Sertifikovani saradnik za poreze i druge javne prihode

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Obuka i sertifikacija za saradnika u oblasti poreza razvijena je na osnovu standardakompetencija (pozitivni propisi) u oblasti poreza i drugih javnih prihoda.

Programom obuke detaljno su definisane kompetencije- znanja, veštine i stavovi za obavljanje poslova vođenja i knjiženja poreske evidencije, obračunavanja poreza i podnošenje propisanih poreskih prijava, kao i izmirivanja poreskih obaveza. Program obuke je usko vezan za poslove računovodstva, a i samostalan je kao posebna celina.  Ovu obuku prati detaljno razvijena dokumentacija u cilju osiguranja kvaliteta obuke,

sertifikacije i njene praktične relevantnosti.Obuka je modularnog tipa, gde će polaznicima po temamama biti predstavljeni osnovni koncepti poreza i drugih obaveza , kao i uzročno posledična veza između poreza i poreske evidencije s računovodstvenom evidencijom poreza i drugih javnih prihoda.

Oporezivanje prihoda pravnih i fizičkih lica, porezi na imovinu, porez na dodatu vrednost, poreski postupak i poreska administracija odnosno saradnja između poreskih obveznika i poreske uprave , su teme koje će se obrađivati tokom obuke. Primenjivanjem različitih metoda učenja, kao što su radionice, simulacije i timski rad, polaznici će biti osposobljeni da samostalno vode poreske evidencije, vrše obračun poreza i podnose poreske prijave. Takođe, obezbeđena im je sva potrebna i referentna literatura iz oblasti poreza.Program je baziran na praksi rada u oblasti poreza i poreskog računovodstva, naglasak je na ovladavanju praktičnim znanjima i veštinama iz ove oblasti koji omogućavaju direktnu primenu u svakodnevnom radu.Predavači su stručnjaci i praktičari, koji će na realnim primerima obučiti polaznike kako da na kompetentan način obavljaju poslove saradnika u oblasti poreza. Oni svakodnevnim radom u ovoj oblasti dokazuju svoju profesionalnost. Kandidatima će biti omogućeno da dobiju mentorsko vođenje tokom trajanja obuke, u procesu izrade projektnih zadataka, putem elektronskih komunikacija ili prema dogovoru, od strane predavača. Omogućite sebi sigurnost radnog mesta i razvoj karijere, a vašim kompanijama unapređenu efikasnost i poboljšani učinak!Cilj programa:

Osposobljavanje polaznika za praktičan i samostalan rad u oblasti poreza, a prema standardima kompetencija.Ciljna grupa:

- Zaposleni u računovodstvu,

- Novozaposleni u računovodstvu,

- Zaposleni u službi za poresko savetovanje,

- Novozaposleni u službi za poresko savetovanje,

- Svi oni koji žele da se u budućnosti bave poslovima iz oblasti poreza i drugih javnih prihoda, budući poreski administratori, budući poreski savetnici.Moduli:

- Poreski postupak i poreska administracija, subota 16. novembar od 09:30-15:00h

- Poreski aspekt poslovanja, subota 23. novembar od 09:30-15:00h

- Oporezivanje prihoda pravnih lica (porez na dobit), subota 30. novembar od 09:30-15:00h

- Porez na dodatu vrednost, subota 07. decembar od 09:30-15:00h

- Oporezivanje prihoda fizičkih lica (porez na dohodak građana), petak 13. decembar od 17:00-19:00h

- Poreski tretman dnevnica i naknada za službena putovanja, utorak 17. decembar od 17:00-19:00h

- Doprinosi za socijalno osiguranje, petak 20. decembar od 17:00-19:00h

- Porezi na imovinu, subota 21. decembar od 17:00-19:00hModule je moguće pohađati pojedinačno!Po završetku obuke učesnik će:

- Steći znanje o poreskim aspektima poslovanja;

- Steći znanje iz područja poreza i doprinosa za socijalno osiguranje;

- Se osposobiti za vođenje poreske evidencije, izradu poreskih prijava;

- Se upoznati sa osnovama poreskog postupka, kao i drugim zakonima koji uređuju obračunavanje i plaćanje poreza, kao i izvršavanje drugih poreskih obaveza.Dinamika izvođenja obuke:

- subotom od 09:30-15:00 časova

- radnim danima od 17:00-19:00 časova

Predavači:

- Marijan Blešić, Rukodilac Grupe za poreski postupak i poresku administraciju u Ministarstvu finansija Republike Srbije- Sektor za fiskalni sistem.

Svetlana Kuzmanović Živanović, Rukovodilac Grupe za porez na dohodak građana i sistem doprinosa za socijalno osiguranje u Ministarstvu finansija RS.

- Ljiljana Petrović, Rukovodilac grupe za poreze na imovinu u Ministarstvu finansija – Sektor za fiskalni sistem. Od 1996. godine bavi se oporezivanjem imovine, nasleđa i poklona, prenosa apsolutnih prava, oporezivanjem upotrebe, držanja i nošenja dobara. Pre tih poslova, dugi niz godina bavila se imovinskopravnim poslovima i poslovima zastupanja.

- Mira Zeljković, Diplomirani ekonomista, poseduje višegodišnje iskustvo na računovodstveno-finansijskim i poreskim poslovima, poslovima revizije finansijskih izveštaja i obuke iz knjigovodstva, kao i iskustvo na poslovima ekonomsko finansijskog veštačenja. Više godina je radila u privrednom sistemu “ Pobeda-Holding” u Novom Sadu, gde je obavljala razne ekonomsko finansijske poslove (od referenta do pomoćnika direktora za finansijsko-komercijalna pitanja). Dvadesetu godinu samostalno na tržištu obavlja (vodi i organizuje) poslove računovodstveno-finansijskog i poreskog konsaltinga, kao i poslove vođenja poslovnih knjiga.

Cene

Cena obuke iznosi 87.900,00 RSD + PDV