Upravljanje rizicima u nabavci

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Na ovom treningu ćete naučiti više o rizicima u nabavci. Radi nesmetanog funkcionisanja kompanije bitno je da vas neplanirani događaji ne iznenade i ne utiču na zaustavljanje poslovnog procesa. Tada je kasno da upravljate rizicima u nabavnom procesu. Zato je bitno imati spremne strategije i konstantno raditi na snižavanju mogućih posledica rizika.Znanje stečeno na ovom treningu će Vam omogućiti da:

- na vreme prepoznate potencijalne rizike,

- njihove izvore i

- prirodu,

kako biste blagovremeno mogli da razvijete strategiju kojom ćete uticati na njihovo sprečavanje ili smanjenje posledica njihovog pojavljivanja. Poseban naglasak na treningu daće se ulozi IT rešenja koja mogu biti od velike koristi u nepredviđenim situacijama u procesu nabavke.Cilj treninga:

Razumevanje koncepta upravljanja rizicima u nabavci.Ciljna grupa:

Risk menadžeri, lica odgovorna za rizike u kompanijama, lica odgovorna za rizike u nabavci, svi zaposleni u nabavnom poslovanju, svi odgovorni za trošenje novca u kompaniji, finansijeri koji imaju bliske kontakte sa nabavkom, osobe iz kontrolinga koje učestvuju sa nabavkom u procesima ocenjivanja i izveštavanja, nadređene osobe nabavnoj funkciji.Teme:

- Definicija rizika

- Terminologija u upravljanju rizicima

- Izvori rizika: inerni i eksterni

- Izvori rizika: strateški, operativni i projektni

- Uticaj stakeholder-a

- Kako dobar risk menadžment vodi ka poverenju

- Upravljanje reputacionim rizikom

- Odabir i izrada strategije upravljanja rizicima

- Atlas rizika

- Identifikovanje odgovorajućih procesa koji mogu biti izvori rizika

- Izgradnja kulture svesnosti o rizicima

- Projekti kao izvori rizika

- Ugovori kao izvori rizika

- Korišćenje IT rešenja u upravljanju rizicima

- Po završetku seminara, polaznici će biti osposobljeni da:

- Razumeju koncept rizika;

- Prepoznaju izvore rizika;

- Učestvuju u izradi strategije rizika;

- Na drugačiji način pristupe analizi procesa;

- Ocenjuju projekte iz drugog ugla;

- Ukažu na potencijalne rizike;

- Procene vrednost rizika;

- Primene IT rešenja mogu da pomognu u ovom procesu;

- Organizuju ovaj proces na način da im pomogne, a ne da bude opterećenje.

Cene

Cena obuke iznosi 22.440,00