Status intelektualne svojine nastale u radnom odnosu

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Od svih sporova u vezi sa intelektualnom svojinom, najviše sporova (posebno kada je reč o patentima) je između poslodavca i zaposlenog. Ovo iz razloga što pitanja u vezi sa intelektualnom svojinom nastaloj na radu i u vezi sa radom nisu precizno uređena ugovorom o radu ili nekim internim aktom (npr. pravilnikom o intelektualnoj svojini). Zakoni iz intelektualne svojine ovo pitanje regulišu dispozitivnim pravnim normama. Drugim rečima,

Zakonodavac daje poslodavcu i zaposlenom aktivnu ulogu u definisanju odnosa. Ipak, usled nedovoljnog poznavanja značaja intelektualne svojine, te njenog efekta na celokupno poslovanje, definisanje tj. ugovorno regulisanje izostane. Usled toga, dalje nije moguće regulisati odnos na obostrano zadovoljstvo ugovornih strana i one rešenje traže pred sudom. To povlači sudske i advokatske troškove i gubitak vremena. Ovaj problem se preslikava (reflektuje) i na odnos sa trećim licima npr. prilikom outsourcinga. Npr. treće lice koje je angažovalo firmu koja se bavi veb dizajnom ili proizvodnjom softvera, usled nedefinisanja ovog pitanja može biti u zabludi ko je autor ili dizajner konkretnog dela.Tema će biti potkrepljena pozitivnopravnim propisima, kratkim uporednopravnim prikazom, kao i depersonalizovanim primerima iz prakse. Ilustracije radi, biće prikazan statistički izveštaj o podnosiocima prijave za priznanje patenta i malog patenta sa aspekta fizičkog lice, privredna društva i zajedničko podnošenje od strane instituta i fizičkog lica.Trening najpre može pomoći menadžerima, zaposlenima u HR službi i ovlašćenim licima u firmi da shvate značaj blagovremenog uređivanja prava intelektualne svojine nastale u radnom odnosu. Biće im ponudjena lepeza mogućnosti regulisanja ovog pitanja, smernice za što preciznije ugovaranje, kao i ilustrativni primer ugovornih odredbi. Pored toga, argumentom pro&contra, slušaoci će moći da sagledaju dejstvo potencijalnih odredbi na poslodavca i na zaposlenog. Time će učesnici seminara shvatiti zašto odgovorno lice u firmi treba da ima aktivnu ulogu u uređivanju pomenutog odnosa, na koji način on zapravo upravlja intelektualnom svojinom, te utiče na poslovne investicije.

Tokom treninga će osnovni alat biti Power Point prezentacija i case study. Interakcija predavač – učesnici i učesnik – učesnik je sastavni deo treninga.Ciljna grupa:

- Menadžeri, ovlašćena lica u privrednom subjektu, zaposleni u pravnoj i HR službi.

- Cilj treninga:

- Podizanje svesti o značaju pravnog uređivanja statusa prava intelektualne svojine nastale u radnom odnosu, promena poslovne klime u vezi sa ovim - pitanjem, kao i smanjivanje mogućnosti za nastanak sporaTeme:

- Pojam intelektualne svojine;

- Vrste prava (najuži aspekt);

- Prikaz zakona iz IS kojima se uređuje pitanje prava IS iz radnog odnosa: Zakon o patentima, Zakon o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna, Zakon o autorskom i srodnim pravima;

- Terminologija – moguća tumačenja (pojam poslodavca, pojam zaposlenog, “izvršavajući redovne radne obaveze”, “korišćenjem materijalno-tehničkih sredstava, informacija i drugih uslova koje je obezbedio poslodavac”…)

- Značaj pravnog uredjivanja intelektualne svojine nastale u radnom odnosu, kao i prilikom angažovanja spoljnih saradnika;

- Pronalasci iz radnog odnosa;

- Statistički izveštaj u vezi sa podnosiocima prijave za priznanje patenta i malog patenta;

- Pravna zaštita industrijskog dizajna stvorenog u radnom odnosu;

- Autorsko delo stvoreno u toku radnog odnosa;

- Specifičnost računarskog programa stvorenog u radnom odnosu kao predmeta zaštite autorskim pravom;

- Prikaz mogućnosti preciznog uređivanja odnosa;

- Prikaz primera iz prakse;

- Case studyPo završetku seminara, polaznik će biti osposobljen da razgraniči intelektualnu svojinu nastalu u radnom odnosu i van njega. Moći će da shvati značaj pravovremenog ugovaranja ovog pitanja, kao i posledice propuštanja da se to učini. Ozbiljnijje će pristupiti pregovaračkoj poziciji koju mu Zakonodavac omogućava. Time će ovlašćena lica u privrednom subjektu maksimalno eliminisati eventualne troškove koji mogu nastati usled neregulisanja ovog pitanja.Predavač:

Biljana Remović Dimić, dipl. pravnik sa položenim pravosudnim ispitom. Iskustvo stiče radom u Zavodu za intelektualnu svojinu, gde se kroz 10 godina radnog staža usavršavala u brojnim medjunarodnim institucijama, kao što su: Svetska trgovinska organizacija (WTO), Svetska organizacija za intelektualnu svojinu (WIPO), Evropska patentna organizacija (EPO), Zavod za intelektualnu svojinu EU (EUIPO), Agencija za inovacije u nauci i tehnologiji (IWT, Brussels).

U okviru Zavoda, ima višegodišnje iskustvo u radu sa privredom, kao predavač i konsultant. Učestvovala je u harmonizaciji nacionalnih propisa sa EU zakonodavstvom.

Cene

Cena obuke iznosi 22.440,00 RSD