Stručnjak za energetsku efikasnost u industriji

Jezik Srpski

Energetika

- Redovno proveravate rad sistema grejanja, klimatizacije i termotehničkih sistema u Vašem preduzeću?
- Kako prepoznajete mesta povećane potrošnje energije?
- Osposobljeni ste za sprovođenje energetskog pregleda industrijskog preduzeća?
- Da li ste sigurni u Vašu procenu opravdanosti implementacije mera energetske efikasnosti sa tehničkog, ekonomskog i ekološkog aspekta?
- Da li ste pripremili Izveštaj i prezentaciju o sprovedenom energetskom pregledu i Godišnji izveštaj o ostvarivanju ciljeva uštede energije i programa energetske efikasnosti?

Predložite adekvatne mere za povećanje energetske efikasnosti u svom preduzeću!
Sagledajte predložene mere sa energetskog, ekološkog i finansijskog aspekta.

Pozivamo vas na program obuke koji smo pripremili kako biste smanjili specifičnu potrošnje energije u preduzeću čime ćete smanjiti ukupne troškove za energiju a povećati dobit kompanije:
- Identifikujte energetske tokove i pratite potrošnju energije u svom preduzeću
- Unapredite svoje znanje iz oblasti energetske efikasnosti u industriji
- Uhvatite korak sa novim trendovima u izgradnji visokoefikasnih energetskih sistema
- Steknite znanja i veštine za evaluaciju mera energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije u oblasti industrijske energetike

Program se sastoji od 5 modula:

3 CELODNEVNE PRAKTIČNE RADIONICE na kojima ćete kroz predavanja, primere dobre prakse i diskusiju doći do rešenja za smanjenje potrošnje energije u sektoru industrijske energetike.
1. Radionica – Upravljanje energijom u cilju povećanja efikasnosti poslovanja
2. Radionica – Energetski sistemi u industrijskim preduzećima
3. Radionica – Ekološki i finansijski aspekti energetske efikasnosti u industriji

2 STUDIJSKA MATERIJALA u vidu imejl seminara putem kojih će biti predstavljena oprema za sprovođenje detaljnog energetskog pregleda i primeri realizovanih preliminarnih energetskih pregleda industrijskih preduzeća, i date smernice za pregled najznačajnijih komponenti industrijskog preduzeća:
1. Imejl seminar Primeri dobre prakse i merna oprema.
2. Imejl seminar Vodič za pregled industrijskog preduzeća sa principima analize troška i dobiti projekata energetske efikasnosti u sektoru industrijske energetike.

NAKON ZAVRŠENE OBUKE polaznici će biti osposobljeni da izvrše preliminarnu procenu i analizu postojećeg stanja energetske potrošnje industrijskog preduzeća ili dela preduzeća, da predlože i kvantifikuju različite mere koje mogu biti implementirane u cilju povećanja energetske efikasnosti uz očuvanje/poboljšanje kvaliteta proizvoda, kao i da sagledaju ekološke i finansijske aspekte predloženih mera.

1. Modul: PRAKTIČNA RADIONICA Upravljanje energijom u cilju povećanja efikasnosti poslovanja – 14.11.2018.
- Uvod. Energetska efikasnost u industriji prema evropskim i domaćim regulativama. Pravni osnov za unapređenje energetske efikasnosti u sektoru industrijske energetike. Sistem energetskog menadžmenta u Republici Srbiji.
- Indikatori energetske efikasnosti. Specifična potrošnja energije i energetski intenzitet.
- Prikupljanje i obrada osnovnih podataka o potrošnji energije u industrijskom preduzeću. Analiza računa javnih i javno-komunalnih preduzeća. Električna energija. Toplotna energija. Prirodni gas. Voda i kanalizacija.
- Energetski pregled industrijskog preduzeća. Definisanje osnovnog (referentnog) scenarija. Održavanje energetskih sistema u ciqu podizawa energetske efikasnosti. Mere dobrog domaćinskog poslovanja, srednjeg i visokog nivoa investicije.

2. Modul IMEJL SEMINAR Primeri dobre prakse i merna oprema – 15.11.2018.
- Oprema za realizaciju merenja u industrijskim preduzećima.
- Preliminarni energetski pregled industrijskog preduzeća 1.
- Preliminarni energetski pregled industrijskog preduzeća 2.
- Preliminarni energetski pregled industrijskog preduzeća 3.

3. Modul: PRAKTIČNA RADIONICA Energetski sistemi u industrijskim preduzećima – 21.11.2018.
- Kotlovsko postrojenje i sistemi za distribuciju pare i povraćaj kondenzata.
- Distribucija i korišćenje električne energije. Elektromotori, pumpe i ventilatori.
- Sistem komprimovanog vazduha. Industrijsko hlađenje, ventilacija i klimatizacija.
- Gazdovanje energijom u industriskom preduzeću.
- Korišćenje infracrvene termografije u industriji. Koncept termovizije. Mogućnosti primene i ograničenja.
- Energetski efikasne tehnologije i procesi. Toplotne pumpe. Kogeneracija. Korišćenje obnovljivih izvora energije. Solarna energija. Biomasa.
DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, NOVI TRENDOVI, ODGOVORI NA PITANJA

4. Modul: IMEJL SEMINAR Vodič za pregled industrijskog preduzeća – 22.11.2018.
- Kotlovi i gorionici. Sistem za distribuciju pare i povraćaj kondenzata.
- Sistem za proizvodnju i distribuciju komprimovanog vazduha.
- Elektromotori i pogoni. Pumpe i ventilatori.
- Grejanje prostora i tople potrošne vode. Industrijska ventilacija i klimatizacija.
- Rashladni sistemi. Rekuperacija otpadne toplote. Sistemi rasvete.

5. Modul: PRAKTIČNA RADIONICA Ekološki i finansijski aspekti energetske efikasnosti u industriji – 28.11.2018.
- Uticaj sistema za snabdevanje energijom na okolinu. Potrošnja primarne energije. Emisija gasova sa efektom staklene bašte. Emisija lokalnih zagađivača.
- Finansijska i ekonomska analiza projekta. Bilans stanja i uspeha preduzeća. Pokazatelji finansijske rentabilnosti projekta.
- Vremenska vrednost novca. Statički i dinamički indikatori finansijskih performansi projekata
- Osnovni koraci analize troška i dobiti.
- Izvori i principi finansiranja projekata za unapređenje energetske efikasnosti u sektoru industrijske energetike.
DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, NOVI TRENDOVI, ODGOVORI NA PITANJA

ZAKLJUČNI TEST I PRIJEM SERTIFIKATA 30.11.2018-14.12.2018.

Zaključak i kraj obuke

- Test za proveru znanja dobijate na mejl adresu 30.11.2018. Potrebno je da nam test sa svojim odgovorima dostavite mejlom ili poštom najkasnije 11.12.2018.
- 14.12.2018. prijem sertifikata nemačke kompanije Forum Media d.o.o. Stručnjak za energetsku efikasnost u industriji, na srpskom i engleskom jeziku.

Način sprovođenja programa intenzivne edukacije i vaš benefit
- Program je zasnovan tako da na sastancima dobijete objašnjenja kroz predavanja, diskusiju, pitanja i odgovore u kreativnom okruženju i opuštenoj atmosferi. Naglasak je na praktičnom stručnom usavršavanju i individualnom pristupu svakom kandidatu.
- Sastanci će biti održani u vidu tri intenzivne interaktivne radionice u malim grupama. Radionice su u trajanju od po 5 sati (10:00 – 15:00). Sa svake radionice dobijate štampani materijal koji obuhvata celokupna predavanja, a kroz konkretne i svrsishodne diskusije – rešenja.
- Kao praktičan studijski materijal dobijate i dva email seminara, koji ćemo poslati na Vašu adresu i koje možete koristiti sa svog mobilnog telefona, desktop ili laptop računara.
- Zbog ograničenog broja učesnika uz otvorenu komunikaciju sa predavačem i priliku za razmenu iskustava sa kolegama iz struke, kroz radionice se postiže sigurnost i efikasnost u radu.
- Učesnici u okviru ovog programa dobijaju i profesionalno savetovanje stručnjaka u obliku komentara na predloženo rešenje i smernice.
- Na kraju obuke, putem mejla Vam šaljemo pismeni test za proveru znanja. Test sa odgovorima nam vraćate elektronskom ili redovnom poštom.
- Nakon uspešno završene obuke i testa znanja dobijate sertifikat na srpskom i engleskom jeziku kao uverenje o završenom stručnom usavršavanju.

Seminar je namenjen:
Direktorima, investitorima u izgradnji i korišćenju nekretnina, projektantima, inženjerima u građevinskoj industriji, prostornim planerima, menadžerima, inženjerskom kadru i svima koji žele aktivno da učestvuju na podizanju energetske efikasnosti zgrada.

Predavač: Goran Vučković

Cene karata

Cena obuke: 103.080,00 RSD