Visoka škola socijalnog rada

location: Beograd

Visoka škola socijalne politike osnovana je kao samostalna visokoškolska ustanova koja ostvaruje osnovne i master akademske studije u obrazovnom polju društvenih nauka, kroz studijske programe: socijalni rad, okupaciona terapija i logopedija.

Pri osnivanju Visoke škole socijalnog rada, pored uvažavanja zakonskih i strateških dokumenata Republike Srbije, smatrano je da je za osnivanje i rad visokoškolske ustanove neophodno i usklađivanje njene misije, vizije i ciljeva sa aktuelnim i budućim stanjem u društvu. Zato je ideja vodilja bila da visoko obrazovanje postane spona između budućih studenata i njihovih porodica, na jednoj strani, i kadrovskih potreba društva (privreda, društvene delatnosti, javna uprava), na drugoj. Stoga je Visoka škola socijalnog rada razvila sopstvene nastavne programe, posebno se orijentišući ka povećanju mogućnosti zapošljavanja svojih diplomiranih studenata.

Savremena pedagoška praksa u visokoškolskom obrazovanju u Srbiji uglavnom je opterećena poslovnom, ili preduzetničkom, komponentom motivacije osnivača i vlasnika privatnih visokoškolskih ustanova. Prepoznata praksa privatnih visokoškolskih organizacija u proteklim godinama i decenijama, uglavnom je zasnovana na profitnoj orijentaciji i o tome postoje već primeri. Visoka škola socijalnog rada je orijentisana na kvalitet studijskih programa uz stalno inoviranje sadržaja predmeta, sa nastavnim osobljem koje će se permanentno usavršavati. Cilj Visoke škole neće biti maksimiziranje profita za Osnivače, već maksimiziranje znanja i veština diplomiranih studenata sa dovoljnim prihodom za adekvatno funkcionisanje ustanove.

Nastavni proces se izvodi tako da afirmiše ličnu inicijativu i podstiče dijalog i razmenu ideja, mišljenja i stavova među studentima i nastavnicima. Stvaranje kreativnog, akademskog i podsticajnog ambijenta jedan je od osnovnih zadataka nastavnog procesa, a afirmacija i produktivnost studenata u nastavi smatra se i ciljem i sredstvom za dalji razvoj i usavršavanje.

Tokom pripreme za osnivanje Visoke škole sagledano je stanje u visokom obrazovanju Srbije i širi društveni aspekti. Na osnovu viđenog stanja, zaključeno je da postoji potreba za osnivanjem institucije koja bi razvijala i poboljšavala kvalitet obrazovanja u naučno-istraživačkim oblastima socijalnog rada i socijalne politike, kao i u oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije.