Timočki omladinski centar

location: Zaječar

Timočki omladinski centar – TOC je nepolitička, neprofitna, nevladina organizacija – udruženje građana, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva izgradnje građanskog društva u Srbiji, sa posebnim osvrtom na mlade.

TOC je osnovan 16.10.2004. godine kao organizacija koja se bavi pitanjima omladinske politike, podsticanjem i razvijanjem omladinskih inicijativa, podsticanjem i usmeravanjem omladinske participacije u lokalnoj zajednici, kao i afirmacijom zdravih stilova života mladih. Nastao je kao korisnički servis mladih, a postao je prepoznatljiv kao nosilac inicijativa i aktivnosti lokalnih i regionalnih koalicija mladih. Prepoznat je kao lider u omladinskoj politici, ali i u podršci OCD, neformalnim grupama i volonterima.

Programom edukacije TOC-a do sada je obuhvaćeno preko 25.000 hiljada mladih ljudi jugoistočne Srbije.

Na nacionalnom nivou TOC sarađuje sa velikim brojem partnerskih organizacija civilnog društva. TOC je osnivač i član KOMS-a (Krovne organizacije mladih Srbije), NAPOR-a (Nacionalne asocijacije praktičara/ki omladinskog rada) i NKD (Nacionalne koalicije za decentralizaciju) mreža.

U skladu sa svojim ciljevima TOC sprovodi sledeće programe:
- POMAK (jačanje lokalnog ekonomskog razvoja kroz kreativne industrije; rad na većoj zapošljivosti mladih i njihovoj boljoj konkurentnosti na tržištu rada);
- Mladi u riziku (kreiranje institucionalnog okvira za brigu o mladima u riziku, zagovaranje za rešavanje problema mladih i povratak njihovog poverenja u institucije, vršnjačka edukacija, prevencija i zaštita dece i mladih od seksualog uznemiravanja i iskorišćavanja na Internetu, prevencija HIV-a, AIDS-a i polnoprenosivi bolesti kod vulnerabilnih grupa, zaštita i unapređenje ljudskih prava);
- Klikni zeleno (promocija zdravih i bezbednih stilova života i očuvanje životne sredine).

Misija TOC-a je da smanji rizike (zdravstvene, ekonomske, socijalne) i rizično ponašanje mladih, kroz podsticanje kreativnosti, jačanje aktivizma i participacije mladih na lokalnom i nacionalnom nivou.