Društvo termičara Srbije

location: Beograd

Profesionalno udruženje mašinskih i elektrotehničkih inženjera čije su osnovna profesionalna orijentacija i delatnost imale veze sa toplotnim procesima i mašinama osnovano je pod imenom Društva termičara Jugoslavije 1962. godine, da bi kako su se menjale političke prilike u zemlji statutarnim odlukama menjalo i svoj naziv, postajući Savez republičkih društava termičara Jugoslavije 1980., pa Društvo termičara Srbije i Crne Gore 2003, da bi na kraju odlukom skupštine održane 31. januara 2008. u Beogradu postalo Društvo termičara Srbije.

Teško je gotovo pola veka posle njegovog osnivanja sa istom detaljnosti prikazati sve manifestacije i rezultate delovanja Društva, pa će verovatno kroz navedene podatke moći da se vide razlike u prikazivanju perioda od nastanka JDT kroz doba koje se poklapa sa napredovanjem Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, perioda opadanja zajedničke države SFRJ pa shodno i organizovanih aktivnosti termičara Jugoslavije, i perioda koji je nastupio po svođenju države na Srbiju, pod naslovima SRJ odnosno konačno Republike Srbije. Za prvu fazu (1962-1985.) ima dosta pouzdanih podataka kao i za treću, dok za međufazu između njih ih ima najmanje, što se poklapa sa padom aktivnosti izazvanim političkin i ekonomskim prilikama u zemlji.

Osnovna nit koja je održavala svest o postojanju organizovane termike u tom dobu bila su dva stručna časopisa tada ponikla i izdavana u Termotehničkoj laboratoriji Instituta u Vinči, Termotehnika i Thermal Science, o čemu će biti reči kasnije. Treća faza predstavlja zapravo vreme renesanse Društva termičara, koje se zasniva na radu više aktivnih centara u Srbiji: Mašinskog fakulteta i Termotehničke laboratorije u Vinči u Beogradu, Mašinskih fakulteta u Nišu i Kragujevcu i Tehničkg fakulteta u Novom Sadu. Za ovaj poslednji period postoje svi i potpuni podaci, pa u tom pogledu može obimom odudarati.

Ideja o formiranju društva termičara nastala je u Laboratoriji za reaktorsku termotehniku Instituta "Vinča", u prvom redu akcijom njenog mladog i ambicioznog načelnika Miodraga Novakovića, posle povratka sa doktorskih studija u Engleskoj 1961. Osnovni cilj je bio afirmisanje oblasti prenosa toplote i mase i uspostavljanje veza između istraživačkih i obrazovnih ustanova u zemlji.

Telefon: +381 11 64 55 663

Internet stranica:

E-mail: deki@vinca.rs