Sistematizacija radnih mesta u praksi

Jezik Srpski

Biznis i Ekonomija

Kojim rizicima je izložen poslodavac ukoliko ne donese ili ne izmeni Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta? Znate li da neažuriran Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta može da utiče na zakonitost otkaza ugovora o radu? Kako optimalno organizovati radnu sredinu, prava, obaveze i odgovornosti u obavljanju poslova?

- Kada je neophodno donošenje Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta sa definisanim organizacionim delovima kod poslodavca, nazivom i opisom poslova, vrstom i stepenom zahtevane stručne spreme, i drugim uslovima potrebnim za rad na sistematizovanoj poziciji?
- Znate da je kvalitetno izrađen Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta polazna osnova za zaključivanje, izmene i dopune i otkaz ugovora o radu?
- Kako bez greške izraditi novu ili izmeniti postojeću sistematizaciju radnih mesta?
- Znate li da svako novo radno mesto mora biti obuhvaćemo Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji?
- Znate li da svako ukidanje radnog mesta zahteva preduzimanje aktivnosti u pravcu izmena Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji?
- Kako postupati prilikom smanjenja broja izvršilaca kada ih je više angažovano na istoj poziciji?
- Šta je to načelo jednakih uslova rada – Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova i obaveze poslodavca prema svim izvršiocima koji rade na istoj poziciji
- Da li ste i kako objavili Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta i koje je vreme stupanje na snagu

U saradnji sa iskusnim predavačem u primeni zakona u oblasti radnog prava organizujemo interaktivni seminar, gde ćete dobiti odgovore na ova i slična pitanja!

Teme seminara:
- Izrada, donošenje, objavljivanje i stupanje na snagu Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u skladu sa Zakonom o radu
- Opis poslova radnog mesta – kako kvalitetno opisati radno mesto, kako predvideti uslove za rad na radnom mestu i kako proveriti ispunjenost predviđenih uslova za rad na radnom mestu
- Vizija, mislija i poslovni ciljevi kao sastavni deo opisa poslova radnog mesta
- Usklađivanje opisa poslova sa dinamičnim radom i radnim okruženjem
- Da li je moguće do detalja predvideti sve poslove sa kojima se zaposleni može susresti u radu na poziciji na kojoj je angažovan
- Uvođenje novih radnih mesta, smanjenje broja izvršilaca i ukidanje radnih mesta u svetlu obaveza poslodavca da menja, dopunjuje i usklađuje Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta
- Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji – Opšti akt – Ugovor o radu – međusobni odnos i usklađenost
- Hijerarhijska lestvica u organizacionoj i kadrovskoj strukturi
- Kvalitetan Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji je u korelaciji sa kvalitetnim obavljanjem posla i postizanjem pune produktivnosti na radu
- Pitanja i odgovori

Predavač: Dušan Garašanin

Cene karata

Cena seminara: 18.720,00 RSD

Svim prijavljenim učesnicima seminara nudimo poseban popust od 20% za nabavku Priručnika “Izmene i dopune Zakona o radu”.

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!