Stručnjak za kontrolu upravljanja kadrovima – HR kontroling

Jezik Srpski

Biznis i Ekonomija

Efikasne metode za planiranje i kontrolu troškova kadrova * praćenje rezultata * uvođenje procedura

Kompanije u Srbiji se suočavaju sa stalnim pritiskom da snize troškove rada i sve većom potrebom da kontrolišu i unaprede upravljanje ljudskim resursima. Osnove za uspešnu optimizaciju troškova su poznavanje procesa planiranja, pravilna analiza rezultata zaposlenih, obrada tih podataka i uspostavljanje procedura. Kvalitetna kontrola kadrova obezbeđuje značajno lakše merenje i planiranje vrednosti ljudskog kapitala i održivost i razvoj cele kompanije.

Organizujemo program intenzivne obuke za uspostavljanje/unapređivanje kontrole kadrova na kome ćete naučiti kako da:
- Kontrolišete funkciju upravljanja kadrovima
- Unapredite strukturu zaposlenih u organizaciji
- Smanjite troškove ljudskog faktora
- Efikasnije ulažete u razvoj novih kompetencija zaposlenih
- Izradite personalni budžet zaposlenih
- Kontrolišete odstupanja od plana
- Zaposlene ocenite u odnosu na sopstveni doprinos i učinak
- Kvantifikujete pokazatelje upravljanja ljudskim resursima
- Budete maksimalno pripremljeni kada treba da predstavite značaj i rezultate funkcije ljudskih resursa svom menadžmentu

Program je sastavljen od četiri modula:
- 3 CELODNEVNE INTERAKTIVNE RADIONICE + MATERIJAL SA PREDAVANJA na kojima ćete kroz predavanja, praktične savete, primere, interakciju sa predavačima i pitanja i odgovore doći do izuzetno korisnih rešenja za uspostavljanje/unapređivanje funkcije kontrole kadrova, upravljanje troškovima rada i postavljanju procedura;
- 1 PRAKTIČAN RADNI MATERIJAL: Zbirku Excel obrazaca za HR – upravljanje ljudskim resursima, sa praktičnim uputstvima i više od 30 gotovih adaptibilnih Excel modela za kontrolu troškova kadrova i evidentiranje i praćenje HR procesa.

Šta Vam omogućava pohađanje ovog programa?
- Naprednije znanje iz oblasti kontrole kadrova;
- Konsultacije sa stručnjacima i direktne savete za lakše sprovođenje kontrole kadrova, upravljanje troškovima i procedurama;
- Praktične materijale koji ostaju u Vašem trajnom vlasništvu;
- Konkretne odgovore na detaljna i specifična pitanja, možete ih poslati pre početka obuke, ali i postavljati na radionicama;
- Sertifikat o pohađanju programa intenzivne obuke Stručnjak za kontrolu upravljanja kadrovima – HR kontroling na srpskom i engleskom jeziku koji izdaje kompanija Forum Media, sa navedenim temama u okviru programa obuke;
- Upoznavanje sa kolegama iz struke, interaktivnu diskusiju, primere dobre prakse i razmenu iskustava.

NAPOMENA: Program se prilagođava polaznicima obuke, u skladu sa njihovim pitanjima, potrebama, prethodnim znanjima i iskustvima.

TEME SEMINARA:

1. Modul: RADIONICA – FINANSIJSKI ASPEKTI HR KONTROLINGA, 11.10.2018. (10-15 h)

1.1. Ljudski resursi i kontroling
- HR kao funkcija i faktori kontrole
- Aspekti i faktori kontrole
- Izazovi kontrole
- Osobine efektivnog sitema kontrole

1.2. Planiranje personalnih troškova
- Orgnizacija budžeta po profitnim/troškovnim centrima
- Planiranje personalne strukture/troškova u skladu sa
- Budžetiranje, segmenti, poreski tretman i bitni elementi
- Zarade i beneficije
- Ostali zakonski i pravilnikom uređeni troškovi
- Trošak regrutacije, obuke, službenih putovanja i dr.
- Prilagođavanje poslovnim promenama i izmene plana

1.3. Redovni i periodični izveštaji
- Budžetiranje vs. realni mesečni troškovi
- Fluktuacija zaposlenih
- Rotacije
- Troškovi regrutacije i obuke
- Apsentizam
- Struktura zaposlenih (obrazovanje, starost, pol)
- Iskorišćenost odmora
- Plan korektivnih mera i drugi izveštaji koje organizacija utvrđuje prema sopstvenoj meri

1.4. Kako uvezati praćenje i nagrađivanje učinka zaposlenih sa ostvarenjem zadatih planova

INTERAKTIVNA VEŽBA: Uspostavljanje kontrole učinka na primeru zaposlenih u prodaji (kvantitativno iskazivanje rezultata rada zaposlenih u prodaji radi obračuna bonusa/zarade za učinak)


2. Modul: RADIONICA – KVALITATIVNI ASPEKTI HR KONTROLINGA, 18.10.2018, 10-15h

2.1. Pokazatelji rezultata upravljanja ljudskim resursima, BSC – Balanced Scorecard i KPIs – Kjučni indikatori učinka u HR-u: HR ROI – povraćaj investicije, imidž poslodavca, konkurentnost zarada i beneficija, obučenost zaposlenih, kvalitet i brzina regrutacije, troškovi regrutacije, plan nasleđivanja, stepen usvojenosti korporativne kulture, stepen automatizacije procesa, stepen prevencije i zaštita od rizika iz oblasti radnog prava, itd.

2.2.Alat za ocenu i planiranje unapređenja realizacije ljudskog potencijala
HRM ciljevi i ROI: sa radionicom i alatom „Organisation Fitness Review“ – primer procene ljudskog kapitala organizacije sa plana razvoja.


3. Modul: RADIONICA – REGULATORNI ASPEKT HR KONTROLINGA, 25.10.2018, 10-15 h

3.1. Uvođenje korporativne procedure i prakse – značaj implementacije i primene korporativnih procedura

3.2.Korporativna pravila i Zakon o radu
- Procedure u službi kontrole i usklađivanja sa korporativnim standardima i zakonskom regulativom (obavezna obaveštenja i pravilnici: zaštita uzbunjivača, zabrana zlostavljanja, kodeks ponašanja, interni pravilnici kojima se reguliše alokacija i upotreba kompanijskih resursa (mobilni telefoni, informacione tehnologije, službeni automobili i dr.)

3.3. Kada je organizaciji potrebna procedura radi efikasnijeg i kvalitetnijeg ostvarenja ciljeva i održivog sistema


4. Modul: STUDIJSKI MATERIJAL – Zbirku Excel obrazaca za HR dobijate na prvoj radionici 11.10.2018.

SADRŽAJ ZBIRKE:
- Organizaciona struktura: Analiza posla, Razvoj opisa posla, Analiza kompetencija, SWOT analiza ljudskih resursa organizacije, Testiranje organizacione spremnosti na izazove tržišta, Sprovođenje promena
- Selekcija i regrutacija: Planiranje regrutacije i selekcije, Baza regrutacije, elementi i podaci od značaja za praćenje selekcije i čuvanja aktivne baze, Proces i ciljevi uvođenja novozaposlenih, Mernje uspešnosti selekcije
- Upravljanje učinkom i razvoj talenata: Postavljanje ciljeva i indikatora učinka, Benchmarking, Sistem evaluacije učinka, Utvrđivanje razvojnih planova
- Obuka i razvoj: Plan obuka, Praćenje rezultata obuke
- Baza podataka o zaposlenima i izveštavanje: Mesečni izveštaji
- Plate i beneficije: Parametri za planiranje personalnog budžeta, Obračun zarade, Dodaci na zaradu, Zakonske obaveze: prekovremeni rad, Bonusne politike i sporazumi, Alokacija troška zaposlenih
- Korporativne procedure: Procedure i politike upravljanja ljudskim resursima, Godišnji odmor i plaćena odsustva, Politike i kontrole korišćenja kompanijskih resursa

UZORCI:
Matrica i pitanja za kreiranje mape nadležnosti i odgo-vornosti; Plan sprovođenja promena; Dnevni/nedeljni raspored rada; Upitnik za razvoj opisa posla (za sistemati-zovanje novog radnog mesta, za pripremu za selekciju kandidata); Format baze kandidata sa istaknutim referen-cama; KPI-evi selekcije i regrutacije (merenje uspešnosti); Formular za evaluaciju učinka sa padajućim listama izbora ključnih kompetencija; Ček lista uvođenja novozaposlenih; Analiza procesa i alokacije vremena i resursa; Praćenje i poređenje učinka zaposlenih; Evidencija i izveštaji obuka; Plan razvoja talenata; Set mesečnih i periodičnih izvešta-ja: Flukutacija (dolasci, odlasci), Rotacije i promocije, Plan nasleđivanja, Evidencija plaćenog odsustva – indikatori, Statistike o zaposlenima, Evidencije o korišćenju bene-ficija; Kalkulator zarade neto, bruto 1, bruto 2; Kalkulator otpremnine (višak zaposlenih); Paket za postavku person-alnog budžeta: Master baza podataka, Plan zaposlenih po mesecima i alokacija po mestima troška (ključevi raspodela), Trošak zaposlenih po mesecima, Kontrola obračuna zarade, Analiza plan vs. realizacija kao kontrolni alat i izveštaj; Model kalkulatora varijabilne zarade; Bo-nusni sporazum u Excel tabeli (ciljevi, ostvarenje i kalku-lator bonusa); Mesečna evidencija prisustva; Lista zadužen-ja i razduženja opreme; Nalog za ugovor o radu; Primer ponude novom zaposlenom; Plan i evidencija godišnjih odmora; Obrazac izlaznog intervjua

ZAKLJUČAK I KRAJ OBUKE: Provera znanja i primanje sertifikata za
STRUČNJAKA ZA KONTROLU UPRAVLJANJA KADROVIMA – HR KONTROLING

- Test za proveru znanja dobijate na i-mejl adresu 01.04.2019. Potrebno je da nam test sa svojim odgovorima dostavite mejlom, faksom ili poštom najkasnije do 15.04.2019.
- 17.04.2019. slanje sertifikata na srpskom i engleskom jeziku putem direktne pošte.

NAČIN SPROVOĐENJA PROGRAMA INTENZIVNE EDUKACIJE I VAŠ BENEFIT
- Obuka će biti održana u vidu tri intenzivne interaktivne radionice, uz otvorenu diskusiju u malim grupama. Radionice su u trajanju od po 5 sati (10:00 – 15:00). Sa svake radionice dobijate štampani materijal koji obuhvata celokupna predavanja, a kroz konkretne i svrsishodne diskusije – nova rešenja.
- Pomoću pitanja, odgovora i dodatnih objašnjenja na radionicama Vaše znanje će se kristalizovati.
- Kao praktičan radni materijal dobijate i “Zbirku Excel obrazaca za HR – upravljanje ljudskim resursima”. u štampanoj i digitalnoj formi koju možete koristiti sa svog mobilnog telefona, desktop ili laptop računara.
- Načini sprovođenja programa i ilustrovanje primerima na radionicama biće prilagođeno strukturi i potrebama učesnika.
- Zbog ograničenog broja učesnika uz otvorenu komunikaciju sa predavačima i jedinstvenu priliku za neprocenjivu razmenu iskustava i povezivanja sa kolegama iz struke, kroz radionice se postiže sigurnost i efikasnost u radu.
- Učesnici u okviru ovog programa dobijaju i profesionalne smernice stručnjaka u obliku komentara na predloženo rešenje načina kontrole kadrova u organizaciji.
- Na kraju obuke, putem mejla Vam šaljemo pismeni test za proveru znanja. Test sa odgovorima nam vraćate elektronskom ili redovnom poštom.
- Nakon uspešno završene obuke i testa znanja dobijate sertifikat na srpskom i engleskom jeziku kao uverenje o završenom stručnom usavršavanju.

PROGRAM JE NAMENJEN: Šefovima kadrovske, HR i pravne službe, šefovima i menadžerima drugih sektora, direktorima, vlasnicima preduzeća, zaposlenima u kadrovskim, HR i pravnim službama i svima ostalima koji su zainteresovani za oblast upravljanja i kontrole kadrova.

Predavači: Vedrana Božić, Natalija Banić

Cene karata

Redovna kotizacija: 85.900,00 RSD + PDV