Upravljanje rizicima u poslovanju

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Kompanije se u svom poslovanju neprestano suočavaju sa rizicima koji dolaze iz dinamičnog ekonomskog i tržišnog okruženja. Takvi uslovi poslovanja nameću potrebu za neprestanim preispitivanjem adekvatnosti i efikasnosti unutrašnjih kontrolnih mehanizama koji se uspostavljaju u kompanijama u cilju identifikacije, eliminisanja ili ublažavanja događaja koji nepovoljno utiču na poslovanje.

- Koja je razlika između korporativnog upravljanja i preduzetničkog upravljanja u kompanijama?
- Misija, vizija, ciljevi kompanije – ukras na kompanijskoj web stranici ili nešto važnije?
- Šta su rizici u poslovnom svetu, kako se uočavaju i kako se branimo od njih?
- Kako sistem internih kontrola pomaže u ostvarivanju poslovnih ciljeva?
- Koja je uloga interne revizije u procesu kontrole poslovanja kompanije?
- Kako se u praksi postiže da rukovođenje organizacijom, upravljanje rizicima, sistem internih kontrola i usklađenost sa zakonskim propisima, funkcioniše kao jedan integrisan sistem?

Ovaj seminar Vam omogućava:
- Razumevanje procesa identifikovanja, dokumentovanja i upravljanja rizicima u kompanijama
- Upoznavanje sa najboljom poslovnom praksom iz ove oblasti
- Odgovore na Vaša pitanja i nedoumice u interaktivnoj diskusiji sa predavačem

TEME SEMINARA:
- Postupak utvrđivanja poslovnih ciljeva kompanije
- Dokumentovanje poslovnih procesa u kompaniji
- Procena rizika na nivou poslovnih procesa
- Identifikovanje i dokumentovanje kontrolnih aktivnosti
- COSO komponente internih kontrola
- Pregled sistema internih kontrola koje obavljaju rukovodioci
- Postupci interne revizije
- Izrada Izveštaja o upravljanju rizicima i akcionih planova za sproveđenje korektivnih mera
- Kako se u praksi postiže da rukovođenje organizacijom, upravljanje rizicima, sistem internih kontrola i usklađenost sa zakonskim propisima, funkcioniše kao jedan integrisan sistem

KOME JE SEMINAR NAMENJEN?
Višim i srednjim rukovodiocima u kompanijama, zaposlenima u službama finansija, računovodstva, kontrole kvaliteta, unapređenja organizacije, internoj reviziji, kao i svima drugima koji se bave temama korporativnog upravljanja, upravljanja rizicima, finansijama, revizijom.

Predavač: Darko Blažić

Cene karata

Cena seminara iznosi 18.720,00 RSD