Zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji je u primeni od maja 2009. godine. U skladu sa Zakonom, poslodavac koji ima obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom jeste:

- svako domaće ili strano pravno ili fizičko lice koje ima najmanje 20 zaposlenih lica i ne smatra se novoosnovanim poslodavcem u skladu sa Zakonom,

- Republika Srbija za zaposlene u državnim organima,

- autonomna pokrajina za zaposlene u pokrajinskim organima i

- jedinica lokalne samouprave za zaposlene u organima jedinice lokalne samouprave.Pod zaposlenim licem podrazumeva se lice koje je u radnom odnosu, u skladu sa propisima o radu i kao takvo je prijavljeno na osiguranje.Osoba sa invaliditetom jeste lice koje ima status osobe sa invaliditetom u skladu sa Zakonom, odnosno svako lice koje je već steklo status osobe sa invaliditetom kao i lice kome se izvrši procena radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja i na taj način stekne status osobe sa invaliditetom, u skladu sa Zakonom.Na seminaru ćete razrešiti sva sporna pitanja koja su se javila primenom zakonskih propisa u praksi i bićete u prilici da, kroz interakciju sa vrhunskim stručnjakom u ovoj oblasti, unapredite postojeću praksu u okviru svoje kompanije.Cilj seminara:

Upoznavanje sa merama podsticaja za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, postupkom procene radne sposobnosti i vrstama rešenja nakon izvršene procene radne sposobnosti; načinima izvršavanja obaveze zapošljavanja osobe sa invaliditetom i drugim pitanjima u vezi primene Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom i podzakonskih akata donetih na osnovu tog zakona.Ciljna grupa:

Poslodavci koji su u obavezi da zapošljavaju osobe sa invaliditetom.Teme:

- Obaveza zapošljavanja osoba sa invaliditetom,

- Procena radne sposobnosti osoba sa invaliditetom,

- Mere za zapošljavanje osoba sa invaliditetom.Po završetku seminara, polaznik će biti osposobljen da:

- Izvrši obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom;

- Poznaje različite načine izvršavanja obaveze ukoliko poslodavac nije u mogućnosti da zaposli osobe sa invaliditetom u skladu sa Pravilnikom o načinu -izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načine dokazivanja izvršavanja te obaveze;

- Proceni radnu sposobnost osobe sa invaliditetom prema Pravilniku o bližem načinu, troškovima i kriterijumima za procenu radne sposobnosti, mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja;

- Primeni mere za podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom.Predavač:

Sanja Gavranović, viši savetnik, rukovodilac Grupe za normativne, upravne i upravno nadzorne poslove za oblast zapošljavanja u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Cene

Cena treninga: 17.640,00 RSD