Uputstvo o Metodologiji izrade i sadržaju procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja

Jezik: Serbian

Bezbednost i Osiguranje

Novo Uputstvo o Metodologiji izrade i sadržaju procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja je u primeni od novembra 2019!
_______________________________________________________________________________


Kako u skladu sa ovim uputstvom treba da postupe subjekti koji imaju obavezu izrade ovih dokumenata u skladu sa Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama?


Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018) proširen je krug subjekata koji su u obavezi da izrade i donesu procenu rizika od katastrofa i plan zaštite i spasavanja. Ovo je prouzrokovalo brojna pitanja: ko je u obavezi da donese navedene akte, kako ispuniti rokove i ko je ovlašćen za izradu navedenih akata. Subjekti su započeli izradu akata ali je u primeni ostala stara Metodologija.


Dana 16.11.2019. godine stupilo je na snagu novo Uputstvo o Metodologiji izrade i sadržaju procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja („Sl. glasnik RS“, br. 80/2019). Ovim uputstvom, čiji sastavni deo čine metodologije za procenu rizika od katastrofa i planova zaštite i spasavanja, izvršeno je usklađivanje navedenih metodologija sa Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama.


Organizujemo seminar koji će Vam pomoći da se bliže upoznate sa prirodom i sadržinom navedenih akata kao i sa Vašim obavezama s tim u vezi.


SADRŽAJ


- Sadržina procene po vrstama subjekata
- Subjekti koji su u obavezi da donesu procenu rizika i plan zaštita i spasavanja
- Rokovi određeni u inspekcijskom nadzoru
- Procena rizika i izrada plana kada pravno lice posluje na više lokacija
- Sadržaj plana po vrstama subjekata
- Odnos procene rizika i Plana zaštite i spasavanja
- Odnos plana zaštite i spasavanja i plana zaštite od udesa
- Na koji način uprava i zaposleni u pravnom licu učestvuju u izradi procene i planova
- Koje informacije je potrebno pripremiti?
- Donošenje procene i plana
- Ažuriranje dokumenata


Kome je seminar namenjen?
Licima zaduženim za vanredne situacije, zaštitu od požara, bezbednost i zdravlje na radu i zaštitu životne sredine, direktorima, vlasnicima preduzeća i svima ostalima koji su zainteresovani za ovu oblast.


Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara! Kao polaznik seminara iskoristite poseban popust od 10% za kupovinu zbirke „Smanjenje rizika od katastrofa i upravljanje vanrednim situacijama“!


Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Zadržavamo pravo promene lokacije održavanja seminara u slučaju manjeg broja prijava. Kupcima Zbirke se periodičnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Zbirke odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost  materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Cene

15,600.00 RSD + PDV