Sertifikovani HR menadžer

Jezik Srpski

Biznis i Ekonomija

Obuka za HR menadžera i sertifikacija je razvijena na osnovu poznatog i priznatog profesionalnog CIPD standarda kompetencija u oblasti upravljanja i razvoja ljudi. Ovu obuku prati detaljna i sa pažnjom razvijena dokumentacija u cilju osiguranja kvaliteta obuke, sertifikacije i njene praktične relevantnosti.

Programom obuke detaljno su definisane kompetencije- znanja, veštine i stavovi za obavljanje poslova HR menadžera, koje će biti predmet obuke koja je modularnog tipa. Takođe, sastavni deo ovog programa su i indikatori učinka/postignuća (kao deo standarda kompetencija) koji definišu profesionalne standarde- standarde dobro obavljenog posla odnosno kompetencije koje se očekuju da kandidati pokažu u toku sertifikacije.

Program je baziran na praksi rada u oblasti HR-a i samo u neophodnoj meri je oslonjen na teoriju. Naglasak je na ovladavanju tehnikama, metodologijama i konceptima HR-a koji omogućavaju direktnu i neposrednu primenu u svakodnevnom radu. Svaki učesnik pored skripti dobija set alata (Toolkit za upravljanje učinkom, Toolkit za razvoj kompetencija u organizaciji, Toolkit za analizu potreba za razvojem zaposlenih i dr.) za primenu na svom radnom mestu ili u svojoj organizaciji. Učesnicima treninga MNG centar stavlja na raspolaganje bazu znanja iz HR-a: mnoštvo materijala u elektronskom i pisanom obliku koje mogu da koriste kao dodatne materijale za učenje i istraživanje. Literatura je obimna i veoma relevantna.

Predavači su stručnjaci- praktičari koji svojim svakodnevnim radom u različitim oblastima HR-a dokazuju svoju profesionalnu kompetentnost.

Cilj programa je da osposobi polaznike za praktičan i samostalan rad u pojedinim oblastima HR-a prema standardima kompetencija.

Poslovi u oblasti HR-a su u sve većoj meri traženi na tržištu rada bilo da je reč o privatnim kompanijama ili državnim i javnim institucijama. Omogućite sebi sigurnost radnog mesta i razvoj karijere, a vašim kompanijama unapređenu efikasnost i poboljšani učinak.

Ciljna grupa:
• Menadžeri ljudskih resursa koji organizuju proces rada u službi ljudskih resursa
• Zaposleni u službi ljudskih resursa koji učestvuju u sprovođenju određenih procesa rada u službi ljudski resursa
• Zaposleni koji su odgovorni za implementaciju HR funkcija u organizacijama
• Svi koji žele da unaprede praktična znanja u oblasti ljudskih resursa

Cilj obuke:
Ovom kvalifikacijom stičete praktična znanja i veštine neophodne za koordinaciju HR aktivnosti, internu komunikaciju, sprovođenje HR strategije i aktivnu saradnju sa ostalim odeljenjima. Njen cilj je da olakša vođenje, komunikaciju i međusobne odnose zaposlenih u preduzeću.

Obuka- Moduli:
• Modul 1 – Uloga, mesto i organizacija HR funkcije u organizaciji
• Modul 2 – Sistematizacija, opisi i vrednovanje poslova
• Modul 3 - Regrutacija i selekcija
• Modul 4- Upravljanje učinkom
• Modul 5 – Trening trenera
• Modul 6 – Obuka i razvoj zaposlenih i upravljanje kompetencijama

Po završetku polaznik je osposobljen da:
• Vrši planiranje i razvoj HR sektora
• Kreira strategiju zapošljavanja i razvoj ljudskih resursa u saradnji sa menadžmentom
• Razvija funkcionalna znanja i veštine zaposlenih u skladu sa organizacionim ciljevima
• Definiše kompetencije potrebne za svako radno mesto
• Sprovodi regrutaciju i selekciju u skladu sa planom zapošljavanja
• Uvodi nove zaposlene u posao
• Kreira i ažurira bazu potencijalnih saradnika
• Analizira potrebe za obukom u saradnji sa menadžmentom
• Planira i organizuje obrazovanje i stručno usavršavanje zaposlenih
• Unapređuje motivaciju, posvećenost, lojalnost i zadovoljstvo zaposlenih
• Osmišljava programe obuke i razvoja za zaposlene
• Planira i izrađuje procedure i pravilnike i vodi računa o njihovoj doslednoj primeni od strane zaposlenih
• Posreduje između menadžmenta i zaposlenih u rešavanju različitih pitanja i problema u vezi sa radom i međuljudskim odnosima
• Unapređuje produktivnost i efikasnost zaposlenih

Cene karata

107.640,00 RSD

Izvor: mngcentar.com