Upravljanje rizicima u poslovanju

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Kompanije se u svom poslovanju neprestano suočavaju sa rizicima koji dolaze iz dinamičnog ekonomskog i tržišnog okruženja. Takvi uslovi poslovanja nameću potrebu za neprestanim preispitivanjem adekvatnosti i efikasnosti unutrašnjih kontrolnih mehanizama koji se uspostavljaju u kompanijama u cilju identifikacije, eliminisanja ili ublažavanja događaja koji nepovoljno utiču na poslovanje.- Koja je razlika između korporativnog upravljanja i preduzetničkog upravljanja u kompanijama?

- Misija, vizija, ciljevi kompanije – ukras na kompanijskoj web stranici ili nešto važnije?

- Šta su rizici u poslovnom svetu, kako se uočavaju i kako se branimo od njih?

- Kako sistem internih kontrola pomaže u ostvarivanju poslovnih ciljeva?

- Koja je uloga interne revizije u procesu kontrole poslovanja kompanije?

- Kako se u praksi postiže da rukovođenje organizacijom, upravljanje rizicima, sistem internih kontrola i usklađenost sa zakonskim propisima, funkcioniše kao jedan integrisan sistem?Ovaj seminar Vam omogućava:

- Razumevanje procesa identifikovanja, dokumentovanja i upravljanja rizicima u kompanijama

- Upoznavanje sa najboljom poslovnom praksom iz ove oblasti

- Odgovore na Vaša pitanja i nedoumice u interaktivnoj diskusiji sa predavačemTEME SEMINARA:

- Postupak utvrđivanja poslovnih ciljeva kompanije

- Dokumentovanje poslovnih procesa u kompaniji

- Procena rizika na nivou poslovnih procesa

- Identifikovanje i dokumentovanje kontrolnih aktivnosti

- COSO komponente internih kontrola

- Pregled sistema internih kontrola koje obavljaju rukovodioci

- Postupci interne revizije

- Izrada Izveštaja o upravljanju rizicima i akcionih planova za sproveđenje korektivnih mera

- Kako se u praksi postiže da rukovođenje organizacijom, upravljanje rizicima, sistem internih kontrola i usklađenost sa zakonskim propisima, funkcioniše kao jedan integrisan sistemKOME JE SEMINAR NAMENJEN?

Višim i srednjim rukovodiocima u kompanijama, zaposlenima u službama finansija, računovodstva, kontrole kvaliteta, unapređenja organizacije, internoj reviziji, kao i svima drugima koji se bave temama korporativnog upravljanja, upravljanja rizicima, finansijama, revizijom.Predavač: Darko Blažić

Cene

Cena seminara iznosi 18.720,00 RSD