Fond za inovacionu delatnost

location: Beograd

Fond za inovacionu delatnost je osnovan Zakonom o inovacionoj delatnosti radi podsticanja inovativnosti i obezbeđivanja sredstava za finansiranje inovacione delatnosti, prvenstveno kroz saradnju sa međunarodnim finansijskim institucijama, organizacijama, donatorima i privatnim sektorom. Takođe, cilj Fonda je podsticanje i finansiranje inovativnosti u prioritetnim oblastima nauke i tehnologije, odnosno da se pruži podrška da nove tehnologije stignu iz akademskih okvira do privrede, kao i da se pomogne malim i srednjim preduzećima koja razvijaju inovacione tehnologije.

U eri sve bržeg tehnološkog napretka, gde naučno-tehnološka dostignuća prožimaju sve aspekte ljudskog života, nauka, tehnološki razvoj i inovacije imaju značajnu ulogu u podsticanju ekonomskog razvoja.

Inovacione delatnosti smatraju se glavnim faktorima za stabilnu ekonomiju usmerenu ka znanju, koja je postala osnova konkurentnosti i dinamičnog razvoja. Stoga, osnivanjem ovakvog fonda Republika Srbija čvrsto želi da se što bolje pozicionira u regionalnoj i globalnoj trci razvoja novih tehnologija.

Namera Fonda je da se programima finansiranja što više doprinese razvoju inovacionih delatnosti, posebno osnivanju novih i jačanju postojećih preduzeća, boljem pozicioniranju srpskih inovativnih preduzeća na tržištima rizičnog kapitala, privlačenju direktnih stranih investicija u oblasti istraživanja i nauke. Fond ima za cilj da unapredi veze između nauke, tehnologije i ekonomije i da doprinese podsticanju razvoja inovativnih tehnologija.