Sistematizacija radnih mesta u praksi

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Kojim rizicima je izložen poslodavac ukoliko ne donese ili ne izmeni Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta? Znate li da neažuriran Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta može da utiče na zakonitost otkaza ugovora o radu? Kako optimalno organizovati radnu sredinu, prava, obaveze i odgovornosti u obavljanju poslova? Znate li da je kvalitetno izrađen Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta polazna osnova za zaključivanje, izmene i dopune i otkaz ugovora o radu?

U saradnji sa iskusnim predavačem u primeni zakona u oblasti radnog prava organizujemo interaktivni seminar, gde ćete rastumačiti bitne odredbe zakonske regulative za izradu Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta uključujući i:
- Nacionalni okvir kvalifikacija u Srbiji – pojam, značaj, razvoj
- NOKS u korelaciji sa sistematizacijom radnih mesta – obavezna i fakultativna primena Zakona prilikom izrade sistematizacije
- Odredbe za donošenje Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta sa definisanim organizacionim delovima kod poslodavca, nazivom i opisom poslova, vrstom i stepenom zahtevane stručne spreme, i drugim uslovima potrebnim za rad na sistematizovanoj poziciji
- Šta je sve neophodno da bude obuhvaćeno Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji
- Koje aktivnosti je neophodno preduzeti prilikom ukidanja radnog mesta
- Kako postupati prilikom smanjenja broja izvršilaca kada ih je više angažovano na istoj poziciji

Nakon interaktivnog seminara i radionice znaćete:
- Kada treba doneti Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih mesta u skladu sa Zakonom o radu
- Kako usklađivati Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji sa stvarnim stanjem i potrebama poslodavca
- Kako brzo, jednostavno i efikasno sprovesti izmene i dopune Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji, upoznati zaposlene sa istima i ispoštovati zakonske obaveze?
- Koje radnje preduzimati nakon izvršenih izmena i dopuna?
- Kako pažljivo sprovesti proces oglašavanja viškova zaposlenih i prilagoditi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji tehnološkim, ekonomskim i organizacionim promenama?
- Razmeniti iskustva sa kolegama iz struke i dobiti Seritfikat o pohađanju seminara

Kome je seminar namenjen:
Direktorima, rukovodiocima i zaposlenima u HR-u, šefovima i zaposlenima u kadrovskoj službi, sektoru za razvoj i edukaciju zaposlenih, sektoru za upravljanje efikasnosšću i karijerama, psiholozima, direktorima malih i srednjih preduzeća, menadžerima pojedinih sektora, svima koji planiraju nova zapošljavanja, svima zainteresovanim.

Teme seminara:
- Izrada, donošenje, objavljivanje i stupanje na snagu Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u skladu sa Zakonom o radu
- Opis poslova radnog mesta – kako kvalitetno opisati radno mesto, kako predvideti uslove za rad na radnom mestu i kako proveriti ispunjenost predviđenih uslova za rad na radnom mestu
- Vizija, mislija i poslovni ciljevi kao sastavni deo opisa poslova radnog mesta
- Usklađivanje opisa poslova sa dinamičnim radom i radnim okruženjem
- Da li je moguće do detalja predvideti sve poslove sa kojima se zaposleni može susresti u radu na poziciji na kojoj je angažovan
- Uvođenje novih radnih mesta, smanjenje broja izvršilaca i ukidanje radnih mesta u svetlu obaveza poslodavca da menja, dopunjuje i usklađuje Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta
- Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji – Opšti akt – Ugovor o radu – međusobni odnos i usklađenost
- Hijerarhijska lestvica u organizacionoj i kadrovskoj strukturi
- Kvalitetan Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji je u korelaciji sa kvalitetnim obavljanjem posla i postizanjem pune produktivnosti na radu
- Pitanja i odgovori

Predavač: Dušan Garašanin

Cene karata

Cena seminara: 18.720,00 RSD

Svim prijavljenim učesnicima seminara nudimo poseban popust od 20% za nabavku Priručnika “Izmene i dopune Zakona o radu”.

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!