Specijalista za planiranje proizvodnje

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Uspostavite stabilnu proizvodnju planiranjem i smanjite gubitke (čekanje, prazan hod, nisku efikasnost i efektivnost, interni transport…Uslovi današnjeg tržišta stvaraju dinamično okruženje u kojem može da opstane jedino preduzeće koje stalno radi na unapređenju poslovanja. Svaki minut investiran u planiranje višesturko se vraća kroz realizaciju planiranih aktivnosti! Obuka će Vam omogućiti da uspostavite stabilan proces planiranja proizvodnje i smanjite gubitke koji nastaju kao posledica odsusutva planiranja i koordinacije unutar procesa u kompanijama.Koristeći metode planiranja i uz pomoć detaljno objašnjenih koraka naučićete kako da na efikasan način:

- Planirate proizvodnju u Vašem poslovnom sistemu i skratite vreme realizacije poslova

- Sagledate i optimizujete kalkulacije svih troškove planiranih poslova

- U što većoj meri iskoristite Vaše proizvodne kapacitete i raspoložive resurse

- Skratite vreme reakcije na česte promene u tražnji i rokovima proizvodnjeTRI CELODNEVNE RADIONICE

1. Koncept planiranja proizvodnje

2. Planiranje proizvodnih resursa (MRP II – Manufacturing Resouce Planning)

3. Troškovi proizvodnjeDVA PISANA MATERIJALA

1. Postupak kreiranja plana proizvodnje u excel-u

2. PULL vs. PUSH sistem i Kanban kao sistem kontrole proizvodnjeNAKON ZAVRŠENE OBUKE:

- Moći ćete uspostaviti stabilnost u planiranju proizvodnje u Vašem preduzeću

- Bićete osposobljeni da samostalno kreirate plan proizvodnje i brzo reagujete na promene u tražnji

- Ovladaćete novim metodama kojima ćete poboljšati planiranje proizvodnje

- Bićete sigurni u korake za uključivanje u planiranje svih sektora u preduzeću i prenošenja planova proizvodnje na različitim hijerarhijskim nivoima

- Naučićete kako da izračunate troškove koji ulaze u strukturu određenog posla i samim tim uspostavite bolje praćenje utrošaka i cena finalnog proizvoda

- Kroz edukativne primere, igre i zadatke razumećete koje prednosti donosi dobra organizacija planiranja proizvodnjeObuka je namenjena:

Direktorima proizvodnje, tehničkim direktorima, planerima proizvodnje, direktorima procesa, direktorima operacija, rukovodiocima sektora, poslovođama, svim osobama čija pozicija zahteva veštine planiranja rada i proizvodnje.TEME SEMINARA

1. Modul:Praktična radionica – Koncept planiranja proizvodnje – 23.10.2019.

- Trenutni trendovi u proizvodnji na globalnom nivou

- Evolucija tehnika planiranja proizvodnje

- Specifičnosti različitih tipova proizvodnje

- Metode za analizu i utvrđivanje trenutnog stanja i kapaciteta proizvodnje

- Tipovi planova po vremenskom intervalu proizvodnje i učesnici u planiranju (godišnji plan proizvodnje, klizni dinamički plan proizvodnje, kvartalni i mesečni plan proizvodnje, nedeljni i dnevni plan proizvodnje)

- Osnove koncepta Manufacturing Resouce Planning (MRP II)

DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, ODGOVORI NA PITANJA2. Modul:Postupak kreiranja plana proizvodnje u excel-u- 24.10.2019.

- Postupak kreiranja plana u Excel-u i funkcije koje se mogu koristiti

- Primeri planova proizvodnje (šabloni koji se mogu iskoristiti za planiranje u MS Excelu i u MS Project-u, a za svaki od planova ima i kratko objašnjenje koje uključuje koji je nivo3. Modul:Praktična radionica – Planiranje proizvodnih resursa (MRP II-Manufacturing Resouce) – 25.10.2019.

- Strateški plan – značaj i način kreiranja

- Planiranje prodaje i operacija (SOP Sales and Operations Planning)

- Master plan proizvodnje i grubo planiranje kapaciteta

- Planiranje materijala (MRP – Material Requirments Planning) i uloga sastavnice materijala (BOM – Bill of Materials) planiranje materijalnih resursa

- Metode Planiranja potrebnih kapaciteta (CRP – Capacity Requierments Planning)

- Određivanje veličine serije

- Kreiranje gantograma – grafičkog prikaza aktivnosti, njihovog redosleda i međuzavisnosti između njih kao i međuzavisnosti operacija unutar posla

DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, ODGOVORI NA PITANJA4. Modul: PULL vs. PUSH sistem I Kanban kao sistem upravljanja Proizvodnje – 26.10.2019.

- Specifičnosti PULL i PUSH sistema

- Konkretni primeri upotrebe Kanbana u praksi5. Modul:Praktična radionica – Troškovi proizvodnje - 30.10.2019.

- Izazov izračunavanja „prirodnih“ vrsta troškova

- Kalkulacija troškova materijala i svi parametri koje trebe uvrstiti u kalkulaciju

- Kalkulacija troškova sredstava za rad i svi parametri koje trebe uvrstiti u kalkulaciju

- Kalkulacija troškova rada i svi parametri koje trebe uvrstiti u kalkulaciju

- Studija slučaja: Kreiranje kalkulatora za izračunavanje troškova po radnom nalogu

DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, ODGOVORI NA PITANJAZaključak i kraj obuke ''Specijalista za planiranje proizvodnje''

- Test za proveru znanja dobijate na imejl adresu 01.11.2019. Potrebno je da nam test sa svojim odgovorima imejlom ili poštom dostavite najkasnije do 11.11.2019.

- 15.11.2019. prijem sertifikata Specijalista za planiranje proizvodnjeNAČIN SPROVOĐENJA PROGRAMA INTENZIVNE EDUKACIJE I VAŠ BENEFIT

- Program je zasnovan tako da na radionicama dobijete objašnjenja kroz predavanja, diskusiju, pitanja i odgovore u kreativnom okruženju i opuštenoj atmosferi. Naglasak je na praktičnom stručnom usavršavanju.

- Radionice će biti održane u vidu tri intenzivne interaktivne radionice u malim grupama. Radionice su u trajanju od po 5 sati (10:00 – 15:00). Sa svake radionice dobijate štampani materijal koji obuhvata celokupna predavanja, a kroz konkretne i svrsishodne diskusije – rešenja.

- Kao praktičan studijski materijal dobijate i dva E-mail seminara u PDF formi, koji će biti poslati na na Vašu adresu i koje možete koristiti sa svog mobilnog telefona, desktop ili laptop računara.

- Zbog ograničenog broja učesnika uz otvorenu komunikaciju sa predavačima i priliku za razmenu iskustava sa kolegama iz struke, kroz radionice se postiže sigurnost i efikasnost u radu.

- Učesnici u okviru ovog programa dobijaju i profesionalno savetovanje stručnjaka u obliku komentara na predloženo rešenje i smernice za pisanje projekta.

- Na kraju obuke, putem mejla Vam šaljemo pismeni test za proveru znanja. Test sa odgovorima nam vraćate elektronskom ili redovnom poštom.

- Nakon uspešno završene obuke i testa znanja dobijate sertifikat na srpskom i engleskom jeziku kao uverenje o završenom stručnom usavršavanju.Predavači: Uglješa BogdanovićSPECIJALNI BONUSI ZA POLAZNIKE:

- Odgovori na pitanja i specifična rešenja za problematične situacije u Vašoj kompaniji

- Sertifikat o pohađanju obuke Specijalista za planiranje proizvodnje na srpskom i engleskom jeziku.

Cene

Cena obuke iznosi 103.080,00 RSD