Stručnjak za bezbednost i zdravlje na radu u industriji

Jezik: Serbian

Bezbednost i Osiguranje
NOVO: program intenzivne obuke za sticanje sertifikata za Stručnjaka za bezbednost i zdravlje na radu u industriji!Organizujemo novi program intenzivne obuke Stručnjak za bezbednost i zdravlje na radu u industriji u 4 modula, koji je namenjen rukovodiocima, menadžerima i licima koja rade na poslovima bezbednosti i zdravlja na radu u industriji. Baziran je na najboljoj savremenoj praksi bezbednosti i zdravlja na radu, u cilju unapređenja BZR poslova, bezbednih ponašanja zaposlenih i promeni BZR kulture.Kroz ovu obuku ćete poboljšati svoja znanja, steći dobru praksu i nova iskustva pomoću kojih ćete unaprediti sistem bezbednosti i zdravlja na radu u svojoj kompaniji, uključujući:

- razumevanje sistema BZR, upravljanje rizikom, upravljanje promenama i prevenciju uzroka gubitaka

- prepoznavanje BZR rizika i upravljanje njima, procenu i kontrolu rizika

- organizaciju BZR obilazaka unutar Vaše firme i nadzor

- unapređivanje BZR kulture i upravljanje ponašanjima zaposlenih kao ključnog uzroka akcidenataProgram je sastavljen od četiri modula:

- 3 CELODNEVNE RADIONICE na kojima ćete kroz predavanja, praktične savete, primere, diskusiju, pitanja i odgovore doći do izuzetno korisnih rešenja za unapređivanje sistema bezbednosti i zdravlja na radu u Vašoj kompaniji;

- 1 PRAKTIČAN RADNI MATERIJAL: Priručnik „Bezbednost i zdravlje na radu u praksi“ + CD sa više od 70 gotovih modela dokumenata u Word formatu + ON-LINE verzija, sa konkretnim smernicama kako da sprovedete mere BZR u svom objektu.Šta Vam omogućava pohađanje ovog programa?

- Naprednije znanje iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;

- Konsultacije sa stručnjakom i direktne savete za unapređenje sistema BZR;

- Praktične materijale koji ostaju u Vašem trajnom vlasništvu;

- Konkretne odgovore na detaljna i specifična pitanja, možete ih poslati pre početka obuke, ali i postavljati na radionicama;

- Sertifikat o pohađanju programa intenzivne obuke Stručnjak za bezbednost i zdravlje na radu u industriji na srpskom i engleskom jeziku koji izdaje kompanija Forum Media, sa navedenim temama u okviru programa obuke;

- Upoznavanje sa kolegama iz struke, interaktivnu diskusiju, primere dobre prakse i razmenu iskustava.1.Modul: RADIONICA – Sistem BZR menadžment i liderstvo 07.12.2018, 10-15h

- Razumevanje sistema BZR menadžmenta

- Ciljevi i sistem BZR menadžmenta

- Upravljanje rizikom

- Uzroci gubitaka (neposredni, osnovni i sistemski)

- Istraživanje uzroka akcidenata

- Kontrola BZR rizika

- Efektivne performanse BZR sistema

- BZR liderstvo

- Šta je BZR liderstvo

- BZR liderstvo i menadžment

- Upravljanje promenama u BZR-u

- Principi BZR liderstva2. Modul: RADIONICA – Upravljanje BZR rizicima i izvođačima 10.12.2018, 10-15h

- Prepoznavanje BZR rizika i upravljanje njima

- Ključni pojmovi

- Rizik i uzroci gubitaka

- Upravljanje BZR rizikom

- Bezbedno ponašanje i upravljanje rizicima fokusiranjem na ljude

- Procena BZR rizika

- Analiza i procena rizika

- Matrica rizika

- Kvalitativna analiza rizika

- Radionica za procenu rizika

- Kontrola BZR rizika

- Hijerarhija kontrole rizika

- Model švajcarskog sira

- Upravljanje BZR izvođačima

- Ključni koncept

- Strategija i proces upravljanja BZR izvođačima

- Radionica za upravljanje BZR izvođačima3.Modul: RADIONICA – Monitoring i nadzor BZR rizika, osposobljavanje i unapređivanje BZR kulture i ponašanja zaposlenih 14.12.2018, 10-15h

- BZR obilasci menadžmenta

- BZR posete i „Management walk around“

- Nebezbedna ponašanja

- Kako uticati na promenu ponašanja

- Efikasna komunikacija sa zaposlenima u vezi sa BZR-om

- Nadzor BZR rizika

- Svrha

- Primeri nadzora BZR rizika

- Unapređenje menadžment sistema BZR

- BZR oposobljavanje

- Definisanje Programa i identifikacija potreba za BZR obukama

- Planiranje i realizacija BZR obuka

- Analiza BZR obuka

- BZR kultura i ponašanje zaposlenih

- Šta je BZR kultura

- Hadsonova lestvica BZR kulture

- Kultura i sistem menadžmenta BZR

- Primeri aktivnosti za razvoj kompetencija u upravljanju rizikom4. Modul: STUDIJSKI MATERIJAL – priručnik Bezbednost i zdravlje na radu dobijate na prvoj radionici 07.12.2018.

SADRŽAJ PRIRUČNIKA:

- Obaveze i odgovornosti poslodavaca i prava i obaveze zaposlenih

- Organizovanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu

- Evidencija, saradnja i izveštavanje

- Stručni ispit i uslovi za obavljanje poslova BZR

- Opšta akta poslodavca

- Podzakonska akta

- Inspekcijski nadzor

- Povrede na radu i profesionalna oboljenja

- Procena rizikaSADRŽAJ CD-A:

1. Modeli dokumenata: Akt o proceni rizika, Metoda Kinney, Primer primene metode AUVA za procenu rizika na radnom mestu i u radnoj okolini, Pravilnik o BZR, Pravilnik o radu, Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova, Pravilnik o opremi i postupku za pružanje prve pomoći u slučaju nezgode na radu, Ugovor o radu, Odluka o određivanju lica za poslove BZR, Odluka o zabrani pušenja u poslovnim prostorijama, Odluka o određivanju odgovornog lica za kontrolu zabrane pušenja, Sporazum o saradnji iz oblasti BZR, Obaveštenje o zabrani zlostavljanja na radu; 2. Evidencije; 3. Dokumentacija u vezi sa povredama na radu; 4. Obrasci prijava; 5. Zakoni i podzakonskiZAKLJUČAK I KRAJ OBUKE: Provera znanja i primanje sertifikata za STRUČNJAKA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU U INDUSTRIJI

- Test za proveru znanja dobijate na mejl adresu 18.12.2018. Potrebno je da nam test sa svojim odgovorima mejlom ili poštom dostavite najkasnije do 10.01.2019.

- 12.01.2019. slanje sertifikata Stručnjak za bezbednost i zdravlje na radu u industriji na srpskom i engleskom jeziku putem direktne pošte.

Cene

Cena obuke: 77.310,00 RSD (cena je iskazana bez PDV-a)

U slučaju učešća dva ili više lica iz iste firme obezbeđujemo 10% popusta za drugog i svakog narednog polaznika.