Specijalista za planiranje proizvodnje

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Uspostavite stabilnu proizvodnju planiranjem i smanjite gubitke (čekanje, prazan hod, nisku efikasnost i efektivnost, interni transport…

Uslovi današnjeg tržišta stvaraju dinamično okruženje u kojem može da opstane jedino preduzeće koje stalno radi na unapređenju poslovanja. Svaki minut investiran u planiranje višesturko se vraća kroz realizaciju planiranih aktivnosti! Obuka će Vam omogućiti da uspostavite stabilan proces planiranja proizvodnje i smanjite gubitke koji nastaju kao posledica odsusutva planiranja i koordinacije unutar procesa u kompanijama.

Koristeći metode planiranja i uz pomoć detaljno objašnjenih koraka naučićete kako da na efikasan način:
- Planirate proizvodnju u Vašem poslovnom sistemu i skratite vreme realizacije poslova
- Sagledate i optimizujete kalkulacije svih troškove planiranih poslova
- U što većoj meri iskoristite Vaše proizvodne kapacitete i raspoložive resurse
- Skratite vreme reakcije na česte promene u tražnji i rokovima proizvodnje

TRI CELODNEVNE RADIONICE
1. Koncept planiranja proizvodnje
2. Planiranje proizvodnih resursa (MRP II – Manufacturing Resouce Planning)
3. Troškovi proizvodnje

DVA PISANA MATERIJALA
1. Postupak kreiranja plana proizvodnje u excel-u
2. PULL vs. PUSH sistem i Kanban kao sistem kontrole proizvodnje

NAKON ZAVRŠENE OBUKE:
- Moći ćete uspostaviti stabilnost u planiranju proizvodnje u Vašem preduzeću
- Bićete osposobljeni da samostalno kreirate plan proizvodnje i brzo reagujete na promene u tražnji
- Ovladaćete novim metodama kojima ćete poboljšati planiranje proizvodnje
- Bićete sigurni u korake za uključivanje u planiranje svih sektora u preduzeću i prenošenja planova proizvodnje na različitim hijerarhijskim nivoima
- Naučićete kako da izračunate troškove koji ulaze u strukturu određenog posla i samim tim uspostavite bolje praćenje utrošaka i cena finalnog proizvoda
- Kroz edukativne primere, igre i zadatke razumećete koje prednosti donosi dobra organizacija planiranja proizvodnje

Obuka je namenjena:
Direktorima proizvodnje, tehničkim direktorima, planerima proizvodnje, direktorima procesa, direktorima operacija, rukovodiocima sektora, poslovođama, svim osobama čija pozicija zahteva veštine planiranja rada i proizvodnje.

TEME SEMINARA
1. Modul:Praktična radionica – Koncept planiranja proizvodnje – 23.10.2019.
- Trenutni trendovi u proizvodnji na globalnom nivou
- Evolucija tehnika planiranja proizvodnje
- Specifičnosti različitih tipova proizvodnje
- Metode za analizu i utvrđivanje trenutnog stanja i kapaciteta proizvodnje
- Tipovi planova po vremenskom intervalu proizvodnje i učesnici u planiranju (godišnji plan proizvodnje, klizni dinamički plan proizvodnje, kvartalni i mesečni plan proizvodnje, nedeljni i dnevni plan proizvodnje)
- Osnove koncepta Manufacturing Resouce Planning (MRP II)
DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, ODGOVORI NA PITANJA

2. Modul:Postupak kreiranja plana proizvodnje u excel-u- 24.10.2019.
- Postupak kreiranja plana u Excel-u i funkcije koje se mogu koristiti
- Primeri planova proizvodnje (šabloni koji se mogu iskoristiti za planiranje u MS Excelu i u MS Project-u, a za svaki od planova ima i kratko objašnjenje koje uključuje koji je nivo

3. Modul:Praktična radionica – Planiranje proizvodnih resursa (MRP II-Manufacturing Resouce) – 25.10.2019.
- Strateški plan – značaj i način kreiranja
- Planiranje prodaje i operacija (SOP Sales and Operations Planning)
- Master plan proizvodnje i grubo planiranje kapaciteta
- Planiranje materijala (MRP – Material Requirments Planning) i uloga sastavnice materijala (BOM – Bill of Materials) planiranje materijalnih resursa
- Metode Planiranja potrebnih kapaciteta (CRP – Capacity Requierments Planning)
- Određivanje veličine serije
- Kreiranje gantograma – grafičkog prikaza aktivnosti, njihovog redosleda i međuzavisnosti između njih kao i međuzavisnosti operacija unutar posla
DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, ODGOVORI NA PITANJA

4. Modul: PULL vs. PUSH sistem I Kanban kao sistem upravljanja Proizvodnje – 26.10.2019.
- Specifičnosti PULL i PUSH sistema
- Konkretni primeri upotrebe Kanbana u praksi

5. Modul:Praktična radionica – Troškovi proizvodnje - 30.10.2019.
- Izazov izračunavanja „prirodnih“ vrsta troškova
- Kalkulacija troškova materijala i svi parametri koje trebe uvrstiti u kalkulaciju
- Kalkulacija troškova sredstava za rad i svi parametri koje trebe uvrstiti u kalkulaciju
- Kalkulacija troškova rada i svi parametri koje trebe uvrstiti u kalkulaciju
- Studija slučaja: Kreiranje kalkulatora za izračunavanje troškova po radnom nalogu
DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, ODGOVORI NA PITANJA

Zaključak I kraj obuke specijalista za planiranje proizvodnje
- Test za proveru znanja dobijate na imejl adresu 01.11.2019. Potrebno je da nam test sa svojim odgovorima imejlom ili poštom dostavite najkasnije do 11.11.2019.
- 15.11.2019. prijem sertifikata Specijalista za planiranje proizvodnje

NAČIN SPROVOĐENJA PROGRAMA INTENZIVNE EDUKACIJE I VAŠ BENEFIT
- Program je zasnovan tako da na radionicama dobijete objašnjenja kroz predavanja, diskusiju, pitanja i odgovore u kreativnom okruženju i opuštenoj atmosferi. Naglasak je na praktičnom stručnom usavršavanju.
- Radionice će biti održane u vidu tri intenzivne interaktivne radionice u malim grupama. Radionice su u trajanju od po 5 sati (10:00 – 15:00). Sa svake radionice dobijate štampani materijal koji obuhvata celokupna predavanja, a kroz konkretne i svrsishodne diskusije – rešenja.
- Kao praktičan studijski materijal dobijate i dva E-mail seminara u PDF formi, koji će biti poslati na na Vašu adresu i koje možete koristiti sa svog mobilnog telefona, desktop ili laptop računara.
- Zbog ograničenog broja učesnika uz otvorenu komunikaciju sa predavačima i priliku za razmenu iskustava sa kolegama iz struke, kroz radionice se postiže sigurnost i efikasnost u radu.
- Učesnici u okviru ovog programa dobijaju i profesionalno savetovanje stručnjaka u obliku komentara na predloženo rešenje i smernice za pisanje projekta.
- Na kraju obuke, putem mejla Vam šaljemo pismeni test za proveru znanja. Test sa odgovorima nam vraćate elektronskom ili redovnom poštom.
- Nakon uspešno završene obuke i testa znanja dobijate sertifikat na srpskom i engleskom jeziku kao uverenje o završenom stručnom usavršavanju.

Predavači: Nikola Marjanović, Uglješa Bogdanović

SPECIJALNI BONUSI ZA POLAZNIKE:
- Odgovori na pitanja i specifična rešenja za problematične situacije u Vašoj kompaniji
- Sertifikat o pohađanju obuke Specijalista za planiranje proizvodnje na srpskom i engleskom jeziku.

Cene karata

Cena obuke iznosi 92.772,00 RSD