Spektar

location: Beograd

Centar za tranziciju i ljudska prava „Spektar“ je nevladino i neprofitno uduruženje, osnovano radi ostvarivanja ciljeva razvoja modernog demokratskog društva jačanjem ljudskih i institucionalnih kapaciteta kroz razvojne, edukativne i istraživačke programe i unapređenje ekonomskih, socijalnih i osnovnih ljudskih prava, posebno prava socijalno isključenih kategorija građana.

Ciljevi udruženja su:
- Razvoj civilnog društva u procesu tranzicije
- Razvoj demokratskih institucija (lokalna samouprava, moderan parlament, slobodna javnost, nezavisno sudstvo i moderna državna administracija)
- Integracija Srbije u Evropsku uniju
- Ostvarivanje tolerancije i demokratskog dijaloga kao modela rešavanja problema u društvu
- Unapređenje i zaštita građanskih, socijalnih i osnovnih ljudskih prava
- Unapređenje ljudskih prava socijalno isključenih kategorija građana i podrška manjinskim grupama u društvu ( izbegli i nterno raseljeni, deca i mladi, stari, osobe sa invaliditetom, manjine), pre svega putem informisanja i edukativnih programa
- Podrška lokalnom ekonomskom razvoju

Telefon: +381 11 36 22 407

Internet stranica:

E-mail: office@centarspektar.com