D.R. Gilbert Centar Group Beograd

Nekategorisan prostor

D.R. Gilbert Centar Group doo je konsultantska kuća koja je osnovana sa ciljem da na što efikasniji način napravi spoj teorije i prakse. Naša primarna ideja je da kroz tematska predavanja, kurseve, seminare i simulacije konkretnih poslovnih situacija, izvršimo edukaciju ili doobuku kadrova određenih kompanija, kao i samih pojedinaca.

Omogućavamo kompanijama da dostignu punu poslovnu produktinost, tako što će svojim zaposlenima obezbediti znanje koje je dokazano u praksi.

D.R. Gilbert Centar Group svoju edukaciju zasniva na sledećim principima:
- principi motivacije (samo motivisan čovek je produktivan čovek)
- principi uspeha (biti uspešan je stvar primene dokazanih principa a ne stvar sreće)
- principi uticaja (kada god povećamo pozitivan uticaj na klijente, tržište i okruženje, mi poboljšavamo krajnji rezultat)

Objedinjavanjem ova tri principa dolazi se do prave formule za povećanu produktivnost zaposlenih. Obrađujemo savremene poslovne teme kao što su: tehnike prodaje, veština pregovaranja, veština komunikacije, liderstvo, timski rad, veština rukovođenja, javni nastup, upravljanje projektima, internet poslovanje, logističko poslovanje, vođenje magacinskog poslovanja, upravljanje stresom i vremenom, komunikaciju putem telefona, marketing u praksi.

Ono što nas čini specifičnim u odnosu na slične organizacije, jeste činjenica da su svi naši predavači i treneri, pre svega osobe koje su dokazane u praksi. Reč je pre svega o vrhunskim prodavcima, menadžerima, preduzetnicima, busines trenerima.

U sastavu D.R. Gilbert Centar Group-a posluju:
- D.R. Gilbert Centar
- D.R. Gilbert Consulting
- Akademija Komercijalne Komunikacije
- Akadmeija Menadžerskih Veština
- HR Professional Solution

Specifičnost programa D.R. Gilbert Centar Group-a jeste, što su svi programi autorski i prati ih adekvatna knjiga (priručnik). Svi oni su prilagođeni lokalnom poslovanju i poslovanju regiona.