Stručnjak za PDV

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija

Usvojene izmene i dopune Zakona o PDV-u donose nove obaveze i pravila od kojih su neka već u primeni, a neka će se primenjivati od 1. januara 2020. godine!


Bez obzira koliko dugo se bavite PDV-om često ste u nedoumici, ne znate kako da postupite, ili niste sigurni da li postupate ispravno. Mnogo je pitanja u vezi sa obavezama pri procedurama, obračunu, prijavi ili evidenciji PDV-a koja se svakodnevno nameću a neka od njih su:


Šta uraditi ako je dva ili više puta podneta ista poreska prijava?
Kako ostvariti pravo na povraćaj više ili pogrešno plaćenog poreza?
Kako se pripremiti za PDV kontrolu?


1. Modul: RADIONICA – Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost i prateći podzakonski propisi. Očekivanja u praksi. (17.12.2019.)


PREDAVAČI: Irina Stevanović Gavrović, načelnik Odeljenja za PDV u Ministarstvu finansija i Dragana Simić, poreski menadžer u BDO


Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost i prateći podzakonski propisi:
Vrednosni vaučeri – definisanje, podela i opredeljivanje nastanka oporezivog događaja po osnovu prenosa vrednosnih vaučera
Mesto prometa usluga telekomunikacija, radijskog i televizijskog emitovanja i usluga pruženih elektronskim putem
Poreski dužnik u slučaju iskazivanja PDV u računu kada za to nije postojala obaveza i ispravku pogrešno obračunatog PDV-a
Pravila za određivanje srazmernog poreskog odbitka


Najčešća pitanja i očekivanja u vezi sa izmenama:
Potencijalni problemi vezani za evidentiranje prometa po osnovu jednonamenskih i višenamenskih vrednosnih vaučera
Tretman povremenog prometa udela, akcija i HOV za svrhu utvrđivanja procenta srazmernog poreskog odbitka
Utvrđivanje povremenosti prometa kod odobravanja zajmova


2. Modul: STUDIJSKI MATERIJAL – Inspekcijski nadzor i kontrolne liste Poreske uprave *dobijate na email adresu


Inspekcijski nadzor u poreskim oblastima u skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru sa primerima kontrolnih listi i načinom njihovog popunjavanja;
Jedinstvena analiza kontrolnih listi kroz Excel tabele u okviru kojih se davanjem odgovora na pitanja može precizno izračunati nivo rizika poslovanja u kome se nalazi Vaša firma;
Istovremeno se mogu predvideti potencijalni dalji postupci poreskih organa u slučaju inspekcijskog nadzora;


3. Modul: RADIONICA – Predmet oporezivanja, poreski obveznik, poreski dužnik, mesto prometa, nastanak poreske obaveze, poreska osnovica – primeri iz prakse


PREDAVAČI: Dragana Simić – poreski menadžer u BDO Srbija i Nenad Ivanović – viši poreski konsultant u BDO Srbija (24.12.2019.)


Nastanak PDV i fiskalni značaj
Predmet oporezivanja
Promet dobara i usluga
Oporezivanje prometa dobara i usluga bez naknade
Sporedna isporuka dobara i usluga i isporuka u nizu
Uvoz dobara
Prenos imovine, zamena dobara u garantnom roku, besplatno davanje poslovnih uzoraka, davanje reklamnog materijala i poklona manje vrednosti
Poreski obveznik
Poreski dužnik
Poreski punomoćnik
Mesto prometa dobara i usluga
Nastanak poreske obaveze
Poreska osnovica
Tržišna vrednost, nabavna cena i cena koštanja kao poreska osnovica


4. Modul: E MAIL SEMINAR – Business English for Accounting (with tax-related vocabulary) *dobijate na email adresu
General Terms, Words and Phrases for Working with Figures; Graphs & Charts; Numbers;


Tax Vocabulary; Invoices; Billing and Account Management; Balance Sheets; Management (or Managerial) Accounting;


Annual or End of Year Reports, Banking at a Glance; Payment Reminders, English Idioms (for Work); Business Correspondence.


5. Modul: RADIONICA – Poreska oslobođenja, prethodni porez, ispravka odbitka, pravo na odbitak, izdavanje računa, PDV evidencija, podnošenje PDV prijave, Refakcija PDV – primeri iz prakse


PREDAVAČI: Dragana Simić – poreski menadžer u BDO Srbija i Nenad Ivanović – viši poreski konsultant u BDO Srbija (26.12.2019.)


Poreska stopa
Poreska oslobođenja
Prethodni porez
Izuzimanje od odbitka prethodnog poreza
Podela prethodnog poreza i srazmerni poreski odbitak
Ispravka odbitka prethodnog poreza na osnovu odluke poreskog ili carinskog organa
Ispravka odbitka prethodnog poreza za opremu i objekte za vršenje delatnosti
Sticanje prava na odbitak prethodnog poreza kod evidentiranja za obavezu plaćanja PDV
Obaveze poreskih obveznika kod prometa dobara i usluga
Izdavanje računa, podaci koje račun mora da sadrži i odsustvo obaveze izdavanja računa
Vođenje evidencije
Podnošenje poreske prijave, obračun i plaćanje PDV
Popunjavanje POPDV obrasca kroz praktične primere
ZAKLJUČAK I KRAJ OBUKE: Provera znanja i primanje sertifikata za STRUČNJAKA ZA PDV
Test za proveru znanja dobijate na mejl adresu 27.12.2019. Potrebno je da nam test sa svojim odgovorima mejlom ili poštom dostavite najkasnije do 09.01.2019.
16.01.2019. slanje sertifikata Stručnjak za PDV na srpskom i engleskom jeziku putem direktne pošte.


Za svakog drugog polaznika iz Vaše organizacije obezbeđujemo 10% popusta!


Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 10 dana pre dana početka edukativnog programa. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do 15 dana pre početka kursa, u suprotnom će biti naplaćeno 20% od ukupnog iznosa na ime administrativnih i organizacionih troškova. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju u obuci, biće u prilici da pošalju kolegu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gore navedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Cene

85,900.00 RSD + PDV