Globalni dogovor

location: Beograd

Globalni dogovor je okvir na osnovu koga se kompanije obavezuju da svoje delatnosti usaglase sa deset univerzalnih principa iz oblasti ljudskih prava, rada, zaštite okoline i anti-korupcije. Kao najveća svetska građanska inicijativa, Globalni dogovor je pre svega zainteresovan za izgradnju socijalno odgovornog poslovanja i tržišta.

Poslovanje, trgovina i investicije su osnovni stubovi prosperiteta i mira. Međutim, u mnogim serijama poslovanje se često povezuje sa ozbiljnim dilemama – kao npr. eksploatacija, korupcija, nejednaka primanja i prepreke koje obeshrabruju inovacije i preduzetništvo. Odgovorno poslovanje može na mnogo načina da izgradi poverenje i društveni kapital, doprinoseći opštem razvoju kao i razvoju održivih tržišta.

Globalni dogovor je isključivo volonterska inicijativa sa dva glavna cilja:
- Integrisanje deset principa u poslovanje širom sveta
- Sprovođenje akcija podrške ciljevima Ujedinjenih nacija, kao što su Milenijumski ciljevi razvoja

Globalni dogovor nije regulatorni instrument - ne primorava niti određuje rad kompanija. Umesto toga, Globalni dogovor se oslanja na javnu odgovornost, transparentnost i prosvećene interese kompanija, sindikata i civilnog društva da iniciraju i dele primarne akcije u cilju postizanja principa na kojima počiva Globalni dogovor.

Globalni dogovor uključuje sve relevantne društvene činioce:
- Vladu, koja definiše principe na kojima inicijativa počiva;
- Kompanije, na čije akcije ima za cilj da utiče;
- Sindikate, u čijim rukama se odvija konkretan proces globalne proizvodnje;
- Organizacije civilnog društva koje reprezentuju širu zajednicu;
- Ujedinjene nacije, svetski jedini pravi politički forum, kao autoritativni okupljalac i fasilitator.

Internet stranica:

E-mail: globalni.dogovor@pks.rs