Unapređenje procesa proizvodnje Value Stream Mapping metodom

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Dok posmatrate procese u kompaniji čini Vam se da ne mogu da se izvedu na bolji način? Budite sigurni koliko god proces bio „savršen“ postoji način da se unapredi!

Bilo da se Vaša kompanija bavi proizvodnjom ili pružanjem usluga, VSM metoda će Vam pomoći da jasno predstavite tokove materijala, tokove informacija, tok stvaranja vrednosti koju je korisnik spreman da plati, i na površini sagledate probleme koji narušavaju sklad Vaših procesa. VSM ili Value Stream Mapping je generička metoda za mapiranje toka vrednosti koja bez obzira na vrstu poslovanja same organizacije daje podjednako dobre rezultate unapređenja kako u proizvodnim, tako i u uslužnim kompanijama.

Eliminišite aktivnosti koje ne dodaju vrednost i skratite vreme potrebno za proizvodnju/pružanje usluge sa upotrebom istog ili manjeg nivoa resursa! Definišite trenutno stanje i željeno/buduće stanje i koncipirajte korake unapređenja! Imajte jak alat za sve nivoe hijerarhije, od generalnih direktora, preko tehničkih direktora, direktora operacija, rukovodilaca sektora/odseka/odeljenja, pa sve do poslovođa i samih radnika. Imajte jasan uvid u kompletan tok procesa i bolje razumevanje stvaranja vrednosti za korisnika.

Kako biste odmah implementirali unapređenja, detaljno će biti pojašnjeni koraci implementacije kao i uloge zaposlenih na različitim hijerarhijskim nivoima. Na realnim primerima iz prakse predavači će Vam razjasniti koji su benefiti metode i koje korake treba slediti kako bi se metoda izvela na pravi način.

Ostvarite uštede i smanjite gubitke koristeći VSM metodu. Skratite vreme reakcije na česte promene u tražnji i rokovima proizvodnje.

2 CELODNEVNE RADIONICE
- Analiza i razumevanje trenutnog stanja procesa
- Mapiranje željenog stanja i implementacija master plana

1 PISANI MATERIJAL
- Primeri primene VSM metode

NAKON ZAVRŠENE OBUKE polaznici će moći:
- Za kratko vreme izvršiti analizu trenutnog stanja procesa
- Samostalno izvesti VSM metodu
- Postići uštede eliminisanjem nepotrebnih elemenata procesa i samim tim skratiti vreme izvođenja
- Povećati zadovoljstvo korisnika i povećati fleksibilnost svojih procesa
- Povećati produktivnost i smanjiti rasipanje
- Savladati VSM metodu kroz realne studije slučaja svetskih i domaćih kompanija
- Primeniti naučene metode tokom obuke u svojim kompanijama
- Stečena znanja da prenesu kolegama kako bi se unapređivalo poslovanje čitave kompanije

**SPECIJALNI BONUSI ZA POLAZNIKE:
- Odgovori na pitanja i konsultacije u vezi sa rešavanjem specifičnih situacija u Vašoj kompaniji
- Sertifikat o pohađanju obuke

Obuka je namenjena:
Direktorima proizvodnje, rukovodiocima sektora proizvodnje, poslovođama, neposrednim izvršiocima i svima koji žele da na pravi način analiziraju procese proizvodnje i pronađu najbolje rešenje za odvijanje istih.

PRVA RADIONICA Analiza i razumevanje trenutnog stanja procesa – 20.02.2019.
- Procesi kroz prizmu lean koncepta i uvod u VSM (Value Stream Mapping) metodu
- Simboli i pokazatelji koji se koriste pri izvođenju VSM metode
- Sedam koraka za analizu i razumevanje trenutnog stanja
- Studija slučaja: Izvođenje VSM metode na realnom primeru procesa – polaznici sami biraju koji proces će biti obrađen na obuci kao primer u okviru studije slučaja

PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, ODGOVORI NA PITANJA

Imejl seminar Zbirka primera VSM metode – 22.02.2019.
- Primena VSM metode u različitim industrijama i rezultati koji su ostvareni
- Uz primere dobijate i dokument sa najčešćim simbolima za brže izvođenje VSM metode


3. Modul: PRAKTIČNA RADIONICA Mapiranje željenog stanja i implementacija master plana – 27.02.2019.
- Šta je Lean tok vrednosti i koje karakteristike poseduje
- Mapiranje željenog (budućeg) stanja procesa
- Studija slučaja: Mapiranje željenog stanja procesa na primeru obrađenom u prvoj radionici – definiše se buduće stanje kako bi imali potpuni uvid kroz ceo process
- Kreiranje master plana i koraci implementacije svih aktivnosti za unapređenje procesa definisanih u njemu
- Uloga različitih hijerarhijskih nivoa u izvođenju VSM projekta

DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, ODGOVORI NA PITANJA

ZAKLJUČAK I KRAJ OBUKE
- Program je osmišljen tako da na radionicama dobijete objašnjenja kroz predavanja, diskusiju, pitanja i odgovore u kreativnom okruženju i opuštenoj atmosferi. Naglasak je na praktičnom stručnom usavršavanju.
- Radionice će biti održane u vidu dve intenzivne interaktivne radionice u malim grupama. Radionice su u trajanju od po 5 sati (10:00 – 15:00). Sa svake radionice dobijate štampani materijal koji obuhvata celokupna predavanja, a kroz konkretne i svrsishodne diskusije – rešenja.
- Kao praktičan studijski materijal dobijate i jedan e-mail seminar u PDF formi, koji će biti poslati na na Vašu adresu i koje možete koristiti sa svog mobilnog telefona, desktop ili laptop računara.
- Zbog ograničenog broja učesnika uz otvorenu komunikaciju sa predavačima i priliku za razmenu iskustava sa kolegama iz struke, kroz radionice se postiže sigurnost i efikasnost u radu.
- Učesnici u okviru ovog programa dobijaju i profesionalno savetovanje stručnjaka u obliku komentara na predloženo rešenje i smernice za pisanje projekta.
- Nakon uspešno završene obuke dobijate sertifikat na srpskom i engleskom jeziku kao i uverenje o završenom stručnom usavršavanju.

Predavači: Nikola Marjanović, Uglješa Bogdanović

Cene karata

Cena kotizacije: 48,000.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)