Veštine i tehnike Office administratora

Jezik Srpski

Biznis i Ekonomija

Veštine i tehnike office administratora obuhvataju sve segmente neophodne za obavljanje poslova koordinacije i administracije tehničkih elemenata (dokumentacija, radni zadaci), ali i veoma značajne segmente socijalnih, komunikacionih i emocionalnih veština.

Trening je značajan za organizaciju jer zaposleni na mestu office administratora često ostvaruju prvi kontakt sa klijentima/partnerima, te od njihovih tehničkih i socijalnih veština u mnogome zavisi stvaranje utiska o kompaniji, sticanje poverenja, pa čak i dalja saradnja. Pismen, elokventan, organizovan i snalažljiv administrator je potreba svake ozbiljne kompanije.

Zaposleni koji će se baviti ili se bave ovom vrstom posla dobijaju praktična znanja koja će kroz radionicu uvežbati i veoma lako primeniti na svojim radnim mestima.

Takođe, polaznici će dobiti sažet Vodič za office administratora, kao i set primera u pisanom obliku koje će primenjivati u svom radu (dopisi, mejlovi, čestitke, izjave saučešća, obaveštenja o otkazivanju sastanka/skupa, zapisnik, izveštaj i sl.).

Ciljna grupa:

• poslovni administratori,
• tehničari,
• sekretari,
• svi poslovni ljudi koji žele da unaprede svoje veštine i rade na ličnom usavršavanju.

Cilj seminara:

Upoznavanje polaznika sa tehnikama i veštinama neophodnim za obavljanje poslova office administratora/tehničara/sekretara u saradnji sa neposrednim rukovodiocem/direktorom, sa kolegama unutar kompanije i korisnicima/klijentima/partnerima kompanije.

Teme:

Poslovna komunikacija
• Veštine telefonske komunikacije;
• Preuzimanje i prenos poruka;
• Veštine poslovne korespondencije;
• Veštine neverbalne komunikacije;

Poslovna koordinacija
• Komunikacija, koordinacija i prilagođavanje sa pretpostavljenim/direktorom;
• Upravljanje vremenom i usklađivanje radnih zadataka pretpostavljenog;
• Upravljanje vremenom i usklađivanje radnih zadataka office administratora;
• Upravljanje tajnim podacima;
• Organizovanje i vođenje sastanka;
• Organizovanje službenih putovanja;
• Organizovanje značajnih događaja (event management).

Administrativno-tehnički poslovi
• Kreiranje, vođenje i kontrola poslovne dokumentacije;
• Sačinjavanje i vođenje delovodnika, vođenje rokovnika, evidencija;
• Vođenje priručne blagajne;

Odnosi sa klijentima i saradnicima
• Poslovni izgled office administratora i izgled radnog prostora;
• Prijem klijenata: eksternih, internih, privatnih;
• Veštine i tehnike sekretarskih izgovora;
• Reči, rečenice i ostale formulacije koje office administrator nikada ne koristi.

Po završetku ovog seminara polaznik je osposobljen za:

• efikasno i veoma kvalitetno obavljanje sekretarskih i administrativnih poslova;
• upravljanje dokumentacijom i ostalim radnim zadacima office administratora;
• primenu prihvatljive i poželjne komunikacije u savremenom svetu;
• sačinjavanje pisane dokumentacije (izveštaja, evidencija, zapisnika,...);
• upravljanje vremenom, organizacijom sastanaka, koordinacijom poslova u kompaniji;
• rešavanje problema, odgovora na primedbe i izbegavanje konflikata na radnom mestu.

Trener:

Marijana Jovanović, diplomirani master komunikolog, uža oblast Poslovne komunikacije. Raspolaže višegodišnjim iskustvom u planiranju i vođenju projekata, internoj komunikaciji, koordinaciji, definiše i implementira nove modele i procese u poslovanju, razvija strategije unapređenja interne komunikacije, upravlja promenama, uspostavlja baze podataka. Angažovana kao konsultantkinja iz oblasti poslovnih komunikacija u organizacijama civilnog sektora posvećenim doživotnom učenju, i kao predavač na treninzima za trenere i lokalne lidere. Konsultantkinja u startup projektima, inspirisana odvažnim idejama.

Cene karata

21.240,00 RSD

Izvor: mngcentar.com