Finansijsko upravljanje i kontrola i strateški plan

Jezik Srpski

Biznis i Ekonomija

Integrisani sistemi "Finansijsko upravljanje i kontrola" (kao planski dokument od finansijske važnosti) i "Strateški plan" (koji prati projekcije budžeta i finansijskog plana za naredne dve godine), omogućiće Vašoj organizaciji da ide u korak sa zahtevima Evropske Unije.

Seminar će Vam razjasniti suštinu strateškog plana, način izrade, čemu služi, šta je cilj i koja je upotreba. Upoznaće Vas sa prednostima pozicioniranja ciljeva vaše organizacije u skladu sa budžetom/finansijskim planom na najbolji mogući način, kroz zakonito, ekonomično efektivno trošenje sredstava.

U svrhu ostvarenja zadatih ciljeva će Vam svakako pomoći implementacija sistema FUK-a (finansijskog upravljanja i kontrole). Implementacija sistema FUK-a je "Zakonom o budžetskom sistemu čl. 81" i "Pravilnikom o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje i funcionisanje sistema FUK u javnom sektoru čl. 13" navedena kao obaveza uvođenja svih korisnika javnih sredstava.

Rukovodilac korisnika javnih sredstava izveštava ministarstvo finansija o adekvatnosti i funkcionisanju uspostavljenog sistema finansijskog upravljanja i kontrole do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu podnošenjem odgovora na upitnik koji priprema Centralna jedinica za harmonizaciju.

Omogućite svojoj organizaciji transparentno i efikasno poslovanje!

Teme:
- Upoznavanje sa zakonskom regulativom
- Poglavlje 32. Gde je RS danas?
- Uvodni deo o FUK-u: komponente finansijskog upravljanja i kontrole
- Veze između strateškog plana i programskog budžeta
- Elementi strateškog plana
- Pregled upitnika o samo-ocenjivanju
- Procesna orijentacija, način popisa procedura na obrascima
- Uloga interne revizije

Biće obezbeđen sav potreban materijal za sve učesnike seminara.

Izvor: sevoi.eu