Univerzitet u Novom Sadu

location: Novi Sad

Univerzitet u Novom Sadu je sa više od 50.000 studenata i 5.000 zaposlenih jedno od najvećih obrazovnih i naučnih središta u Centralnoj Evropi. Spada u red takozvanih kompletnih ili sveobuhvatnih univerziteta, koji su karakteristični po tome što pružaju znanja iz gotovo svih naučnih oblasti. U okviru Univerziteta izvodi se nastava iz 300 akreditovanih studijskih programa na nivou osnovnih, master, specijalističkih i doktorskih studija, čiji su nosioci fakulteti i univerzitetski centri za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije. Studijski programi su savremeni i prate razvoj nauke. Značajnu ulogu u stvaranju naučne podloge za njihovo permanentno osavremenjavanje, sem fakulteta i centara, imaju i dva naučna instituta.

Univerzitet u Novom Sadu ima razvijenu naučnu infrastrukturu i snažan inovativni potencijal. Centralna biblioteka i biblioteke fakulteta i instituta raspolažu bogatim knjižnim fondovima koji pokrivaju sve relevantne naučne oblasti i omogućuju pristup velikim elektronskim bazama podataka. Na osnovu posebnog sporazuma o saradnji, istraživačima, profesorima i studentima dostupna je i Biblioteka Matice srpske, najstarije nacionalne naučne i kulturne institucije, osnovane 1826. godine, u kojoj se nalazi više od 3.000.000 publikacija. Na Univerzitetu postoji više savremenih laboratorija. Poseban značaj za jačanje inovativnosti ima Tehnološki park Univerziteta u Novom Sadu.

Zahvaljujući takvoj infrastrukturi i kvalitetu naučnog i obrazovnog rada, postignuti su vrhunski rezultati u pojedinim oblastima.

Uz podršku Fakulteta tehničkih nauka i drugih članica Univerziteta, formirano je 125 start-up i spin-off kompanija, uglavnom u IT sektoru, koje zapošljavaju mlade inženjere s Univerziteta u Novom Sadu. Neke od njih rade projekte za velike svetske kompanije i doprinele su tome da Novi Sad u međunarodnim okvirima postane poznat kao „softverska dolina“. Projektni timovi i istaknuti pojedinci sa Univerziteta dobitnici su brojnih međunarodnih i nacionalnih priznanja za najbolje tehnološke inovacije.

Univerzitet u Novom Sadu je poznat po akreditovanim centrima izvrsnosti u oblasti matematike, vibro-akustike i biotehnologije. BioSens Institut, koji je zasnovan u okviru Fakulteta tehničkih nauka, Evropska unija je proglasila za jednu od 30 naučnoistraživačkih institucija s najvećim potencijalom u Evropi u oblasti biotehnologija.

Studenti Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja decenijama postižu vrhunske rezultate na svetskim nadmetanjima, a studenti Pravnog fakulteta su godinama među najboljima na evropskim takmičenjima u simulaciji suđenja. Među najboljima u Evropi su i timovi Fakulteta tehničkih nauka koji se takmiče u robotici.

Univerzitet u Novom Sadu povezuje ljude, prostor i vreme. Njegovi fakulteti i instituti se nalaze u četiri istorijska grada u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, na severu Republike Srbije.

Sedište Univerziteta je u Novom Sadu, u centralnom kampusu na obali Dunava, u neposrednoj blizini čuvene Petrovaradinske tvrđave, izgrađene u XVIII veku, i starog gradskog jezgra. Na toj lokaciji nalaze se i Filozofski fakultet, Poljoprivredni fakultet, Prirodno-matematički fakultet, Pravni fakultet, Fakultet tehničkih nauka, Tehnološki fakultet, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja i Institut za prehrambene tehnologije, kao i odeljenje Ekonomskog fakulteta u Subotici. Medicinski fakultet, Akademija umetnosti i Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu nalaze se u drugim delovima grada iz praktičnih razloga.

U Subotici se nalaze Ekonomski fakultet, Građevinski fakultet i Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku. U Somboru je sedište Pedagoškog fakulteta, a u Zrenjaninu sedište Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin“. Sve institucije su akreditovane i imaju dozvole za rad.

Studentima Univerziteta u Novom Sadu su na raspolaganju specijalizovane službe koje obezbeđuju zdravstvenu zaštitu, smeštaj i ishranu. Zdravstvene usluge pruža Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata u okviru kojeg postoje specijalizovane ambulante, savetovališta i odeljenja laboratorijske dijagnostike. Smeštaj i ishranu obezbeđuje Studentski centar. Nivo usluga odgovara standardima koji su prihvaćeni u razvijenim evropskim državama.

Univerzitet u Novom Sadu gradi svoju budućnost zajedno sa ostalim institucijama koje pripadaju jedinstvenom naučnom i obrazovnom prostoru Evrope, ali aktivno sarađuje i sa institucijama iz drugih delova sveta. Saradnja je zasnovana na brojnim bilateralnim i multilateralnim sporazumima koji predviđaju rad na zajedničkim naučnim i razvojnim projektima, mobilnost studenata, nastavnika, saradnika, administrativnog osoblja i slično.