FAB Initiative

location: Beograd

FB Iniative ciljevi:
- Osnivanje laboratorija za digitalnu izradu (Fab Labs) u Srbiji i regionu
- Razvijanje obrazovnih programa koji omogućavaju prenos tehnologija u STEAM oblasti (nauka, tehnologija, inženjering, umetnost i matematika)
- Obezbeđivanje podsticaja za razvoj preduzetništva u STEAM oblasti u JIE, sa fokusom na žene preduzetnice
- Razvijanje preduzetničkog duha kod mladih naučnika i autora na STEAM polju
- Saradnja i umrežavanje sa drugim organizacijama aktivnim u srodnim oblastima, u regionu i svetu
- Stvaranje pozitivne klime za pristup alternativnim izvorima (na bazi privatnog sektora) finansiranja u STEAM polju
- Negovanje multidisciplinarnih pristupa u STEAM polju