Sevoi grupa

location: Beograd

SEVOI GRUPA d.o.o. je specijalizovana za pružanje konsultantskih usluga vezanih za implementaciju FUK-a (Finansijskog upravljanja i kontrole) i pružanja usluga edukacije (seminari, programi trodnevnih akreditovanih edukacija i sl.). Kadrovski smo popunjeni EOQ MANAGERIMA kvaliteta, EOQ Auditorom.

Misija SEVOI GRUPE d.o.o je edukacijom i usavršavanjem sopstvenog kadra preneti i produbiti svest korisnika usluga o prednostima evropskih standarda kroz implementaciju istih.

Podjednako tako misija je i osposobiti korisnike usluga za upravljanje određenim sistemima.

Ciljevi koje uprava postavlja ispred sebe i organizaciju zasnivaju se na politici kvaliteta. Definisani su na način koji omogućavaju merenje rezultata i stepena postizanja ciljeva, odnosno ciljevi se kvantifikuju uvek kada je to moguće.

Kod uspostavljanja ciljeva, uprava uzima u obzir sadašnje i buduće potrebe organizacije i tržišta na kojem je prisutna, značajne rezultate svojih ocena sistema, sadašnje karakteristike proizvoda i procesa, stepene zadovoljstva interesnih grupa, analizu konkurencije i potrebne resurse za ostvarenje ciljeva.

Osnovna politika kvaliteta preduzeća je ostvarenje vizije, ciljeva i strategije kroz stvaranje sopstvenih kadrova od prvih saznanja do profilisanih stručnjaka, uz adekvatnu osnovnu stručnu spremu.

Politika kvaliteta preduzeća je isto tako kontinuirano poboljšanje procesa, smanjenje troškova i pronalaženje novih i boljih rešenja.

Vizija SEVOI Grupe d.o.o. je da u vremenski prihvatljivom periodu postane regionalni lider u implementaciji evropskih standarda i pružanju usluga edukacije.