Reorganizacija i unapred pripremljeni plan reorganizacije (UPPR)

Jezik Srpski

IT i Tehnologija

Reorganizacija je regulisana odredbama Zakona o stečaju od člana 155. do člana 173. kao i
podzakonskim aktom Nacionalnim standardom za upravljanje stečajnom masom br. 6. i
Pravilnikom o načinu sprovođenja reorganizacije unapred pripremljenim planom
reorganizacije i sadržini tog plana.
Shodno iznetim zakonskim odredbama, postupak reorganizacije može se sprovesti pre
i u toku stečajnog postupka. Reorganizacija je dopuštena u predstečajnom
postupku, takva mogućnost postoji u slučaju podnošenja unapred pripremljenog
plana reorganizacije istovremeno sa predlogom za pokretanje stečajnog postupka, pod
uslovom da su ispunjeni i ostali zakonom propisani uslovi.
U postupku stečaja, odnosno reorganizaciji učestvuju raznovrsna lica koja imaju različite
interese, to su razlučni i stečajni poverioci, stečajni dužnik, vlasnik kapitala stečajnog
dužnika i sva ova lica nemaju isti interes, jer njihov pravni položaj pre i u toku stečajnog
postupka nije isti. Stoga cilj reorganizacije je da se svim tim učesnicima poboljša
imovinsko-pravni položaj i da se ni jednom od njih protiv njihove volje taj položaj ne
pogorša u odnosu na onaj koji bi se našli kada bi se stečaj okončao bankrotstvom
(unovčenjem i deobom stečajne mase).
Na seminaru će biti ukazano na konkretne probleme u praksi, kao i na rešenja tih
problema koji u određenim situacijama deluju nerešivo.
Ciljna grupa:
Pravnici u privrednim društvima, bankama i osiguravajućim društvima, pre svega direktori
pravnih sektora i drugi rukovodioci pravnih službi, zatim pravni zastupnici koji rade na
poslovima zastupanja pred privrednim sudovima i sudovima opšte nadležnosti, direktori i
predsednici upravnih odbora preduzeća, banaka i drugih privrednih subjekata.
Cilj seminara:
Upoznavanje sa posebnim zakonskim pravilima kojima je regulisana prodaja stečajnog
dužnika kao pravnog lica i reorganizacija, kao i aktuelna sudska praksa iz ove oblasti i
praktične vežbe kroz odgovore na konkretna pitanja.
Teme:
 Plan reorganizacije i unapred pripremljeni plan reorganizacije: pojam i sadržina
 Postupak po planu reorganizacije i unapred primljenom planu reorganizacije :
predlog,
 Podnosioci, otklanjanje nedostataka, glasanje
 Posledice usvajanja plana reorganizacije i UPPR
 Hartije od vrednosti u reorganizaciji
 Zaloga u reorganizaciji
 Izvršenje plana
 Neizvršavanje plana
 Problemi u praksi
 Pitanja i odgovori
Po završetku polaznik je osposobljen da:
 Preduzima i predlaže odgovarajuće mere u slučaju;
 Postupa po unapred pripremljenom planu reorganizacije
 Bolje razume koncept navedenih pravnih instituta, što će doprineti kvalitatnijim
poslovnim procenama potencijalnih investitora, koji se mogu pojaviti kao kupci
stečajnog dužnika.
 Efikasnije zastupa privredno društvo, banku ili drugog poverioca u postupcima
stečaja kao i parnicama povodom stečaja, a takođe i u postupku prodaje, ako se
pojavljuje kao kupac stečajnog dužnika.
Treneri:
Jovan Jovanović, Sudija Privrednog apelacionog suda i predsednik Privrednog suda u
Beogradu.
Snežana Marić, Sudija Privrednog apelacionog suda i predsednik Odeljenja za privredne
sporove.

Izvor: mngcentar.com