Sprovođenje javnih nabavki u 2019. godini – praktična uputstva

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Teme:
- Upotreba elektronskog potpisa u postupcima javnih nabavki
- Praktična upustva za prevazilaženje najčešćih grešaka u pripremi, pokretanju i sprovođenju javnih nabavki usluga i radova
- Kako izbeći nepravilnosti u postupcima JN (Najnoviji stavovi Republičke komisije za zaštitu prava)
- Upoznavanje sa novinama iz Zakona o javnim nabavkama
- Da li će i kako nova zakonska rešenja uticati na sprovođenje nabavki u 2019.

Predavači: Branimir Blagojević bivši član Republičke komisije za zaštitu prava i član radne grupe za izradu novog Zakona o javnim nabavkama; Gordana Marković licencirani službenik za JN sa praktičnim iskustvom u sprovođenju preko 300 javnih nabavki usluga i radova na NIP projektima, kao i u Ministarstvu građevinarstva i Ministarstvu energetike; Nataša Pavić izvršni direktor Centra Reformator

Seminar je namenjen:
- Službenicima za javne nabavke i ostalim zaposlenima koji su odgovorni za primenu Zakona o javnim nabavkama
- Predstavnicima ponuđača u oblasti izgradnje i izvođenja radova
- Inženjerima i zaposlenima u tehničkim službama koji su odgovorni za pripremu tehničke specifikacije
- Jedinicama lokalne samouprave, javnim preduzećima i ustanovama kao naručiocima usluga i radova
- Lokalnim samoupravama koje su korisnici sredstava Kancelarije za javna ulaganja radi obnove javnih objekata u sektorima obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite

Prijava učešća: telefonom 060 03 20 175 (Olivera Stanojević) ili slanjem Prijave mejlom edukacije@reformator.rs

P R O G R A M S E M I N A R A
9.30-10.0 Prijava učesnika uz kafu dobrodošlice

10.00-12.00
- U SUSRET NOVOM ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA - OČEKIVANE NOVINE I UTICAJ NA DOSADAŠNJU PRAKASU:
- Nova terminologija (usklađivanje sa direktivama EU )
- Planiranje i istraživanje tržišta kao preduslov izrade konkursne dokumentacije (Istraživanje tržišta – danas i „sutra“ u skladu sa predlogom novog Zakona i
pravnim tekovinama EU)
- Novi limiti za javne nabavke
- Koji se postupci brišu a koji se uvode novi
- Javna nabavka po partijama/OBAVEZNOST?
- Elektronske javne nabavke
- Šira primena rezervisanih javnih nabavki – i na lica u nepovoljnom položaju
- Uslovi za učešće u postupku javne nabavke
- Podizvođači/Ograničenje vrednosti JN koja se poverava podizvođačima?
- Novi kriterijumi za dodelu ugovora-princip troškovne efikasnosti/trošak životnog ciklusa proizvoda, odnos cene i kvaliteta ( “ekonomski najpovoljnija ponuda”)
- UPOTREBA ELEKTRONSKOG POTPISA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI
- NAJNOVIJI STAVOVI REPUBLIČKE KOMISIJE ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JN (Jednako postupanje i suština umesto forme; Neopravdano uslovljavanje ponuđača u vezi sa realizacijom ugovora; Dopuna ponuda u postupku otvaranja ponuda; Ponuđene cene veće od procenjene vrednosti; Da li postoji sankcija za naručioca koji donese odluku o dodeli ugovora suprotnu izveštaju o stručnoj oceni ponuda...)
- NAJČEŠĆE GREŠKE NARUČILACA I KAKO IH OTKLONITI (Tehničke specifikacije može ispuniti samo dobro određenog proizvođača; Nemogućnost da se objasni logička veza dodatnog uslova sa predmetom javne nabavke; „Mešanje“ uslova za učešće i elemenata kriterijuma...)

ODGOVORI NA PITANJA UČESNIKA

12.00-12.30 Radni ručak

12.30-15.00
PRIPREMA, POKRETANJE I SPROVOĐENJE JN USLUGA I RADOVA
- Objekti javne namene - osnovne podele
- Nadležnost za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju objekata
- Izgradnja objekata i izvođenje radova za koje se ne izdaje građevinska dozvola
- Potrebna tehnička dokumentacija u zavisnosti od objekata i radova koji se izvode
- Konkursna dokumentacija - priprema, sadržina, objavljivanje, izmene i dopune
- Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i dokazivanje ispunjenosti uslova:
- Ko može da izrađuje tehničku dokumentaciju, da izvodi radove, vrši tehničku kontrolu, stručni nadzor;
- Rešenja nadležnih organa;
- Vrste „velikih licenci” i vrste ličnih licenci
- Tehničke specifikacije
- Kriterijumi za dodelu ugovora
- PRAKTIČAN PRIMER: Sprovođenje postupka javne nabavke i zaključenje ugovora sa izvođačem radova i pružaocem usluge stručnog nadzora
- PLAĆANJA, PRAĆENJE REALIZACIJE I IZMENE TOKOM TRAJANJA UGOVORA
- Zahtev za plaćanje sa dokumentacijom o realizaciji ugovora; Privremene i okončane situacije; Bankarske garancije; Izveštaj stručnog nadzora...
- Pod kojim uslovima se može povećati obim predmeta nabavke nakon zaključenja ugovora
- Ugovaranje dodatnih usluga/radova
- Viškovi, manjkovi, nepredviđeni naknadni radovi
- Izveštavanje o realizaciji ugovora

ODGOVORI NA PITANJA UČESNIKA

Dodela sertifikata

Predavači na seminaru:
- Branimir Blagojević bivši član Republičke komisije za zaštitu prava i član radne grupe za izradu novog Zakona o javnim nabavkama;
- Gordana Marković licencirani službenik za JN sa praktičnim iskustvom u sprovođenju preko 300 javnih nabavki usluga i radova na NIP projektima, kao i u Ministarstvu građevinarstva i Ministarstvu energetike; Nataša Pavić izvršni direktor Centra Reformator.

Dodatne informacije: 060 03 20 177 (Nataša Pavić) i 060 03 20 175 (Olivera Stanojević)

Prijavite se na vreme! Broj mesta je ograničen!

Cene karata

Kotizacija: 8.900,00 din + PDV po učesniku. Za trećeg i svakog sledećeg učesnika iz iste organizacije kotizacija je 6.900,00 din + PDV

Uplatu izvršiti na tekući račun Centra za edukaciju, investicije i održivi razvoj „Reformator“: 265-654031000021349 Raiffeisenbanka a.d (poziv na broj 2602)
(Cena obuhvata: materijal u elektronskom obliku- prezentacije, modeli dokumenata; Sertifikat; Posluženje u pauzama).