Stručnjak za bezbednost poslovnih objekata i zaštitu lica

Jezik Srpski

Bezbednost i Osiguranje

NOVO: program intenzivne obuke za sticanje sertifikata Stručnjak za bezbednost poslovnih objekata i zaštitu lica

Pozivamo Vas na jedinstveni program obuke u Srbiji koji će Vam pomoći da unapredite sistem bezbednosti i zaštite u Vašoj firmi!

Na obuci ćete se detaljno upoznati sa:
- aktuelnim principima upravljanja bezbednošću
- neophodnim merama koje treba da sprovedete radi efikasnije zaštite Vašeg poslovanja i imovine
- potencijalnim rizicima i gubicima, kako biste unapredili svoje bezbednosno okruženje
- merama pomoću kojih ćete smanjiti izloženost poslodavca bezbednosnim rizicima i pretnjama

Program je sastavljen od četiri modula:

- 3 CELODNEVNE RADIONICE koje će biti održane 20, 23. i 28. novembra 2018. u prijatnom ambijentu hotela Heritage, Mije Kovačevića 7a, Beograd, na kojima ćete kroz predavanja, praktične savete, primere, diskusiju, pitanja i odgovore doći do izuzetno korisnih rešenja za unapređivanje sistema bezbednosti poslovnih objekata i zaštite lica u Vašoj kompaniji;
- 1 PRAKTIČAN RADNI MATERIJAL: Priručnik „Zaštita od požara u praksi“ + CD sa više od 70 gotovih modela dokumenata u Word formatu + ON-LINE verzija, i sa konkretnim smernicama kako da sprovedete mere ZOP u svom objektu.

Šta Vam omogućava pohađanje ovog programa?
- Naprednije znanje iz oblasti bezbednosti poslovnih objekata i zaštite lica;
- Konsultacije sa stručnjakom i direktne savete za unapređenje sistema bezbednosti poslovnih objekata i zaštite lica;
- Praktične materijale koji ostaju u Vašem trajnom vlasništvu;
- Konkretne odgovore na detaljna i specifična pitanja, možete ih poslati pre početka obuke, ali i postavljati na radionicama;
- Sertifikat o pohađanju programa intenzivne obuke Stručnjak za bezbednost poslovnih objekata i zaštitu lica na srpskom i engleskom jeziku koji izdaje kompanija Forum Media, sa navedenim temama u okviru programa obuke;
- Upoznavanje kolega iz struke, interaktivnu diskusiju, primere dobre prakse i razmenu iskustava.

1. Modul: RADIONICA – Sistem obezbeđenja lica, imovine i poslovanja 20.11.2018, 10-15h
- Pojam i značaj sistema obezbeđenja lica, imovine i poslovanja
- Komponente sistema obezbeđenja lica, imovine i poslovanja
- Subjekti sistema obezbeđenja lica, imovine i poslovanja
- Industrijska bezbednost
- Bezbednosni menadžment
- Obaveze, odgovornosti, nadležnosti i zadaci menadžera bezbednosti/rukovodioca službe bezbednosti
- Obezbeđivanje osoblja i prostora
- Sprečavanje štete i gubitaka prijavljivanjem nepravilnosti
- Izveštavanje: zapažanja, aktivnosti, pojave, informacije
- Razbojništvo, razbojnička krađa i industrijska špijunaža
- Pregled zakonske regulative
Diskusija, primeri dobre prakse i razmena iskustava, odgovori na pitanja

2. Modul: RADIONICA – Tehničke komponente bezbednosnih rizika i pretnji 23.11.2018, 10-15h
- Postavljanje i praćenje kontrole nad objektom i opremom
- Kontrola kretanja i saobraćaja u objektu
- PPZ
- Zvučni alarmi
- Upravljanje opremom i preventivno održavanje
- Elektronika u bezbednosti
- Bezbednost informacija
Diskusija, primeri dobre prakse i razmena iskustava, odgovori na pitanja

3. Modul: RADIONICA – Unapređenje sistema obezbeđenja lica, imovine i poslovanja 28.11.2018, 10-15h
- Dokumentacija iz sistema obezbeđenja
- Radne instrukcije u sistemu obezbeđenja lica, imovine i poslovanja
- Procedure u sistemu obezbeđenja lica, imovine i poslovanja
- Preporuke iz prakse za implementaciju radnih instrukcija i procedura
- Praktične smernice za menadžere/rukovodioce bezbednosti
Diskusija, primeri dobre prakse i razmena iskustava, odgovori na pitanja

4. Modul: RADNI MATERIJAL – priručnik Zaštita od požara u praksi dobijate na prvoj radionici 20.11.2018.

SADRŽAJ PRIRUČNIKA:
1. Požari, klasifikacija i uzroci nastanka
2. Normativno regulisanje zaštite od požara i subjekti
3. Razvrstavanje pravnih lica u kategorije ugroženosti od požara
4. Opšti normativni akti iz oblasti ZOP – planovi i obuka
5. Mere zaštite od požara
6. Nadzor nad sprovođenjem mera zaštite od požara
7. Kaznene odredbe za nesprovođenja ZOP-а

SADRŽAJ CD-A:
Modeli opštih akata: Pravila ZOP,
Program obuke iz oblasti ZOP,
Uputstvo za postupanje u slučaju požara,
Primer plana evakuacije – prizemlje/spratovi,
Simboli za izradu Plana evakuacije i dr,
Modeli obaveznih evidencija iz oblasti ZOP,
Planovi sprovođenja preventivnih mera ZOP,
Kontrolne liste iz oblasti ZOP,
Kompletna zakonska regulativa iz oblasti ZOP i mnogi drugi!

ZAKLJUČAK I KRAJ OBUKE: Provera znanja i primanje sertifikata za STRUČNJAKA ZA BEZBEDNOST POSLOVNIH OBJEKATA I ZAŠTITU LICA
- Test za proveru znanja dobijate na mejl adresu 30.11.2018. Potrebno je da nam test sa svojim odgovorima mejlom ili poštom dostavite najkasnije do 14.12.2018.
- 17.12.2018. slanje sertifikata Stručnjak za bezbednost poslovnih objekata i zaštitu lica na srpskom i engleskom jeziku putem direktne pošte.

Predavač: Miodrag Maksić

Cene karata

Cena obuke: 85.900,00 RSD (cena je iskazana bez PDV-a)

U slučaju učešća dva ili više lica iz iste firme obezbeđujemo 10% popusta za drugog i svakog narednog polaznika.