Zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji je u primeni od maja 2009. godine. U skladu sa Zakonom, poslodavac koji ima obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom jeste:
- svako domaće ili strano pravno ili fizičko lice koje ima najmanje 20 zaposlenih lica i ne smatra se novoosnovanim poslodavcem u skladu sa Zakonom,
- Republika Srbija za zaposlene u državnim organima,
- autonomna pokrajina za zaposlene u pokrajinskim organima i
- jedinica lokalne samouprave za zaposlene u organima jedinice lokalne samouprave.

Pod zaposlenim licem podrazumeva se lice koje je u radnom odnosu, u skladu sa propisima o radu i kao takvo je prijavljeno na osiguranje.

Osoba sa invaliditetom jeste lice koje ima status osobe sa invaliditetom u skladu sa Zakonom, odnosno svako lice koje je već steklo status osobe sa invaliditetom kao i lice kome se izvrši procena radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja i na taj način stekne status osobe sa invaliditetom, u skladu sa Zakonom.

Na seminaru ćete razrešiti sva sporna pitanja koja su se javila primenom zakonskih propisa u praksi i bićete u prilici da, kroz interakciju sa vrhunskim stručnjakom u ovoj oblasti, unapredite postojeću praksu u okviru svoje kompanije.

Cilj seminara:
Upoznavanje sa merama podsticaja za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, postupkom procene radne sposobnosti i vrstama rešenja nakon izvršene procene radne sposobnosti; načinima izvršavanja obaveze zapošljavanja osobe sa invaliditetom i drugim pitanjima u vezi primene Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom i podzakonskih akata donetih na osnovu tog zakona.

Ciljna grupa:
Poslodavci koji su u obavezi da zapošljavaju osobe sa invaliditetom.

Teme:
- Obaveza zapošljavanja osoba sa invaliditetom,
- Procena radne sposobnosti osoba sa invaliditetom,
- Mere za zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Po završetku seminara, polaznik će biti osposobljen da:
- Izvrši obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom;
- Poznaje različite načine izvršavanja obaveze ukoliko poslodavac nije u mogućnosti da zaposli osobe sa invaliditetom u skladu sa Pravilnikom o načinu -izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načine dokazivanja izvršavanja te obaveze;
- Proceni radnu sposobnost osobe sa invaliditetom prema Pravilniku o bližem načinu, troškovima i kriterijumima za procenu radne sposobnosti, mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja;
- Primeni mere za podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Predavač:
Sanja Gavranović, viši savetnik, rukovodilac Grupe za normativne, upravne i upravno nadzorne poslove za oblast zapošljavanja u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Cene karata

Cena treninga: 17.640,00 RSD