Stručnjak za interne provere – ISO 9001:2015

Jezik Srpski

Biznis i Ekonomija

Primena standarda podrazumeva stalna poboljšanja i redovne interne provere i preispitivanje sistema. Sistematična i profesionalna interna provera sistema menadžmenta kvaliteta omogućava da adekvatno ispunite zahtev ISO 9001:2015. Obuka će Vam omogućiti da vršite interne provere sistema prema kriterijumima koji su specificirani u standardu ISO 9001:2015.

Proverite efektivnost vašeg sistema i prepoznajte prilike za njegovo poboljšanje!

Koristeći tehnike i principe proveravanja sistema menadžmenta, kao i uz pomoć analize zahteva standarda ISO 9001:2015 kao kriterijuma provere, naučićete kako da na efektivan i sistematičan način:
- Ispunite zahtev standarda ISO 9001:2015 koji se odnosi na redovne interne provere sistema
- Utvrdite usaglašenost proveravane kompanije sa zahtevima za sistem menadžmenta kvaliteta specificiranim u standardu ISO 9001:2015
- Uočite nedostatke i prilike za poboljšanje sistema i time omogućite sistemu da ostvaruje bolje performanse i postignete veće zadovoljstvo svojih korisnika

3 CELODNEVNE RADIONICE
- Osnovni pojmovi u vezi sa proverama. Uvežbavanje provere zahteva za Kontekst organizacije, Liderstvo i Planiranje
- Uvežbavanje provere zahteva za Podršku i Realizaciju operativnih aktivnosti
- Uvežbavanje provere zahteva za Vrednovanje performansi i Poboljšavanje. Izrada zapisa sa interne provere

2 PISANA MATERIJALA
- Ček lista za proveru sistema menadžmenta kvaliteta sa ključnim pitanjima za proveru
- Smernice za sprovođenje provere sistema menadžmenta kvaliteta

NAKON ZAVRŠENE OBUKE:
- Razumećete zahteve standarda ISO 9001:2015 sa aspekta internih provera
- Bićete osposobljeni da obavljate interne provere sistema menadžmenta kvaliteta prema zahtevima koji su specificirani u standardu ISO 9001:2015
- Moći ćete samostalno da izradite plan i ostale zapise sa internih provera
- Kroz različite primere i radionice razumećete dobru praksu provere sistema menadžmenta kvaliteta koju možete primeniti u Vašem ili nekom drugom sistemu
- Kroz edukativne primere i zadatke razumećete koje prednosti donosi adekvatno obavljanje internih provera sistema menadžmenta kvaliteta

**SPECIJALNI BONUSI ZA POLAZNIKE:
- Odgovori na pitanja i specifična rešenja za problematične situacije u Vašoj kompaniji
- Sertifikat o pohađanju obuke Stručnjak za interne provere – ISO 9001:2015 na srpskom i engleskom jeziku.

Obuka je namenjena:
Direktorima kvaliteta, Rukovodiocima kvaliteta, Menadžerima kvaliteta, odnosno osobama zaduženim za kvalitet u organizaciji, kao i svima koji žele da se bave internim proverama sistema menadžmenta kvaliteta prema zahtevima standarda ISO 9001:2015.

1. Modul: PRAKTIČNA RADIONICA Provera zahteva za Kontekst organizacije, Liderstvo i Planiranje 06.12.2018.
- Osnovni pojmovi u vezi sa proverama
- Provera zahteva za Razumevanje organizacije i njenog konteksta
- Provera zahteva za Razumevanje potreba i očekivanja zainteresovanih strana
- Provera zahteva za Liderstvo i posvećenost
- Provera zahteva za Uspostavljanje politike kvaliteta
- Provera zahteva za Organizacione uloge, odgovornosti i ovlašćenja
- Provera zahteva za Mere koje se odnose na rizike i prilike
- Provera zahteva za Ciljeve kvaliteta i planiranje njihovog ostvarivanja
- Provera zahteva za Planiranje izmena
DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, ODGOVORI NA PITANJA

2. Modul: Ček lista za proveru sistema menadžmenta kvaliteta 07.12.2018
- Ček lista za proveru sistema menadžmenta kvaliteta prema zahtevima standarda ISO 9001:2015 sa ključnim pitanjima za proveru

3. Modul: PRAKTIČNA RADIONICA Provera zahteva za Podršku i Realizaciju operativnih aktivnosti 11.12.2018.
Provera zahteva za:
- Resurse
- Kompetentnost i Svest
- Komuniciranje
- Dokumentovane informacije
- Planiranje i upravljanje realizacijom operativnih aktivnosti
- Proizvode i usluge
- Projektovanje i razvoj proizvoda i usluga
- Upravljanje eksterno nabavljenim procesima, proizvodima i uslugama
- Proizvodnju i pružanje usluga
- Puštanje proizvoda i usluga
- Upravljanje neusaglašenim izlaznim elementima
DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, ODGOVORI NA PITANJA

4. Modul: Smernice za izradu procedura i obrazaca sistema menadžmenta kvaliteta 12.12.2018.
- Primeri formi procedura i obrazaca sa smernicama za izradu

5. Modul: PRAKTIČNA RADIONICA Zahtevi za Vrednovanje performansi i Poboljšavanje 13.12.2018.
- Provera zahteva za Praćenje, merenje, analiza i vrednovanje performansi
- Provera zahteva za Interne provere
- Provera zahteva za Preispitivanje od strane rukovodstva
- Provera zahteva za Poboljšavanje
- Provera zahteva za Neusaglašenosti i korektivne mere
- Izrada zapisa sa interne provere
DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, ODGOVORI NA PITANJA

ZAKLJUČAK I KRAJ OBUKE
STRUČNJAK ZA INTERNE PROVERE – ISO 9001:2015

- Test za proveru znanja dobijate na imejl adresu 14.12.2018. Potrebno je da nam test sa svojim odgovorima imejlom ili poštom dostavite najkasnije do 24.12.2018.
- 26.12.2018. prijem sertifikata Stručnjak za interne provere – ISO 9001:2015 na srpskom i engleskom jeziku

NAČIN SPROVOĐENJA PROGRAMA INTENZIVNE EDUKACIJE I VAŠ BENEFIT
- Program je koncipiran tako da na radionicama dobijete objašnjenja kroz predavanja, diskusiju, pitanja i odgovore u kreativnom okruženju i opuštenoj atmosferi. Naglasak je na praktičnom stručnom usavršavanju.
- Radionice će biti održane u vidu tri intenzivne interaktivne radionice u malim grupama. Radionice su u trajanju od po 5 sati (10:00 – 15:00). Sa svake radionice dobijate štampani materijal koji obuhvata celokupna predavanja, a kroz konkretne i svrsishodne diskusije – rešenja.
- Kao praktičan studijski materijal dobijate i dva imejl seminara u PDF formi, koji će biti poslati na na Vašu adresu i koje možete koristiti sa svog mobilnog telefona, desktop ili laptop računara.
- Zbog ograničenog broja učesnika uz otvorenu komunikaciju sa predavačima i priliku za razmenu iskustava sa kolegama iz struke, kroz radionice se postiže sigurnost i efikasnost u radu.
- Učesnici u okviru ovog programa dobijaju i profesionalno savetovanje stručnjaka u obliku komentara na predloženo rešenje i smernice za pisanje projekta.
- Na kraju obuke, putem mejla Vam šaljemo pismeni test za proveru znanja. Test sa odgovorima nam vraćate elektronskom ili redovnom poštom.
- Nakon uspešno završene obuke i testa znanja dobijate sertifikat na srpskom i engleskom jeziku kao uverenje o završenom stručnom usavršavanju.

Predavači: Maja Glogovac, Danka Knežević

Cene karata

77,310.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene obuke!