YUCOM

location: Beograd

Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM) je osnovan novembra 1997. godine pod imenom Jugoslovenski komitet pravnika za ljudska prava, kao stručno, dobrovoljno, nevladino udruženje građana okupljenih radi zaštite i unapređenja ljudskih prava prema opšteprihvacenim civilizacijskim standardima, međunarodnim konvencijama i domaćem pravu.

Komitet se angažuje na unapređenju ideja i prakse poštovanja ljudskih i građanskih prava i sloboda, širenju znanja o njima, pružanju pravne pomoći onima čija su prava ugrožena, razvijanju saradnje sa udruženjima i organizacijama koje se bave unapređenjem građanskih, političkih, ljudskih i sindikalnih sloboda i prava i na organizovanju drugih aktivnosti kojima se ostvaruju ciljevi Komiteta.

Aktivnosti YUCOM-a se odvijaju kroz brojne i raznovrsne domaće i međunarodne aktivnosti. Nezavisno od svakodnevnih aktivnosti pružanja pravne pomoći i pravnih saveta građanima u konkretnim slučajevima (npr. žrtvama torture, diskriminacije, nasilja u porodici, interno raseljenim i izbeglicama, prigovaračima savesti na vojnu obavezu, zaštite nezavisnosti univerziteta, slobode medija itd.), YUCOM usmerava svoje aktivnosti na promociju i doprinos sveobuhvatnoj reformi pravnog sistema u Srbiji, usklađivanju našeg zakonodavstva sa međunarodnim normama, prevashodno uspostavljenih od strane Evropske Unije, OEBS-a, Saveta Evrope i Ujedinjenih nacija.

U ovoj oblasti rada YUCOM je pokrenuo nekoliko zakonodavnih inicijativa, uključujući inicijativu (iz 1998. godine) za ocenu ustavnosti Zakona o javnom informisanju pred Ustavnim sudom Srbije (usvojenu od starane ovog suda 15. decembra 2000. god.) i sličnu inicijativu vezanu za Zakon o univerzitetu pred Saveznim i Republickim Ustavnim sudom. YUCOM je učestvovao i u izradi i zagovaranju usvajanja Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (2004. god), Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (2009. god), Zakona o predškolskom obrazovanju (2009. god.), Zakona o zabrani diskriminacije (2009.god.) i niza drugih zakona iz oblasti zaštite ljudskih prava i diskriminacije.