RPK Kragujevac

Nekategorisan prostor

Komora je samostalna, stručno poslovna asocijacija privrede, koja zastupa interese svojih članica. Ona prati i analizira privredne tokove, procenjuje uslove privređivanja, utiče na donošenje mera ekonomske politike, prati njihove efekte i predlaže eventualne korekcije. Komora predstavlja, zastupa i promoviše interese članstva, pruža stručnu pomoć u rešavanju konkretnih problema, vrši afirmaciju i promociju njihovih proizvodnih programa putem sajmova i izložbi.

Kao asocijacija privrede, Komora povezuje privrednike sa inostranim partnerima kroz kontakte sa inostranim komorama, predstavništvima i ambasadama. Mobilišući sve kreativne snage, Komora radi na obezbeđenju najboljih mogućih uslova za unapređenje biznisa, bržeg i efikasnijeg oporavka privrede i njenog lakšeg prilagođavanja novim uslovima privređivanja.