Akademika Nusa Internasional

location: Bandung

Asocijacija društvenih nauka je interdisciplinarna grupa naučnika koji dele interesovanje o socijalnom životu i teroji i socijalno-naučnim metodologijama u modernom svetu. Asocijacija se može smatrati i kao savez različitih naučnih zajednica. Fundamentalni intelektualni rad kreće od svakodnevnog života do korporativne ekspertize u tehnološkom svetu koja je pod uticajem brzih inovativnih promena. Asocijacija je ujedinjena u modernom inovativnom i akademskom pristupu kako bi razumela istraživačke procese i razvija inovativnu teoriju.

U poteri za akademskim savršenstvom, Akademika Nusa Internasional razvija polise i programe koji poboljšavaju profesionalne prilike za socijalne nauke i članove humanitarnih organizacija, i promoviše aktivnosti koje pružaju podršku povećanju upisa studenata na fakultete iz ovih oblasti. Dobra komunikacija i saradnja sa nacionalnim i međunarodnim organizacijama pruža dalji napredak misije Akademike. Akademika, takođe, ispunjava svoju misiju stvaranjem kvalitetne komunikacione mreže između korporacija, Vlade, agencija i edukativnih institucija.

Misija Akademike je da ohrabri globalnu komunikaciju i saradnju, promoviše profesionalnu interakciju i životno učenje i da prepozna izvanredne doprinose pojedinaca i organizacija.

Vizija Akademike je da izgradi održiv istraživački i akademski „čvor“ za buduće generacije.