Zakon o stečaju i Zakon o finansijskom obezbeđenju

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Skupština Republike Srbije je na sednici održanoj u junu 2018. godine usvojila Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju. Zakon je objavljen u “Službenom glasniku RS” br.44/2018 od 08.06.2018. godine i primenjuje se od 01.01.2019. godine. Razlog za usvajanje ovog zakona je usklađivanje stečajnog zakona sa Zakonom o finansijskom obezbeđenju koji je takođe usvojen na istoj sednici i objavljen u istom “Službenom glasniku RS”.

Izmene i dopune Zakona o stečaju, koje su izvršene ovim zakonom, odnose se na više faza stečajnog postupka i u priličnoj meri menjaju položaj i prava poverilaca. U stečajni zakon uvode novi vrstu poverilaca-poverioce iz ugovora o finansijskom obezbeđenju.

Dakle, novine koje su uvedene Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o stečaju rezultat su promena u pravnom sistemu koje donosi Zakonom o finansiiskom obezbeđenju, pa tako prezentacija izmena stečajnog zakona ne može biti posmatrana odvojeno od novina koje donosi ovaj zakon.

Stoga će polaznici seminara će biti upoznati sa svim novinama koje donosi kako Zakon o finansijskom obezbeđenju tako i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju što će im omogućiti lakšu primenu zakona i brže dolaženje do rešenja.

Seminar je interaktivan, sa mogućnošću postavljanja pitanja i diskusije sa predavačima

Ciljna grupa:
Pravnici u privrednim društvima, bankama i osiguravajućim društvima, pre svega direktori pravnih sektora i drugi rukovodioci pravnih službi, zatim pravni zastupnici koji rade na poslovima zastupanja pred privrednim sudovima i sudovima opšte nadležnosti, direktori i predsednici upravnih odbora preduzeća, banaka i drugih privrednih subjekata.

Cilj seminara:
Cilj seminara je da se polaznici upoznaju sa novinama koje donose izmene i dopune Zakona o stečaju i upute kako iste da primene u praksi.

Teme:
1. Zakon o finansijskom obezbeđenju
- realizacija sredstava obezbeđenja: uslovi za realizaciju i namirenje,
- sredstva obezbeđenja: novčana sredstva, finansijski instrumenti, kreditna potraživanja, ekvivalentna sredstva,
- ugovor o finansijskom obezbeđenju: pojam, bitni elementi, način zaključenja, forma ugovora, subjektbni ugovora, finansijska obaveza,
- davanje, korišćenje, promena sredstava obezbeđenja,
- primena drugih propisa na ugovor o finansijskom obezbeđenju.
2. Pregled izvršenih izmena i dopuna Zakona o stečaju
- ostvarenje prava i obaveza iz ugovora o finansijskom obezbeđenju u stečajnom postupku,
- poverioci iz ugovora o finansijskom obezbeđenju kao poverioci u stečajnom posutpku,
- mere obezbeđenja u prethodnom potupku i poverioci iz ugovora o finansijskom obezbeđenju,
- pravne posledice otvaranja stečaja na položaj poverilaca iz ugovora o finansijskom obezbeđenju: pravo na prebijanje (netiranje), zaštita imovine, fiksni poslovi,
- pobijanje pravnih radnji,
- reorganizacija i finansijsko obezbeđenje,
- kaznene odredbe.

Treneri:
- Jovan Jovanović, Sudija Privrednog apelacionog suda i predsednik Privrednog suda u Beogradu.
- Snežana Marić, Sudija Privrednog apelacionog suda i predsednik Odeljenja za privredne sporove.

Cene karata

16.440,00 RSD