Savez energetičara

location: Beograd

Savez energetičara je jedna od najstarijih strukovnih organizacija koja je, prema dostupnim podacima, postojala još 1919. godine. Posle II svetskog rata, 1945. godine osnovana je Narodna tehnika u čijem sastavu je bila i delatnost Saveza energetičara. Svoje samostalno delovanje energetičari započinju 1954. godine. U toku sto-godišnjeg postojanja Savez energetičara je, u procesu brojnih institucionih i organizacionih promena, prošao kroz više razvojnih faza, da bi danas kao nezavisna stručna organizacija okupljala blizu 10 000 članova.

U Savezu preovlađuje koncepcija koja se bazira na razvoju i afirmaciji profesije, stručnog rada, individualne i kompanijske efikasnosti.

Savez energetičara predstavlja jedinstvenu platformu u kojoj se sučeljavaju svi delovi energetskog sektora na jednom mestu sa zadatkom formulisanja zajedničkih ciljeva.

Glavni zadatak Saveza energetičara je da stvara optimalne uslove za razvoj energetskog sektora kroz objektivizaciju suprostavljenih interesa u sektoru i da pozitivno utiče na njihovo višekriterijumsko sagledavanje. Savez formuliše i ostvaruje zajedničke interese svih članova, sa ciljem stvaranja povoljne atmosfere u energetskom sektoru, koja uz respektovanje pozitivnih principa vodi ka dugoročnom održivom prosperitetu društva.

Savez energetičara pruža svojim članovima široku paletu pomoći u radnim i informativnim oblastima, prilikom uspostavljanja kontakata sa partnerima, kao što su: seminari, savetovanja, učešće na izložbama, specijalizovanim manifestacijama na kojima su predstavljene mogućnosti, stanje i razvojne potrebe energetske privrede Srbije, kao i domaćih i stranih firmi iz energetskog sektora.

Cilj Saveza energetičara nije samo saradnja i identifikacija mogućnosti, već i prenošenje iskustava u vezi sa pripremom za ulazak u EU, dobijanje informacija o perspektivnim oblastima za razvoj saradnje, energetskim prilikama, preduzetničkoj sredini i privatizacionim projektima.

Realizujući buduće razvojne programe u energetskom sektoru koje podstsiče Evropska agencija za rekonstrukciju, kao i regulativa EU za veće učešće obnovljivih izvora energije, energetsku efikasnost i zaštitu životne sredine, posebna pažnja će biti posvećena putevima smanjenja zagađenja okoline, na nivo dozvoljen normama u EU, čijem članstvu organizovano težimo.