Sertifikovani saradnik za poreze i druge javne prihode

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Obuka i sertifikacija za saradnika u oblasti poreza razvijena je na osnovu standardakompetencija (pozitivni propisi) u oblasti poreza i drugih javnih prihoda.

Programom obuke detaljno su definisane kompetencije- znanja, veštine i stavovi za obavljanje poslova vođenja i knjiženja poreske evidencije, obračunavanja poreza i podnošenje propisanih poreskih prijava, kao i izmirivanja poreskih obaveza. Program obuke je usko vezan za poslove računovodstva, a i samostalan je kao posebna celina.  Ovu obuku prati detaljno razvijena dokumentacija u cilju osiguranja kvaliteta obuke,
sertifikacije i njene praktične relevantnosti.

Obuka je modularnog tipa, gde će polaznicima po temamama biti predstavljeni osnovni koncepti poreza i drugih obaveza , kao i uzročno posledična veza između poreza i poreske evidencije s računovodstvenom evidencijom poreza i drugih javnih prihoda.

Oporezivanje prihoda pravnih i fizičkih lica, porezi na imovinu, porez na dodatu vrednost, poreski postupak i poreska administracija odnosno saradnja između poreskih obveznika i poreske uprave , su teme koje će se obrađivati tokom obuke. Primenjivanjem različitih metoda učenja, kao što su radionice, simulacije i timski rad, polaznici će biti osposobljeni da samostalno vode poreske evidencije, vrše obračun poreza i podnose poreske prijave. Takođe, obezbeđena im je sva potrebna i referentna literatura iz oblasti poreza.

Program je baziran na praksi rada u oblasti poreza i poreskog računovodstva, naglasak je na ovladavanju praktičnim znanjima i veštinama iz ove oblasti koji omogućavaju direktnu primenu u svakodnevnom radu.

Predavači su stručnjaci i praktičari, koji će na realnim primerima obučiti polaznike kako da na kompetentan način obavljaju poslove saradnika u oblasti poreza. Oni svakodnevnim radom u ovoj oblasti dokazuju svoju profesionalnost. Kandidatima će biti omogućeno da dobiju mentorsko vođenje tokom trajanja obuke, u procesu izrade projektnih zadataka, putem elektronskih komunikacija ili prema dogovoru, od strane predavača. Omogućite sebi sigurnost radnog mesta i razvoj karijere, a vašim kompanijama unapređenu efikasnost i poboljšani učinak!

Cilj programa:
Osposobljavanje polaznika za praktičan i samostalan rad u oblasti poreza, a prema standardima kompetencija.

Ciljna grupa:
- Zaposleni u računovodstvu,
- Novozaposleni u računovodstvu,
- Zaposleni u službi za poresko savetovanje,
- Novozaposleni u službi za poresko savetovanje,
- Svi oni koji žele da se u budućnosti bave poslovima iz oblasti poreza i drugih javnih prihoda, budući poreski administratori, budući poreski savetnici.

Teme:
- Poresko gledište poslovanja i vođenja poreskih evidencija i poreskih obračuna
- Poreski postupak i poreska administracija
- Oporezivanje prihoda pravnih lica (porez na dobit)
- Oporezivanje prihoda fizičkih lica (porez na dohodak građana)
- Doprinosi za socijalno osiguranje
- Porezi na imovinu
- Porez na dodatu vrednost

Po završetku obuke učesnik će:
- Steći znanje o poreskim aspektima poslovanja;
- Steći znanje iz područja poreza i doprinosa za socijalno osiguranje;
- Se osposobiti za vođenje poreske evidencije, izradu poreskih prijava;
- Se upoznati sa osnovama poreskog postupka, kao i drugim zakonima koji uređuju obračunavanje i plaćanje poreza, kao i izvršavanje drugih poreskih obaveza.

Predavač:
Mira Zeljković, Diplomirani ekonomista, poseduje višegodišnje iskustvo na računovodstveno-finansijskim i poreskim poslovima, poslovima revizije finansijskih izveštaja i obuke iz knjigovodstva, kao i iskustvo na poslovima ekonomsko finansijskog veštačenja. Više godina je radila u privrednom sistemu “ Pobeda-Holding” u Novom Sadu, gde je obavljala razne ekonomsko finansijske poslove (od referenta do pomoćnika direktora za finansijsko-komercijalna pitanja). Dvadesetu godinu samostalno na tržištu obavlja (vodi i organizuje) poslove računovodstveno-finansijskog i poreskog konsaltinga, kao i poslove vođenja poslovnih knjiga.
Tokom rada stekla je stručna zvanja: ovlašćeni računovodja, revizor, stalni sudski veštak za ekonomsko-finansijsku oblast.

Cene karata

Cena obuke iznosi 105.480,00 RSD