Zaštita poslovne tajne - Uslov za uspešno poslovanje

Jezik Srpski

Biznis i Ekonomija

Problemi sa kojima se suočavaju firme su:
- neprepoznavanje predmeta zaštite poslovnom tajnom;
- neregulisanje background (in house) informacija i u saradnji sa poslovnim partnerima;
- neovlašćeno otkrivanje informacija.

Tema će biti potkrepljena rezultatima istraživanja prikazanim u najnovijoj studiji EU. Studijom su analizirane odrednice i uticaji zaštite inovacija kroz patente i poslovne tajne. Jedan od zaključaka je da je u većini tipova kompanija u svim državama članicama češća zaštita poslovne tajne radi zaštite inovacija od patentiranja. Takođe, tu je i OECD studija iz 2012. godine “Approaches to Protection of Undisclosed Information (Trade Secrets)” kojom su analizirane i zemlje van EU, kao što su Rusija, Kina, SAD i u kojoj je prikazan Trade Secrets Protection Index.

Nakon treninga će polaznici moći da:
- sagledaju vrednost firme sa aspekta poslovne tajne,
- poslovnu tajnu stave u kontekst intelektualne svojine, monopola i konkurentnosti.

S druge strane, zaposleni u toj firmi će shvatiti ozbiljnost eventualne povrede poslovne tajne. Konkretnije: poslodavac će vrlo jasno i precizno moći da stavi do znanja novom zaposlenom šta predstavlja poslovnu tajnu, koje mere očuvanja tajnosti treba da preduzme i koje su posledice neovlašćenog postupanja u vezi sa poverljivom informacijom, a zaposleni će više voditi računa da do povrede ne dodje.

Sa aspekta HR službe ova tema može biti interesantna zbog njenog psihološkog uticaja na zaposlene. Praksa pokazuje da je zaključivanje ugovora o poverljivosti, redovni godišnji treninzi iz ove oblasti, posebno obeležavanje određenih akata i sl. dovoljno za čuvanje tajnosti od strane zaposlenih. Tema je važna ovlašćenim licima ili generalnom direktoru zato što samo oni tj. najuži krug zaposlenih treba da poseduje sve poslovne tajne firme. Neretko, zaposleni u marketing odeljenju ne treba da znaju poverljive informacije odeljenja za istraživanje i razvoj. Ovo iz razloga što se u praksi dešavalo da marketing menadžer ili PR nesmotreno saopšti javnosti informacije odeljenja za razvoj koje nipošto nisu smele biti otkrivene (npr.prijava za priznanje patenta nije podneta, pregovori sa investitorom su u toku I slično).

Tokom treninga osnovno sredstvo će biti PP prezentacija, u okviru koje će biti prikazani najznačajniji rezultati pomenutih studija sa aspekta privrednih subjekta, kao i primeri povrede poslovne tajne iz prakse. Takođe učesnicima mogu biti predstavljeni i bitni elementi NDA, kao i tzv. case study. Interakcija predavač – učesnici i učesnik – učesnik je sastavni deo treninga.

Ciljna grupa:
Menadžeri, ovlašćena lica u privrednom subjektu, zaposleni u pravnoj i HR službi. Ova tema može biti posebno važna uslužno orijentisanim privrednim subjektima, budući da neretko poslovna tajna kod ovih subjekata predstavlja jedini nematerijalni resurs.

Cilj seminara:
Podizanje svesti o značaju zaštite poslovne tajne

Teme:
- Pojam poslovne tajne;
- Da li je svaka poslovna informacija poslovna tajna?
- Bitni elementi poslovne tajne;
- Značaj zaštite;
- Regulativa u EU I u Srbiji;
- EU: TRIPS, Direktiva o poslovnoj tajni;
- Srbija: Zakon o zaštiti poslovne tajne;
- Zakon o privrednim društvima;
- Zakon o bankama;
- Zakon o trgovini;
- Krivični zakonik;
- Zakon o patentima;
- Zaključci navedenih studija;
- Praksa stranih i domaćih privrednih subjekta;
- Poslovna tajna u svetu intelektualne svojine i odnos sa drugim pravima IS (posebno patenti);
- Zaštita poslovne tajne – način sticanja monopola na elementima poslovanja koji drugačije ne mogu da se štite; (izuzeća od patentabilnosti, biznis metodi…)
- Prikaz najinteresantnijih delova navedenih studija;
- Mehanizmi zaštite (fizička i pravna zaštita);
- Ugovorno regulisanje (NDA);
- Bitni elementi ugovora;
- NDA kao deo nekog drugog ugovora (o radu, o poslovnoj saradnji; o istraživanju; o stručnom usavršavanju)
- Prenos poslovne tajne?
- Case study

Po završetku treninga, polaznik će biti osposobljen da:
Polaznik će biti osposobljen da u poslovnim kontaktima razume šta je poslovna tajna, razumeće zašto će možda morati da zaključi NDA; prepoznaće potencijalni predmet zaštite poslovnom tajnom i njenu povredu.

Trener:
- Biljana Remović Dimić, dipl. pravnik sa položenim pravosudnim ispitom. Iskustvo stiče radom u Zavodu za intelektualnu svojinu, gde se kroz 10 godina radnog staža usavršavala u brojnim medjunarodnim institucijama, kao što su: Svetska trgovinska organizacija (WTO), Svetska organizacija za intelektualnu svojinu (WIPO), Evropska patentna organizacija (EPO), Zavod za intelektualnu svojinu EU (EUIPO), Agencija za inovacije u nauci i tehnologiji (IWT, Brussels).

U okviru Zavoda, ima višegodišnje iskustvo u radu sa privredom, kao predavač i konsultant. Učestvovala je u harmonizaciji nacionalnih propisa sa EU zakonodavstvom.

Cene karata

Cena treninga: 22.440,00 RSD

Izvor: mngcentar.com