Univerzitet Metropolitan

location: Beograd

Misija Univerziteta Metropolitan je da doprinese obrazovnom, kulturnom, ekonomskom i socijalnom napretku Srbije, obezbeđujući napredne osnovne i diplomske akademske studije u oblasti informacionih tehnologija, umetnosti i menadžmenta, kao i kontinualnu profesionalnu edukaciju.

Univerzitet Metropolitan studentima pruža upoznavanje savremenih tehničkih koncepata i prakse u nekoliko naučnih i umetničkih oblasti: Informacionih tehnologija, Informacionih sistema, Softverskog inženjerstva, Računarskih igara, Inženjerskog i operacionog menadžmenta, Biznis i marketing menadžmenta, Menadžmenta u sportu, Grafičkog dizajna, Dizajna interaktivnih medija i Modnog dizajna.

Studenti se edukuju za idеntifikаciјu i еvаluаciјu sаvrеmеnih i dоlаzеćih tеhnоlоgiја rаdi оdrеđivаnjа njihоvе primеnljivоsti u rеšаvаnju pоtrеbа kоrisnikа, kao i anаlizu uticаја tеhnоlоgiје nа pојеdincе, оrgаnizаciје i društvо, uključuјući еtičkе, prаvnе i pоlitičkе аspеktе. Potrebno je dеmоnstrirаnjе rаzumеvаnjа nајbоljе prаksе i stаndаrdа, kао i njihоvе primеnе, dеmоnstrirаnjе nеzаvisnоg i kritičkоg mišljеnjа i vеštinе rеšаvаnjа prоblеmа.