Upravljanje projektima, javnim nabavkama, ljudskim resursima i platama u jedinicama lokalne samouprave

Jezik: Serbian

Obrazovanje i Edukacija
Edukacija je namenjena:

- Načelnicima opštinskih/gradskih uprava i njihovim zamenicima

- Rukovodiocima i zaposlenima u kadrovskim i službama za upravljanje ljudskim resursima, normativnim i službama za obračun plata zaposlenih

- Službenicima za javne nabavke

- Rukovodiocima i zaposlenima na poslovima u oblasti investicija i upravljanja projektima- Predavači: Branimir Blagojević član Republičke komisije za zaštitu prava i član radne grupe za izradu novog Zakona o javnim nabavkama; Lazar Krnjeta, stručnjak za investicije i upravljanje projektima (projekti GIZ, SKGO); mr Aleksandar Panovski i Nataša Pavić - edukatori i osnivači Centra REFORMATORProgram rada:I dan (nedelja, 21. oktobar 2018)15:30 - 16:00

Prijavljivanje učesnika i podela materijala16:00 - 17:30

Otvaranje stručnog skupa

JAVNE NABAVKE U PRAKSI – GDE SMO I ŠTA NAS OČEKUJE

- Praksa Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima JN (Jednako postupanje i suština umesto forme; Neopravdano uslovljavanje ponuđača u vezi sa realizacijom ugovora; Dopuna ponuda u postupku otvaranja ponuda; Ponuđene cene veće od procenjene vrednosti; Da li postoji sankcija za naručioca koji donese odluku o dodeli ugovora suprotnu izveštaju o stručnoj oceni ponuda)

- Najčešće greške naručilaca i kako ih otkloniti (Tehničke specifikacije može ispuniti samo dobro određenog proizvođača; Nemogućnost da se objasni logička veza dodatnog uslova sa predmetom javne nabavke; „Mešanje“ uslova za učešće i elemenata kriterijuma...)

- Preporuke za uspešnu realizciju nabavki do 500.000,00 (Prikupljanje ponuda, elektronska komunikacija, obrazac narudžbenice...)17:30 - 17:45 Pauza17:45 - 19:00

- U susret novom Zakonu o javnim nabavkama (Usklađivanje sa zakonodavstvom EU; Nova terminologija u ZJN; Novi kriterijumi za dodelu ugovora-princip troškovne efikasnosti/trošak životnog ciklusa proizvoda, odnos cene i kvaliteta; Novine u angažovanju podizvodjača; Javna nabavka po partijama OBAVEZNOST?)

- Pripreme za planiranje nabavki za 2019. godinu- od 21.00 Koktel i zabavno-rekreativni programII dan (ponedeljak, 22. oktobar 2018)09:00 - 10:30

UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA

- Kreiranje i razvoj politike ULJR

- Planiranje kadrova i zapošljavanje

- Vrednovanje rada i ocenjivanje

- Razvoj i stručno usavršavanje

- Vođenje kadrovskih evidencija

- Sistem plata i naknada

- Interna komunikacija i informisanje

- Zaštita prava i socijalni dijalog

- Organizaciona kultura i etika10:30 - 11:00 Pauza11:00 - 13:00

UPRAVLJANJE PROJEKTIMA I KAPITALNIM INVESTICIJAMA

- Koje investicije lokalne samouprave mogu i treba da rade u formi projekata?

- Kako obezbediti sufinansirajuću podršku iz domaćih i međunarodnih izvora

- Mogućnosti za primenu modela javno-privatnog partnerstva

- Finansiranje i sufinansiranje projekata za infrastrukturno opremanje ustanova

(uštede u investicionom i tekućem održavanju objekata, za grejanje...)

- PRIMERI IZ PRAKSE: prekogranični projekti, projekti podržani iz donatorskih Programa (GiZ, USAID, SDC, SIDA, Japanski specijalni fond, Norveška...)Izlet do Višegrada sa posetom Andrić gradu (posle ručka)- od 21:00 Svečana večera uz muzički programIII dan (utorak 23. oktobar 2018)09:00 - 12:00 (pauza 10.30-10.45)

PRIPREME ZA PRIMENU PROPISA NA ZAPOSLENE OD 1.1.2019. GODINE

- Novi koeficijenti za obračun plata

- Upodobljavanje opisa radnih mesta sa najnovijom verzijom Kataloga poslova

- Usklađivanje opštih i pojedinačnih akata sa novim propisima – obaveze

- Odgovori na pitanja iz prakseDodela sertifikata- PRIJAVA UČEŠĆA telefonom 060 03 20 175 (Olivera Stanojević) ili slanjem Prijave mejlom edukacije@reformator.rs

- REZERVACIJA I SMEŠTAJ direktno u hotelu Omorika tel 031 593 901; 031 593520 ili mejlom: recepcija.omorika@mod.gov.rs Smeštaj u hotelu „Omorika“ u jednokrevetnim, dvokrevetnim, trokrevetnim i superior sobama na bazi punog pansiona (više informacija na www.hotelitara.mod.gov.rs)Dodatne informacije: 060 03 20 177 (Nataša Pavić); www.reformator.rs

Cene

KOTIZACIJA 9.900,00 + PDV po učesniku, 5.900,00 + PDV za trećeg i svakog narednog učesnika iz iste organizacije.
(Cena obuhvata: Materijal u elektronskom obliku; Konsultacije sa predavačima sve vreme tokom trajanja edukacije; Pribor za rad i Sertifikat o učešću na edukaciji)
Uplatu izvršiti na tekući račun Centra za edukaciju, investicije i održivi razvoj „Reformator“: 265-654031000021349 Raiffeisenbanka a.d (poziv na broj 2110)

Cena paket aranžama sa uračunatim svim aktivnostima za učesnike Jesenje edukacije iznosi:
- 11.189,12 dinara po osobi u dvokrevetnim i trokrevetnim sobama,
- 12.589,12 dinara po osobi u jednokrevetnim sobamam i
- 13.789,12. dinara po osobi u superior sobama.