Udruženje e-Razvoj

location: Beograd

Udruženje e-Razvoj je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano 25.03.2010.god. na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti razvoja informacionog društva.

Aktivnosti Udruženja e-Razvoj se odvijaju u dva pravca:
- rad na koordinaciji i realizaciji projekata za koje treba obezbediti budžet
- rad na koordinaciji i realizaciji usluga u oblasti menadžmenta i konsaltinga

Podela posla se obavlja po radnim grupama u zavisnosti kojoj oblasti pripadaju projekti ili usluge u organizovanoj koordinaciji sve do same realizacije uz punu primenu procesnog pristupa i zahteva sistema menadžmenta kvalitetom. Radne grupe su autonomne u odlučivanju i rade na realizaciji projekata i usluga u skladu sa definisanom politikom i metodologijom rada. Svaka radna grupa ima: rukovodioca radne grupe, zamenika rukovodioca radne grupe i neodređeni broj članova grupe. Članovi radnih grupa su dokazani kompetentni stručnjaci u svojoj oblasti koji su registrovani kao punopravni članovi Udruženja e-Razvoj.