Društvo defektologa Srbije

location: Beograd

Društvo defektologa Srbije je krovno republičko udruženje defektologa Srbije. Članovi Udruženja su defektolozi i specijaln pedagozi svih nivoa obrazovanja. Udruženje je organizovano po teritorijalnom principu u 27 okružnih organizacija. U okviru ovog broja je i strukovna organizacija Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu. Ukupan broj aktivnih članova prelazi hiljadu.

Duštvo defektologa Srbije čini šest sekcija: oligofrenološka, surdološka, tiflološka, somatopedska, logopedska i sekcija za prevenciju i tretman poremećaja ponašanja. Društvo u suizdavaštvu sa Fakultetom za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju više decenija izdaje časopis od nacionalnog značaja „ Beogradska defektološka škola„. Svake godine organizuje međunarodni stručno-naučni skup „Dani defektologa“ , kao i mnoga stručna predavanja , seminare i edukacije.

U radu Skupštine Društva prema Statutu učestvuje 34 delegata iz 27 okružnih organizacija. Radom Društva rukovodi Upravni odbor koga čine Predsednik i šest članova – Predsednici stručnih sekcija. Društvo ima Generalnog sekretara, Sekretara za finansije i Sekretara Razvojnog centra. Članovi rukovodstva Društva su i : Predsednik Skupštine, Predsednik Nadzornog odbora , Predsednik Razvojnog centra , Predsednik Suda časti i Predsednik Fonda „Prof.Miodrag V. Matić“.

Programski ciljevi i zadaci Udruženja bazirani su na afirmaciji defektološke struke i aktivnostima na unapređenju sveukupne društvene brige o deci sa smetnjama u razvoju, osobama sa invaliditetom i poremećajem ponašanja. Aktivnosti na realizaciji proklamovanih ciljeva i zadataka koordinira i sublimira Razvojni centar Društva. Članovi Razvojnog centra su svi članovi Udruženja, a koordinatori aktivnosti su iz oblasti obrazovanja, socijalne zaštite ,zdravstva , izdavačke delatnosti i oblasti civilnog društva.

Društvo ima jednoobraznu člansku kartu za sve članove, svoj interaktivni sajt i Fejsbuk stranicu. Svi zainteresovani stručnjaci i osobe mogu obezbediti pristup aktivnostima po uslovima za članove Društva, plaćanjem pretplate u visini članarine.Pretplatnicima se izdaje pretplatnička karta.