Stručnjak za bezbednost i zdravlje na radu u industriji

Jezik Serbian

Bezbednost i Osiguranje

NOVO: program intenzivne obuke za sticanje sertifikata za Stručnjaka za bezbednost i zdravlje na radu u industriji!

Organizujemo novi program intenzivne obuke Stručnjak za bezbednost i zdravlje na radu u industriji u 4 modula, koji je namenjen rukovodiocima, menadžerima i licima koja rade na poslovima bezbednosti i zdravlja na radu u industriji. Baziran je na najboljoj savremenoj praksi bezbednosti i zdravlja na radu, u cilju unapređenja BZR poslova, bezbednih ponašanja zaposlenih i promeni BZR kulture.

Kroz ovu obuku ćete poboljšati svoja znanja, steći dobru praksu i nova iskustva pomoću kojih ćete unaprediti sistem bezbednosti i zdravlja na radu u svojoj kompaniji, uključujući:
- razumevanje sistema BZR, upravljanje rizikom, upravljanje promenama i prevenciju uzroka gubitaka
- prepoznavanje BZR rizika i upravljanje njima, procenu i kontrolu rizika
- organizaciju BZR obilazaka unutar Vaše firme i nadzor
- unapređivanje BZR kulture i upravljanje ponašanjima zaposlenih kao ključnog uzroka akcidenata

Program je sastavljen od četiri modula:
- 3 CELODNEVNE RADIONICE na kojima ćete kroz predavanja, praktične savete, primere, diskusiju, pitanja i odgovore doći do izuzetno korisnih rešenja za unapređivanje sistema bezbednosti i zdravlja na radu u Vašoj kompaniji;
- 1 PRAKTIČAN RADNI MATERIJAL: Priručnik „Bezbednost i zdravlje na radu u praksi“ + CD sa više od 70 gotovih modela dokumenata u Word formatu + ON-LINE verzija, sa konkretnim smernicama kako da sprovedete mere BZR u svom objektu.

Šta Vam omogućava pohađanje ovog programa?
- Naprednije znanje iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;
- Konsultacije sa stručnjakom i direktne savete za unapređenje sistema BZR;
- Praktične materijale koji ostaju u Vašem trajnom vlasništvu;
- Konkretne odgovore na detaljna i specifična pitanja, možete ih poslati pre početka obuke, ali i postavljati na radionicama;
- Sertifikat o pohađanju programa intenzivne obuke Stručnjak za bezbednost i zdravlje na radu u industriji na srpskom i engleskom jeziku koji izdaje kompanija Forum Media, sa navedenim temama u okviru programa obuke;
- Upoznavanje sa kolegama iz struke, interaktivnu diskusiju, primere dobre prakse i razmenu iskustava.

1.Modul: RADIONICA – Sistem BZR menadžment i liderstvo 07.12.2018, 10-15h
- Razumevanje sistema BZR menadžmenta
- Ciljevi i sistem BZR menadžmenta
- Upravljanje rizikom
- Uzroci gubitaka (neposredni, osnovni i sistemski)
- Istraživanje uzroka akcidenata
- Kontrola BZR rizika
- Efektivne performanse BZR sistema
- BZR liderstvo
- Šta je BZR liderstvo
- BZR liderstvo i menadžment
- Upravljanje promenama u BZR-u
- Principi BZR liderstva

2. Modul: RADIONICA – Upravljanje BZR rizicima i izvođačima 10.12.2018, 10-15h
- Prepoznavanje BZR rizika i upravljanje njima
- Ključni pojmovi
- Rizik i uzroci gubitaka
- Upravljanje BZR rizikom
- Bezbedno ponašanje i upravljanje rizicima fokusiranjem na ljude
- Procena BZR rizika
- Analiza i procena rizika
- Matrica rizika
- Kvalitativna analiza rizika
- Radionica za procenu rizika
- Kontrola BZR rizika
- Hijerarhija kontrole rizika
- Model švajcarskog sira
- Upravljanje BZR izvođačima
- Ključni koncept
- Strategija i proces upravljanja BZR izvođačima
- Radionica za upravljanje BZR izvođačima

3.Modul: RADIONICA – Monitoring i nadzor BZR rizika, osposobljavanje i unapređivanje BZR kulture i ponašanja zaposlenih 14.12.2018, 10-15h
- BZR obilasci menadžmenta
- BZR posete i „Management walk around“
- Nebezbedna ponašanja
- Kako uticati na promenu ponašanja
- Efikasna komunikacija sa zaposlenima u vezi sa BZR-om
- Nadzor BZR rizika
- Svrha
- Primeri nadzora BZR rizika
- Unapređenje menadžment sistema BZR
- BZR oposobljavanje
- Definisanje Programa i identifikacija potreba za BZR obukama
- Planiranje i realizacija BZR obuka
- Analiza BZR obuka
- BZR kultura i ponašanje zaposlenih
- Šta je BZR kultura
- Hadsonova lestvica BZR kulture
- Kultura i sistem menadžmenta BZR
- Primeri aktivnosti za razvoj kompetencija u upravljanju rizikom

4. Modul: STUDIJSKI MATERIJAL – priručnik Bezbednost i zdravlje na radu dobijate na prvoj radionici 07.12.2018.
SADRŽAJ PRIRUČNIKA:
- Obaveze i odgovornosti poslodavaca i prava i obaveze zaposlenih
- Organizovanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu
- Evidencija, saradnja i izveštavanje
- Stručni ispit i uslovi za obavljanje poslova BZR
- Opšta akta poslodavca
- Podzakonska akta
- Inspekcijski nadzor
- Povrede na radu i profesionalna oboljenja
- Procena rizika

SADRŽAJ CD-A:
1. Modeli dokumenata: Akt o proceni rizika, Metoda Kinney, Primer primene metode AUVA za procenu rizika na radnom mestu i u radnoj okolini, Pravilnik o BZR, Pravilnik o radu, Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova, Pravilnik o opremi i postupku za pružanje prve pomoći u slučaju nezgode na radu, Ugovor o radu, Odluka o određivanju lica za poslove BZR, Odluka o zabrani pušenja u poslovnim prostorijama, Odluka o određivanju odgovornog lica za kontrolu zabrane pušenja, Sporazum o saradnji iz oblasti BZR, Obaveštenje o zabrani zlostavljanja na radu; 2. Evidencije; 3. Dokumentacija u vezi sa povredama na radu; 4. Obrasci prijava; 5. Zakoni i podzakonski

ZAKLJUČAK I KRAJ OBUKE: Provera znanja i primanje sertifikata za STRUČNJAKA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU U INDUSTRIJI
- Test za proveru znanja dobijate na mejl adresu 18.12.2018. Potrebno je da nam test sa svojim odgovorima mejlom ili poštom dostavite najkasnije do 10.01.2019.
- 12.01.2019. slanje sertifikata Stručnjak za bezbednost i zdravlje na radu u industriji na srpskom i engleskom jeziku putem direktne pošte.

Cene karata

Cena obuke: 77.310,00 RSD (cena je iskazana bez PDV-a)

U slučaju učešća dva ili više lica iz iste firme obezbeđujemo 10% popusta za drugog i svakog narednog polaznika.