Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu (“Sl. glasnik RS”, broj 95/18) izvršene su značajne izmene u oporezivanju:

- porezom na imovinu,

- porezom na nasleđe i poklon i

- porezom na prenos apsolutnih prava,

što će usloviti i odgovarajuće izmene poreskih prijava po tim osnovama.Imajući u vidu da obveznici koji vode poslovne knjige porez na imovinu utvrđuju samooporezivanjem, kao i da se promene na nepokretnosti u prvom tromesečju više ne prijavljuju u roku od 30 dana, da je uveden “poseban” dan na koji poreska obaveza nastaje za zgrade građene bez građevinske dozvole i zgrade za koje je proteklo pet godina od pravosnažnosti prve građevinske dozvole – u interesu je svih lica koja utvrđuju porez ili ga kontrolišu (u svojstvu zaposlenih u lokalnoj poreskoj administraciji) da se blagovremeno upoznaju sa usvojenim zakonskim rešenjima prema kojima se porez na imovinu utvrđuje počev od 2019. godine. S tim u vezi, svakako je značajno upoznavanje sa izmenama u poreskim prijavama, kako bi se one pravilno popunile, posebno u slučaju kad se podnose za nezakonito izgrađene objekte – što je uslov za ozakonjenje tih objekata.Takođe, u oblasti oporezivanja porezom na nasleđe i poklon i porezom na prenos apsolutnih prava izvšene su odgovarajuće izmene i dopune (predmeta oporezivanja, nastanka poreske obaveze, poreske osnovice, poreskih oslobođenja i sl.), što je od uticaja na blagovremeno podnošenje poreskih prijava kao i pravilno ostvarivanje prava poreskih obveznika u poreskom postupku.Cilj treninga:

Upoznavanje sa izmenama i dopunama sistema oporezivanja imovine i ovladavanje njima tako da se može pravilno utvrditi porez na imovinu i u propisanom roku po nastanku poreske obaveze podneti poreska prijava po osnovu odgovarajućeg poreza (na imovinu, na nasleđe i poklon i na prenos apsolutnih prava).Ciljna grupa:

- Lica koja vode poslovne knjige (zaposleni kod tih lica, predstavnici knjigovodstvenih agencija, kao i preduzetnici u odnosu na imovinu koja je evidentirana u njihovim poslovnim  knjigama), imajući u vidu da vrše utvrđivanje poreza samooporezivanjem;

- Lokalna poreska administracija, imajući u vidu da kontroliše da li je porez na imovinu pravilno utvrđen;

- Lica koja se bave prometom nepokretnostiTeme:

- Izmene i dopune zakona o porezima na imovinu u delu kojim se uređuju:

o Porez na imovinu: izmene predmeta oporezivanja; nastanak poreske obaveze; prestanak poreske obaveze; poreska osnovica; poreska oslobođenja; utvrđivanje i naplata poreza;

o Porez na nasleđe i poklon: izmene predmeta oporezivanja; nastanak poreske obaveze; poreska oslobođenja;

o Porez na prenos apsolutnih prava izmene predmeta oporezivanja: nastanak poreske obaveze; poreska osnovica; poreska oslobođenja;- Primer utvrđivanja poreza samooporezivanjem sa popunom poreske prijave u kontekstu “novih” poreskih prijava čije se donošenje očekuje.Po završetku ovog treninga, polaznik će biti osposobljen da:

samostalno primeni propise koji uređuju oporezivanje imovine, nasleđa i poklona.Trener:

Ljiljana Petrović, Rukovodilac grupe za poreze na imovinu u Ministarstvu finansija – Sektor za fiskalni sistem. Od 1996. godine bavi se oporezivanjem imovine, nasleđa i poklona, prenosa apsolutnih prava, oporezivanjem upotrebe, držanja i nošenja dobara. Pre tih poslova, dugi niz godina bavila se imovinskopravnim poslovima i poslovima zastupanja.

Cene

20.040,00 RSD

Izvor: mngcentar.com