Službenik za javne nabavke

Jezik Srpski

Biznis i Ekonomija

Polaganje stručnog ispita za službenika za javne nabavke se vrši na osnovu Pravilnika o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službeninka za javne nabavke (‘’Službeni Glasnik RS’’ 77/2014).

Prema članu 134. Zakona o javnim nabavkama naručilac je dužan da svojim aktom kojim uređuje sistematizaciju radnih mesta odredi radno mesto u okviru kojeg će se obavljati poslovi javnih nabavki. Službenik za javne nabavke mora biti lice koje je obučeno za obavljanje poslova javnih nabavki.

Prema Zakonu o javnim nabavkama novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj naručilac ako nema zaposlenog službenika za javne nabavke ili ako ne omogući licu zaposlenom na poslovima za javne nabavke da stekne sertifikat službenika za javne nabavke.

Obuka će sadržati praktične radionice (rešenja praktičnih zadataka, diskusije na temu najčešćih primera iz prakse).

Dođite i uverite se zašto naši polaznici dolaze na naše seminare i po položenom ispitu. 

Cilj obuke:
Cilj obuke je da učesnike pripremi za polaganje stručnog ispita za službenika za javne nabavke.

Program obuke prema Pravilniku:
- Zakonodavni i institucionalni okvir javnih nabavki u Republici Srbiji;
- Pojam i predmet javne nabavke;
- Načela javne nabavke;
- Nabavke na koje se zakon ne primenjuje;
- Zaštita podataka, dokumentacija i evidentiranje postupka;
- Jezik, valuta i komunikacija u postupku javne nabavke;
- Sprečavanje korupcije i sukoba interesa;
- Postupci javne nabavke: otvoreni postupak, restriktivni postupak, kvalifikacioni postupak, pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda, pregovarački postupak objavlijvanja poziva za podnošenje ponuda, konkurentni dijalog, konkurs za dizajn, postupak javne nabavke male vrednosti;
- Posebni oblici postupaka javne nabavke;
- Elektronska licitacija;
- Centralizovane javne nabavke;
- Plan nabavki;
- Procenjena vrednost, pokretanje i izbor postupka javne nabavke;
- Oglasi o javnoj nabavci;
- Konkursna dokumentacija - priprema, sadržina, objavljivanje ispunjenosti uslova;
- Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i dokazivanje ispunjenosti uslova;
- Tehničke specifikacije;
- Kriterijumi za dodelu ugovora;
- Negativne reference;
- Ponuda - podnošenje i važenje;
- Rokovi u postupku javne nabavke;
- Prijem i otvaranje ponuda;
- Dodela ugovora, odluka o obustavi postupka;
- Ugovor o javnoj nabavci;
- Javne nabavke u oblasti vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskih usluga;
- Javne nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti;
- Evidencija i izveštaji o javnim nabavkama;
- Zaštita prava u postupku javne nabavke;
- Ništavost ugovora;
- Kaznene odredbe - prekršaji

Po završetku učesnik je osposobljen da:
- Primenjuje stručna znanja za razumevanje kompletne pravne regulative koja reguliše oblast javnih nabavki;
- Razume ustanovljene stavove i mišljenja;
- Usvoji načela, pojmove i postupke javnih nabavki;
- Vrši planiranje javnih nabavki;
- Izrađuje konkursnu dokumentaciju;
- Organizuje i sprovodi javne nabavke;
- Samostalno izrađuje sva neophodna akta koja se koriste u postupcima javnih nabavki;
- Upotrebi stečena znanja za uspešno polaganje pismenog ispita za službenika zajavne nabavke.

Cene karata

18.840,00 RSD

Izvor: mngcentar.com