Vrednovanje kompanije - Analiza sadašnje vrednosti budućih novčanih tokova

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Brojni su razlozi za vrednovanje preduzeća, njegovih delova ili posebnih investicionih projekata koje preduzeće preduzima u toku svog poslovanja: procena vrednosti alternativnih poslovnih strategija, preuzimanja, dokapitalizacija, otkup sopstvenih akcija, ocena da li menadžment svojim odlukama stvara vrednost za vlasnike, komunikacija sa ključnim stejkholderima oko vrednosti biznisa, portfolio menadžment.Analiza sadašnje vrednosti budućih novčanih tokova/dobitnih ostvarenja je osnovni princip modernog vrednovanja i stvaranja vrednosti za vlasnike. Veza između novčanih tokova/dobitnih ostvarenja i stvaranja vrednosti za vlasnike je krajnji izraz uspeha ili neuspeha poslovnih odluka o investicijama, operacijama i finansiranju.Da bi se ostvario cilj kreiranja vrednosti potrebno je razumeti šta je vrednost koja treba da se kreira.Na seminaru će biti prikazana studija slučaja vrednovanja realne kompanije. Svim učesnicima je obezbeđen Excel Spreadsheets za vrednovanje kompanije prilagođen zvaničnim obrascima finansijskih izveštaja u Republici Srbiji.Ciljna grupa:

Top menadžment, finansijski direktori, upravljačke računovođe, investicioni savetnici, portfolio menadžeri, brokeri, procenitelji, revizori, kreditni analitičari, i svi ostali zainteresovani.Cilj seminara:

Razumevanje izvora vrednosti i praktična primena različitih modela vrednovanja kompanije.Teme:

- Vrednost je više od broja: Pokretači vrednosti

- Prilazi u vrednovanju

- Inputi u prinosnim modelima vrednovanja: rizik, rast, koristi (novčani tokovi, dobitna ostvarenja), vremenski period

- Analiza finansijskih izveštaja u procesu vrednovanja kompanije

- Određivanje diskontne stope

- Određivanje stope rasta

- Model diskontovanja slobodnih novčanih tokova

- Vrednovanje konceptom rezidualnog dobitka

- Tehnike relativnog vrednovanja

- Specifični problemi procesa procene vrednosti kompanije u Republici Srbiji

- Najčešće nedoumice u praksi prilikom vrednovanjaPo završetku treninga polaznik je osposobljen da:

- Razume šta je intrinsična (prava, istinska) vrednost kompanije,

- Obračuna (pomoću CAPM modela i modela zidanja) i interpretira diskontnu stopu,

- Obračuna slobodne novčane tokove (FCFE, FCFF)

- Proceni vrednost kompanije pomoću odgovarajućeg modela slobodnih novčanih tokova

- Obračuna i interpretira tržišne racio brojeve koji se koriste u relativnom vrednovanju,

- Obračuna i interpretira rezidualni dobitak,

- Primeni model rezidualnog dobitka i tehnike relativnog vrednovanja,

- Razume specifične probleme vrednovanja u Republici Srbiji,

- Prepozna najčešće greške prilikom vrednovanja kompanije.Predavač:

Draženko Lukač, Poseduje višegodišnje radno iskustvo na poslovima računovodstvenog, finansijskog i poreskog konsaltinga, kao i na poslovima procene vrednosti kapitala preduzeća i fundamentalne analize hartija od vrednosti. Trenersko iskustvo na treninzima i savetovanjima. Autor više naučnih i stručnih publikacija iz oblasti računovodstva i poslovnih finansija, kao što su "Transferne cene"; "Analiza finasijskih izveštaja- praktičan prilaz" i dr.

Cene

Cena obuke iznosi 29.640,00 RSD