Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu

location: Beograd

Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu je obrazovna i naučna ustanova sa tradicijom dugom skoro 80 godina. Osnovan je kao Visoka škola za ekonomiju i trgovinu još daleke 1937. godine, kao vodeći visokoškolski obrazovni centar u oblasti ekonomije u tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji.

Danas je Ekonomski fakultet najveća i najeminentnija naučno-obrazovna ustanova u regionu u polju ekonomskih nauka, poslovnog upravljanja i statistike. Fakultet zapošljava oko 130 nastavnika i saradnika od čega 55 redovnih profesora. Na Fakultetu je do sada diplomiralo preko 46000 studenata, preko 3500 je nastavilo poslediplomske studije i steklo naziv magistra nauka ili mastera dok je oko 760 steklo titulu doktora nauka.

Fakultet ima svoj naučno-istraživački centar (NICEF) koji na brojnim projektima angažuje veliku većinu nastavnika i saradnika kao i jedan broj istaknutih eksperata izvan Fakulteta. Od osnivanja, u NICEF-u je urađeno preko 800 projekata za preduzeća i druge korisnike u oblastima restrukturisanja, procene vrednosti, privatizacije, investicija itd. kao i blizu 100 makroekonomskih projekata za vlade, pojedina ministarstva, fondove i dr.

Posebnu celinu čini Centar za izdavačku delatnost koji je prerastao u najvećeg domaćeg izdavača ekonomske literature sa prosekom od oko 60 naslova godišnje. Ekonomski fakultet ima sopstvenu, vrlo bogatu biblioteku sa preko 120 000 naslova, pretežno u oblasti ekonomske literature od početka dvadesetog veka do danas.

Jedan od važnih angažmana Fakulteta je i organizovanje naučnih konferencija samostalno ili u saradnji sa Naučnim društvom ekonomista Jugoslavije (selektivnom naučnom organizacijom) kao i skupova i seminara sa preduzećima, bankama itd. Prilozi i referati sa ovih skupova i drugi naučni članci naših nastavnika i saradnika ali i autora izvan Fakulteta objavljuju se u časopisu ‘Ekonomski anali’, koji je kategorizovan u grupu časopisa od međunarodnog značaja.