Partner Research Solutions

location: Beograd

Nezavisno društvo za istraživanje tržišta Partner Research Solutions osnovano je 1990. godine, kao prva komercijalna agencija za istraživanje tržišta i javnog mnjenja u tadašnjoj Jugoslaviji. Nova vrsta usluga značajno je uticala na promenu shvatanja marketinga i odnosa sa potrošačima, lansiranja novih proizvoda i unapredjenja prodaje, ali i komuniciranja sa opštom javnosti, posebno u periodu učestalih političkih kampanja.

Danas to izgleda kao daleka prošlost, ali iz agencije Partner su krenula:
- prva komparativna istraživanja medijskog auditorijuma (gledanost/čitanost/slušanost),
- prva istraživanja tržišnog potencijala,
- prva testiranja slogana, poruka, oglasa,
- prva omnibus istraživanja,
- prva sindikalizovana istraživanja,
- prva „exit poll“ istraživanja,
- prve procene izbornih rezultata,
- prvi ugovori sa klauzulom „podele rizika“ (vezivanja za rezultate kampanje).

Višegodišnje iskustvo pretočeno je sad u novi kvalitet istraživačkih usluga – problem solving marketing research. Fokus svih naših napora je na razumevanju (tržišne) pozicije klijenta. Iz dobre početne analize situacije kreću sva razmišljanja o primeni marketinga, od istraživanja do komunikacije.

Cilj marketinških (istraživačkih, komunikacijskih) aktivnosti je, pre ili kasnije, povećanje prodaje. Realno postavljeni cilj, međutim, isključivo zavisi od dobro procenjene početne situacije. Ako ne znamo realni potencijal, nećemo znati ni koliko su ciljevi kvalitetno (optimalno) definisani.

Ostvarenje (prodaje) je konačna evaluacija svih naših (marketinških) napora. Ako cilj (prodaje) nije realno postavljen, rezultat može biti manji, isti ili veći od cilja, a da nismo sigurno da li smo ostvarili svoj maksimalni potencijal. Ako je cilj akcije realan, onda je ostvarenje direktna mera kvaliteta primenjenih marketinških mera.

Research Solutions su istraživanja koja omogućavaju objektivno sagledavanje realnog (prodajnog) potencijala, postavljanje optimalnih ciljeva i direktno vezivanje rezultata (prodaje) za marketinška ulaganja.

Strateška istraživanja:

• Istraživanja za potrebe lansiranja novih proizvoda (launching) – studija isplativosti
- Analiza ponude
- Analiza tražnje
- Analiza elastičnosti cena
- Analiza novčanih tokova (cash-flow)

• Istraživanja za potrebe re-marketiranja postojećih proizvoda – studija izvodljivosti i isplativosti
- Analiza životnog ciklusa proizvoda
- Analiza tržišnog potencijala
- Testiranje marketing strategije
- Analiza novčanih tokova (cash-flow)

Operativna istraživanja:

• Istraživanje ponude
- Istraživanje maloprodaje (Store Check)
- Istraživanje prodajnog procesa (Mystery Shopper)
- Istraživanja poslovne javnosti (Business-to-Business)
- Analiza marketing strategije
- Analiza komunikacione strategije

• Istraživanje tražnje
- Istraživanje znanja i stavova (Knowledge and Attitudes)
- Istraživanje potreba i navika (Needs and Habits)
- Istraživanje modela potrošnje (Consumption Model)
- Istraživanje modela kupovine (Purchasing Model)
- Istraživanje zadovoljstva potrošača (Customer Satisfaction Analysis)
- Istraživanje poznatosti brenda (Brand Recognition)
- Istraživanje razvijenosti brenda (Brand Involvement)
- Istraživanje snage brenda (Brand Strenght)
- Testiranje proizvoda (Product Testing)
- Testiranje komunikacione strategije (Communication Testing)

• Istraživanje medija
- Istraživanje gledanosti/čitanosti/slušanosti/vidljivosti
- Istraživanje modela konzumacije oglasa
- Socio-demografska i vrednosna istraživanja auditorijuma

• Istraživanje javnog mnjenja
- Istraživanje znanja i stavova
- Istraživanje procesa kreiranja stavova
- Istraživanje modela ponašanja