Dodajte događaj

Online kurs: Emocionalna pismenost

Online kurs: Emocionalna pismenost

language: Serbian

Life coaching

Šta je emocionalna inteligencija i od kojih ključnih momenata zavisi? Koje su osnovne karakteristike tih ključnih momenata? Koliko su u procesu razvijanja emocionalne inteligencije važni razumevanje sopstvenih i tuđih osećanja i komunikacija? Šta je emocionalna inteligencija u poslovnom okruženju?

Šta je emocionalna inteligencija?

Inteligencija je po definiciji složena mentalna sposobnost. Odnosi se na rešavanje problema, učenje kroz iskustvo, planiranje, apstraktno razmišljanje i prevazilaženje prepreka, a takođe i na snalaženje u novonastalim situacijama. Međutim, na ove sposobnosti utiču brojni faktori, pa se u nauci danas izdvaja više vrsta inteligencije. Jedna od njih je emocionalna inteligencija.

Šta je emocionalna inteligencija? To je sposobnost kontrolisanja sopstvenih osećanja kako u odnosu na sebe, tako i u odnosu na druge. Ona podrazumeva poštovanje tuđeg mišljenja i osećanja i poštovanje različitosti, svest o samom sebi, kao i socijalne veštine.

Koeficijent emocionalne inteligencije (EQ) zavisi od tri ključna momenta. To su:
– Razumevanje sopstvenih emocija
– Samokontrola
– Empatija

Da li smo emocionalno inteligentni i koliko?

Pravo je umeće prepoznavanja sopstvenih emocija. Jedna od odlika emotivno inteligentne osobe jeste svest o svojim sposobnostima, odnosno vrlinama i manama, slabostima i snagama. Emotivno inteligentna osoba sebe ne precenjuje niti potcenjuje. Ona radi na tome da mane otkloni, a vrline neguje. Ona promišlja o svojim reakcijama pre nego što odreaguje, uzimajući u obzir kakvo će dejstvo njeno ponašanje imati na druge. Ona je svesna da će njene negativne reakcije takođe loše da utiču i na nju samu.

SAMOKONTROLA
Osoba koja je naučila da prepozna svoje emocije, kao i vrline i mane, lakše će da nauči i da upravlja njima. Ona ne dozvoljava da trenutna osećanja upravljaju njom, već obrnuto. Tu je ključ samokontrole kao važne osobine emocionalno inteligentnih ljudi. Emocionalno inteligentna osoba upravlja svojim reakcijama razumevajući sopstvene emocije i izražavajući ih tako da ih razumeju i drugi.

EMPATIJA
Takođe važan momenat kada je reč o emocionalnoj inteligenciji. Empatija je saosećajnost sa drugima, svest o tuđim potrebama, osećanjima i načinu razmišljanja. Ukoliko osoba više razume sopstvene emocije, i što ih bolje i veštije kontroliše, utoliko će dublje i kvalitetnije prepoznavati i emocije drugih.

EMOCIONALNA INTELIGENCIJA U POSLOVNOM OKRUŽENJU
Emocionalno inteligentna osoba ima isti model ponašanja i prema sebi, i prema bližnjima, i prema ljudima sa kojima sarađuje i radi. Stepen emocionalne inteligencije ogleda se kroz razvijenost komunikacionih veština i kvalitetnih, pozitivnih odnosa sa kolegama. Emocionalno inteligentna osoba razume sebe, svoja osećanja, očekivanja, potrebe ali razume i druge. Budući da je svesna sebe, i da ume da upravlja svojim emocijama i reakcijama, ona otvara mogućnost pozitivne komunikacije u kojoj među sagovornicima vlada ravnopravnost. Ona uspeva da sagleda uglove iz kojih drugi posmatraju određenu situaciju. Time ne upada u zamku negativnih odnosa već sa okolinom razvija konstruktivne odnose, bez šumova, i sa uvažavanjem svih razlika.

Pricing options

500,00 RSD