Specijalista & expert za upravljanje podacima o ličnosti

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Zaštita podataka o ličnosti je u poslednje vreme jedan od prioriteta na globalnom nivou i zakonska obaveza u Republici Srbiji. Podatak o ličnosti predstavlja:

- vrednost lica na koji se odnosi, usko povezano sa pravom na privatnosti i dostojanstvo lica,

- vrednost za poslovanje kompanija.Kroz treninge ćete se upoznati sa najnovijim zakonskim propisima u oblasti zaštite podataka o ličnosti, propisima vezanim za primenu Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR) i svim aktuelnostima u oblasti zaštite podataka u oblasti radnih odnosa.

Novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti u primeni je od 21. avgusta! Na ovom modulu ćete naučiti kako da uskladite postojeće propise sa najnovijim zakonskim obavezama u ovoj oblasti.Od maja 2018. u primeni je Opšta uredba o zaštiti podataka (General Data Protection Regulation – GDPR) u državama članicama Evropske unije. Da li se Opšta uredba primenjuje na poslovanje? Koje su obaveze rukovaoca i obrađivača? Odgovori na ova pitanja su značajni, imajući u vidu neophodna ulaganja prilikom usaglašavanja sa Opštom uredbom. Istovremeno, primena Opšte uredbe obavezna je i van teritorije EU, pa će tako i rukovaoci i obrađivači u Srbiji morati da poštuju važeće propise.U radnim odnosima, obrada podataka o ličnosti je neminovnost. Otuda je važno imati u vidu kada je i pod kojim uslovima obrada podataka o ličnosti zakonita. Pored brojnih propisa koji uređuju ovu materiju, pojedini, a sve učestaliji načini obrade podataka zapravo su u sivoj zoni, kao što je nadzor nad zaposlenima pregledom elektronske pošte ili uređajima na službenim vozilima.Tokom seminara koristiće se sledeće metode rada: predavanje uz prezentacije, rad u grupama, individualni rad.Ciljna grupa:

- Rukovaoci i obrađivači koji nude robu i usluge na teritoriji Evropske unije

- Poslodavci i lica odgovorna za ljudske resurse kod poslodavca

- Svi oni koji obrađuju podatke o ličnostiCilj obuke:

- Unapređivanje znanja iz oblasti primene GDPR-a, kao i primena tog znanja,

- Unapređivanje i primena znanja iz oblasti zaštite podataka kao i priprema za usaglašavanje sa novim obavezama u ovoj oblasti,

- Unapređivanje znanja iz oblasti zaštite podataka o ličnosti u radnim odnosima uz uvažavanje potreba poslovanja poslodavca.Moduli:

- Zaštita podataka o ličnosti, 10. oktobar

- GDPR - Opšta uredba o zaštiti podataka, 30. oktobar

- Nadzor zaposlenih i zaštita podataka u radnim odnosima, 27. novembarNakon obuke, biće definisan termin održavanja pismenog testa u dogovoru sa polaznicima. Polaznici koji uspešno prođu testiranje, dobijaju sertifikat Specijalista za upravljanje podacima o ličnosti ili Expert za upravljanje podacima o ličnosti na srpskom i engleskom jeziku.Sticanje Specijalista sertifikacije:

- Pohađanje bilo koja dva od navedenih modula

- Uspešno položen test nakon obukeSticanje Expert sertifikacije:

- Pohađanje sva tri navedena modula

- Uspešno položen test nakon obuke

Cene

Cena Specijalista sertifikacije: 33.400,00 + PDV (20%)
Cena Expert sertifikacije: 50.100,00 + PDV (20%)