Specijalista za upravljanje gasnim instalacijama i postrojenjima

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Novi program obuke namenjen industrijskim preduzećima, gradskim toplanama, individualnim kotlarnicama u zdravstvenim, obrazovnim i drugim ustanovama od javnog interesa, licima koja prirodni gas koriste u širokoj potrošnji, kao i licima drugih struka koja upravljaju preduzećima ili rukovode proizvodnjom u kojoj se prirodni gas koristi kao energent.

Pozivamo vas da prisustvujete višednevnom programu koji smo pripremili za Vas kako biste:
- unapredili svoje znanje da pravovremeno i bezbedno reagujete u ekscesnim situacijama sa prirodnim gasomrizacija prirodnog gasa.
- identifikovali industrijska postrojenja, proizvodne i sportske hale, gradske toplane, individualne kotlarnice
- stekli nova znanja kako da samostalno bezbedno koriste prirodni gas
- naučite da očitavate i obračunavate potrošnju prirodnog gasa
- unapredili tumačenje i analizu računa koje isporučuje distributer prirodnog gasa
- prepoznali vitalne delove gasnih instalacija, namenu i način njihovog rada
- koristili adekvatne mere zaštite pri radu sa prirodnim gasom

Program se sastoji od 5 modula:
- 3 CELODNEVNE RADIONICE i 2 STUDIJSKA MATERIJALA u formi imejl seminara na kojima će se polaznici kroz predavanja, primere dobre prakse i diskusiju upoznati sa materijom gasne tehnike, karakteristikama prirodnog gasa kao energenta, gasnim stanicama, opremom za merenje i regulaciju prirodnog gasa, gasnim trošilima i merama za bezbedno korišćenje, rukovanje i održavanje gasnih instalacija i opreme.
- NAKON ZAVRŠENE OBUKE polaznici će biti osposobljeni da:
- samostalno bezbedno koriste prirodni gas u industrijskim postrojenjima, proizvodnim i sportskim halama, gradskim toplanama, individualnim kotlarnicama i širokoj potrošnji (domaćinstva)
- očitavaju i obračunavaju potrošnju prirodnog gasa
- tumače i analiziraju račune koje isporučuje distributer prirodnog gasa
- prepoznaju vitalne delove gasnih instalacija, namenu i način njihovog rada
- koriste mere zaštite pri radu sa prirodnim gasom
- pravovremeno i bezbedno reaguju u ekscesnim situacijama sa prirodnim gasom
- steknu sertifikat koji izdaje kompanija FORUM MEDIA i upoznaju kolege iz struke

1. Modul: PRAKTIČNA RADIONICA – Prirodni gas. Odorizacija prirodnog gasa. Sagorevanja prirodnog gasa. Požar i eksplozije. (23.05.2019.)

- U okviru ovog modula polaznici će biti upoznati sa sastavom, osobinama i osnovama korišćenja prirodnog gasa. Biće obrađeni osnovni pokazatelji prirodnog gasa, kao što su: pritisak, temperatura, sastav, zapremina, masa, gustina, stišljivost, toplotna moć, eksplozivnost i viskoznost.

- Način sagorevanja, karakteristike stvaranja gorive smeše, sastav produkata sagorevanja i uticaj prirodnog gasa na životnu sredinu, posebna su celina u prvom modulu.

- Obzirom da je u pitanju energent bez boje, mirisa i ukusa, a koji spada u lako zapaljive i eksplozivne materijale, posebna pažnja biće posvećena odorizaciji prirodnog gasa.

- DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, NOVI TRENDOVI, ODGOVORI NA PITANJA

2. Modul: IMEJL SEMINAR Gasni cevovodi i unutrašnje gasne instalacije. Komprimovani prirodni gas. (24.05.2019.)

- Polaznici će dobiti osnovni materijal o magistralnim i distributivnim gasnim cevovodima, kao i o unutrašnjim gasnim instalacijama (UGI). Osnove o komprimovanom prirodnom gasu i mogućnosti njegovog korišćenja biće deo ovog modula.

3. Modul: PRAKTIČNA RADIONICA – Gasne stanice i elementi gasnih stanica. Uređaji i oprema za regulaciju i merenje gasa (28.05.2019.)
- Gasne stanice sastavni su deo svakog gasovoda, zbog toga je rukovanje i održavanje gasnih stanica važan zadatak koji će biti obrađen u prvom delu ovog modula. Podela i klasifikacija gasnih stanica deo su ovog modula.
Zbog specifičnosti koje se ogledaju u promeni karakteristika prirodnog gasa sa pritiskom i temperaturom biće obrađeni uređaji i oprema za regulaciju i merenje prirodnog gasa. Svaki regulacioni uređaj i merna oprema biće posebno razmotreni.
Osim toga, očitavanje, korekcija očitanih vrednosti po pritisku i temperaturi, preračunavanje i obračun izuzetno su značajni za analizu i tumačenje isporučenih računa, stoga će struktura i sastav računa različitih kategorija potrošača biti deo studioznih razmatranja u ovom modulu. Analiza računa je deo obuke koji je podjednako koristan licima tehničke, ali i ekonomsko – finansijske struke, kao i menadžmentu svakog preduzeća ili ustanove.DISKUSIJA,PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, NOVI TRENDOVI, ODGOVORI NA PITANJA

4. Modul: IMEJL SEMINAR Pravna regulativa u gasnoj tehnici (29.05.2019.)
- Polaznici će u vidu e-mail seminara dobiti materijal sa izvodima iz osnovnih propisa koji uređuju oblast gasne tehnike.

5. Modul: : PRAKTIČNA RADIONICA Gasni aparati i trošila. Gasne kotlarnice. Sigurnosna i zaporna armatura. Dimovne instalacije (30.05.2019.)
- Podela i razvrstavanje gasnih aparata i trošila i pravila za njihovo postavljanje. Konvencionalni i kondenzacijski gasni kotlovi. Opšta i posebna pravila za dovod vazduha, spajanje aparata i trošila sa unutrašnjom gasnom instalacijom, kao i principi odvođenja produkata sagorevanja kroz dimovodne inatalacije u osnovi su ovog modula. Takođe će biti obrađena sigurnosna, zaporna i ostala armatura kojom su opremljeni gasni aparati, trošila i gasne kotlarnice.

- DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, NOVI TRENDOVI, ODGOVORI NA PITANJA

- ZAKLJUČAK I KRAJ OBUKE – Provera znanja i sticanje sertifikata za
Specijalistu za UPRAVLJANJE GASNIM INSTALACIJAMA I POSTROJENJIMA

- Test za proveru znanja dobijate na mejl adresu, potrebno je da nam test sa svojim odgovorima mejlom ili poštom dostavite najkasnije do 13.06.2019.
- 20.06.2019. prijem sertifikata nemačke kompanije Forum Media d.o.o. Specijalista za upravljanje trafostanicama i gasnim postrojenjima, na srpskom i engleskom jeziku.

Način sprovođenja programa intezivne edukacije i Vaš benefit
- Program je zasnovan tako da na radionicama dobijete objašnjenja kroz predavanja, diskusiju, pitanja i odgovore u kreativnom okruženju i opuštenoj atmosferi. Naglasak je na praktičnom stručnom usavršavanju i individualnom pristupu svakom kandidatu.
- Obuka će biti održana u vidu tri intenzivneinteraktivne radionice u malim grupama. Radionice su u trajanju od po 5 sati (10:00 – 15:00). Sa svake radionice dobijate štampani materijal koji obuhvata celokupna predavanja, a kroz konkretne i svrsishodne diskusije – rešenja.
- Kao praktičan studijski materijal dobijate i dva imejl seminara, koji ćemo poslati na Vašu imejl adresu i koje možete koristiti sa svog mobilnog telefona, desktop ili laptop računara.
- Zbog ograničenog broja učesnika uz otvorenu komunikaciju sa predavačem i priliku za razmenu iskustava sa kolegama iz struke, kroz radionice se postiže sigurnost i efikasnost u radu.
- Učesnici u okviru ovog programa dobijaju i profesionalno savetovanje stručnjaka u obliku komentara na predloženo rešenje i smernice.
- Na kraju obuke, putem mejla Vam šaljemo pismeni test za proveru znanja. Test sa odgovorima nam vraćate elektronskom ili redovnom poštom.
- Nakon uspešno završene obuke i testa znanja dobijate sertifikat na srpskom i engleskom jeziku kao uverenje o završenom stručnom usavršavanju.

Obuka je namenjena:
Obuka je namenjena licima koja rade na rukovanju i održavanju instalacija i postrojenja na prirodni gas u industrijskim preduzećima, gradskim toplanama, individualnim kotlarnicama, kliničkim centrima, zdravstvenim i obrazovnim ustanovama, kao i licima koja prirodni gas koriste u širokoj potrošnji. Obuku podjednako mogu da pohađaju sva tehnička lica i lica ostalih struka koja upravljaju preduzećima ili rukovode proizvodnjom u kojoj se prirodni gas koristi kao energent.

Predavač: Goran Vučković

Cene karata

Cena kotizacije: 103.080,00 RSD

Za svakog drugog polaznika iz Vaše firme 10% popusta na redovnu cenu obuke!