Specijalista & expert za upravljanje podacima o ličnosti

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Zaštita podataka o ličnosti je u poslednje vreme jedan od prioriteta na globalnom nivou i zakonska obaveza u Republici Srbiji. Podatak o ličnosti predstavlja:
- vrednost lica na koji se odnosi, usko povezano sa pravom na privatnosti i dostojanstvo lica,
- vrednost za poslovanje kompanija.

Kroz treninge ćete se upoznati sa najnovijim zakonskim propisima u oblasti zaštite podataka o ličnosti, propisima vezanim za primenu Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR) i svim aktuelnostima u oblasti zaštite podataka u oblasti radnih odnosa.
Novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti u primeni je od 21. avgusta! Na ovom modulu ćete naučiti kako da uskladite postojeće propise sa najnovijim zakonskim obavezama u ovoj oblasti.

Od maja 2018. u primeni je Opšta uredba o zaštiti podataka (General Data Protection Regulation – GDPR) u državama članicama Evropske unije. Da li se Opšta uredba primenjuje na poslovanje? Koje su obaveze rukovaoca i obrađivača? Odgovori na ova pitanja su značajni, imajući u vidu neophodna ulaganja prilikom usaglašavanja sa Opštom uredbom. Istovremeno, primena Opšte uredbe obavezna je i van teritorije EU, pa će tako i rukovaoci i obrađivači u Srbiji morati da poštuju važeće propise.

U radnim odnosima, obrada podataka o ličnosti je neminovnost. Otuda je važno imati u vidu kada je i pod kojim uslovima obrada podataka o ličnosti zakonita. Pored brojnih propisa koji uređuju ovu materiju, pojedini, a sve učestaliji načini obrade podataka zapravo su u sivoj zoni, kao što je nadzor nad zaposlenima pregledom elektronske pošte ili uređajima na službenim vozilima.

Tokom seminara koristiće se sledeće metode rada: predavanje uz prezentacije, rad u grupama, individualni rad.

Ciljna grupa:
- Rukovaoci i obrađivači koji nude robu i usluge na teritoriji Evropske unije
- Poslodavci i lica odgovorna za ljudske resurse kod poslodavca
- Svi oni koji obrađuju podatke o ličnosti

Cilj obuke:
- Unapređivanje znanja iz oblasti primene GDPR-a, kao i primena tog znanja,
- Unapređivanje i primena znanja iz oblasti zaštite podataka kao i priprema za usaglašavanje sa novim obavezama u ovoj oblasti,
- Unapređivanje znanja iz oblasti zaštite podataka o ličnosti u radnim odnosima uz uvažavanje potreba poslovanja poslodavca.

Moduli:
- Zaštita podataka o ličnosti, 10. oktobar
- GDPR - Opšta uredba o zaštiti podataka, 30. oktobar
- Nadzor zaposlenih i zaštita podataka u radnim odnosima, 27. novembar

Nakon obuke, biće definisan termin održavanja pismenog testa u dogovoru sa polaznicima. Polaznici koji uspešno prođu testiranje, dobijaju sertifikat Specijalista za upravljanje podacima o ličnosti ili Expert za upravljanje podacima o ličnosti na srpskom i engleskom jeziku.

Sticanje Specijalista sertifikacije:
- Pohađanje bilo koja dva od navedenih modula
- Uspešno položen test nakon obuke

Sticanje Expert sertifikacije:
- Pohađanje sva tri navedena modula
- Uspešno položen test nakon obuke

Cene karata

Cena Specijalista sertifikacije: 33.400,00 + PDV (20%)
Cena Expert sertifikacije: 50.100,00 + PDV (20%)