Upravljanje projektima, javnim nabavkama, ljudskim resursima i platama u jedinicama lokalne samouprave

Jezik Serbian

Obrazovanje i Edukacija

Edukacija je namenjena:
- Načelnicima opštinskih/gradskih uprava i njihovim zamenicima
- Rukovodiocima i zaposlenima u kadrovskim i službama za upravljanje ljudskim resursima, normativnim i službama za obračun plata zaposlenih
- Službenicima za javne nabavke
- Rukovodiocima i zaposlenima na poslovima u oblasti investicija i upravljanja projektima

- Predavači: Branimir Blagojević član Republičke komisije za zaštitu prava i član radne grupe za izradu novog Zakona o javnim nabavkama; Lazar Krnjeta, stručnjak za investicije i upravljanje projektima (projekti GIZ, SKGO); mr Aleksandar Panovski i Nataša Pavić - edukatori i osnivači Centra REFORMATOR

Program rada:

I dan (nedelja, 21. oktobar 2018)

15:30 - 16:00
Prijavljivanje učesnika i podela materijala

16:00 - 17:30
Otvaranje stručnog skupa
JAVNE NABAVKE U PRAKSI – GDE SMO I ŠTA NAS OČEKUJE
- Praksa Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima JN (Jednako postupanje i suština umesto forme; Neopravdano uslovljavanje ponuđača u vezi sa realizacijom ugovora; Dopuna ponuda u postupku otvaranja ponuda; Ponuđene cene veće od procenjene vrednosti; Da li postoji sankcija za naručioca koji donese odluku o dodeli ugovora suprotnu izveštaju o stručnoj oceni ponuda)
- Najčešće greške naručilaca i kako ih otkloniti (Tehničke specifikacije može ispuniti samo dobro određenog proizvođača; Nemogućnost da se objasni logička veza dodatnog uslova sa predmetom javne nabavke; „Mešanje“ uslova za učešće i elemenata kriterijuma...)
- Preporuke za uspešnu realizciju nabavki do 500.000,00 (Prikupljanje ponuda, elektronska komunikacija, obrazac narudžbenice...)

17:30 - 17:45 Pauza

17:45 - 19:00
- U susret novom Zakonu o javnim nabavkama (Usklađivanje sa zakonodavstvom EU; Nova terminologija u ZJN; Novi kriterijumi za dodelu ugovora-princip troškovne efikasnosti/trošak životnog ciklusa proizvoda, odnos cene i kvaliteta; Novine u angažovanju podizvodjača; Javna nabavka po partijama OBAVEZNOST?)
- Pripreme za planiranje nabavki za 2019. godinu

- od 21.00 Koktel i zabavno-rekreativni program

II dan (ponedeljak, 22. oktobar 2018)

09:00 - 10:30
UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA
- Kreiranje i razvoj politike ULJR
- Planiranje kadrova i zapošljavanje
- Vrednovanje rada i ocenjivanje
- Razvoj i stručno usavršavanje
- Vođenje kadrovskih evidencija
- Sistem plata i naknada
- Interna komunikacija i informisanje
- Zaštita prava i socijalni dijalog
- Organizaciona kultura i etika

10:30 - 11:00 Pauza

11:00 - 13:00
UPRAVLJANJE PROJEKTIMA I KAPITALNIM INVESTICIJAMA
- Koje investicije lokalne samouprave mogu i treba da rade u formi projekata?
- Kako obezbediti sufinansirajuću podršku iz domaćih i međunarodnih izvora
- Mogućnosti za primenu modela javno-privatnog partnerstva
- Finansiranje i sufinansiranje projekata za infrastrukturno opremanje ustanova
(uštede u investicionom i tekućem održavanju objekata, za grejanje...)
- PRIMERI IZ PRAKSE: prekogranični projekti, projekti podržani iz donatorskih Programa (GiZ, USAID, SDC, SIDA, Japanski specijalni fond, Norveška...)

Izlet do Višegrada sa posetom Andrić gradu (posle ručka)

- od 21:00 Svečana večera uz muzički program

III dan (utorak 23. oktobar 2018)

09:00 - 12:00 (pauza 10.30-10.45)
PRIPREME ZA PRIMENU PROPISA NA ZAPOSLENE OD 1.1.2019. GODINE
- Novi koeficijenti za obračun plata
- Upodobljavanje opisa radnih mesta sa najnovijom verzijom Kataloga poslova
- Usklađivanje opštih i pojedinačnih akata sa novim propisima – obaveze
- Odgovori na pitanja iz prakse

Dodela sertifikata

- PRIJAVA UČEŠĆA telefonom 060 03 20 175 (Olivera Stanojević) ili slanjem Prijave mejlom edukacije@reformator.rs
- REZERVACIJA I SMEŠTAJ direktno u hotelu Omorika tel 031 593 901; 031 593520 ili mejlom: recepcija.omorika@mod.gov.rs Smeštaj u hotelu „Omorika“ u jednokrevetnim, dvokrevetnim, trokrevetnim i superior sobama na bazi punog pansiona (više informacija na www.hotelitara.mod.gov.rs)

Dodatne informacije: 060 03 20 177 (Nataša Pavić); www.reformator.rs

Cene karata

KOTIZACIJA 9.900,00 + PDV po učesniku, 5.900,00 + PDV za trećeg i svakog narednog učesnika iz iste organizacije.
(Cena obuhvata: Materijal u elektronskom obliku; Konsultacije sa predavačima sve vreme tokom trajanja edukacije; Pribor za rad i Sertifikat o učešću na edukaciji)
Uplatu izvršiti na tekući račun Centra za edukaciju, investicije i održivi razvoj „Reformator“: 265-654031000021349 Raiffeisenbanka a.d (poziv na broj 2110)

Cena paket aranžama sa uračunatim svim aktivnostima za učesnike Jesenje edukacije iznosi:
- 11.189,12 dinara po osobi u dvokrevetnim i trokrevetnim sobama,
- 12.589,12 dinara po osobi u jednokrevetnim sobamam i
- 13.789,12. dinara po osobi u superior sobama.