Semenarska asocijacija Srbije

location: Novi Sad

Semenarska Asocijacija Srbije predstavlja asocijaciju firmi koje se bave proizvodnjom semena, njegovom doradom i trgovinom kao i pružanjem usluga u poljoprivredi, a čiji je zajednički interes dobro organizovana semenarska industrija Republike Srbije.

Ciljevi asocijacije:
- razvoj i modernizacija gajenja biljaka i semenske proizvodnje;
- interesno povezivanje oplemenjivača, proizvođača, korisnika semena i privrednih društava;
- izrada projekata koji bi doprinosili napredovanju oplemenjivanja, proizvodnje i korišćenja semena;
- podrška poslovnim projektima članova Udruženja i olakšavanje uspostavljanje saradnje sa inostranim partnerima;
- zaštita prava stvaralaca sorti i oplemenjivača, kao i pružanje pomoći i ostvarivanju tih prava;
- utvrđivanje i podsticanje standarda i poslovne etike;
- predstavljanje, zastupanje i zaštita interesa članova Udruženja pred državnim organima, nacionalnim, regionalnim i međunarodnim organizacijama;
- učestvovanje u kreiranju i izradi nacrta zakona koji se odnose na gajenje biljaka i semensku proizvodnju, akata poreske i fiskalne politike i drugih propisa koji se odnose na oblast semenske proizvodnje i gajenja biljaka;
- praćenje i zauzimanje stavova i stručnih mišljenja, kao i praćenje primene zakona i drugih propisa koji se odnose na privredu, a naročito na semensku proizvodnju i gajenje biljaka;
- analiza dejstava napred navednih propisa i podnošenje zakonske inicijative;
- sprovođenje drugih zajedničkih interesa članova Udruženja u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Udruženje će svoje ciljeve ostvarivati:
- delegiranjem svojih predstavnika i učešćem u raspravama, po pozivu državnih organa i njihovih savetodavnih tela;
- iniciranjem izrade nacrta kod odgovarajućih zakonodavnih tela i usvajanja novih propisa koji se odnose na semensku proizvodnju i gajenje biljaka, kao i saradnjom sa njima;
- organizovanjem seminara, profesionalnih i kvalifikacionih kurseva za obuku;
- uvođenjem i širenjem naučnih, organizacionih i tehnoloških dostignuća u cilju pomoći poslovnim aktivnostima članova Udruženja;
- prikupljanjem informacija o domaćem i inostranom tržištu i dostavljenjem tih informacija članovima Udruženja;
- organizovanjem učešća članova Udruženja na seminarima, sajmovima i izložbama u zemlji i inostranstvu;
- pomaganjem u pripremi izrade nacrta zakonskih propisa o semenarstvu i gajenju biljaka;
- održavanjem i razvijanjem saradnje sa drugim društvima i organizacijama u zemlji i inostranstvu koja imaju slične ciljeve i potrebe;
- uspostavljanjem i razvijanjem prekogranične saradnje sa organizacijama i udruženjima koja imaju iste ili slične ciljeve i potrebe.