Radno angažovanje stranaca u Srbiji i upućivanje domaćih državljana na rad u inostranstvo

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Koje su zakonske novine u vezi sa zapošljavanjem stranaca (od aprila 2019. godine) i upućivanjem zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo?

Pozivamo Vas na interaktivni seminar sa predavačem – advokatom, na kome ćete se informisati o novim zakonskim rešenjima, njihovoj pravilnoj primeni i usklađivanju Vašeg poslovanja sa zakonskim novinama koje se tiču angažovanja i boravka stranaca i upućivanja zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo:Radno angažovanje stranaca:

- Koje su novine u zakonskoj regulativi: Izmene i dopune Zakona o strancima (“Službeni glasnik RS” br.31/2019) i pravilnik koji reguliše pitanja prebivališta stranaca?

- Kada je moguće elektronskim putem prijaviti privremeni biravak u Srbiji?

- Šta je viza za duži boravak u Srbiji i koje olakšice pri zapošljavanju imaju stranci kojima je izdata ovakva viza?

- Kada i pod kojim uslovima možete radno angažovati stranog državljanina?

- Na koji način se zasniva radni odnos sa stranim državljaninom?

- Koje obaveze imate prema angažovanom stranom državljaninu i nadležnim organima?

- Koje su sankcije za nepoštovanja propisanih obaveza prilikom radnog angažovanja stranaca?Upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo:

- Kada primenjujete pravila o upućivanju domaćih državljana u inostranstvo?

- Da li svaki boravak u inostranstvu predstavlja upućivanje na rad kod stranog poslodavca?

- Koje uslove treba ispuniti za uspešnu realizaciju upućivanja?

- Koje su osnovne obaveze domaćeg poslodavca kada u inostranstvo upućuje domaćeg državljanina?

- Koje obaveze imate prema nadležnim organima u Srbiji, i koje su posledice nepoštovanja takvih odredaba?Ovaj seminar Vam omogućava:

- Pojašnjenja zakonskih novina u vezi sa angažovanjem stranaca i upućivanjem zaposlenih na rad u inostranstvo

- Razjašnjenja najčešćih pitanja u vezi sa angažovanjem stranaca i upućivanjem zaposlenih na rad u inostranstvo

- Interakciju sa predavačem – advokatom i direktne odgovore na Vaša pitanjaTEME SEMINARA:

- Angažovanje stranih državljana u Srbiji – zakonski okvir i osnovni pojmovi

- Uslovi za angažovanje stranaca u Srbiji

- Priprema za radno angažovanje stranca – obaveze poslodavca da pripremi teren za nesmetano obavljanje radnih zadataka

- Obezbeđenje uslova rada – prava, obaveze i odgovornosti poslodavca i zaposlenog

- Trajanje radnog angažovanja, vrste i oblici radnog angažovanja stranaca u Srbiji

- Kontrola angažovanja stranaca u Srbiji od strane nadležnih organa – posledice koje nastaju usled propusta da se ispoštuju obavezujuće procedure

- Upućivanje u inostranstvo – zakonski okvir i osnovni pojmovi

- Uslovi za upućivanje domaćih državljana u inostranstvo

- Priprema za upućivanje u inostranstvo – obaveze poslodavca da pripremi teren za nesmetano obavljanje radnih zadataka

- Obezbeđenje uslova rada – prava, obaveze i odgovornosti poslodavca i zaposlenog

- Trajanje upućivanja, vrste i oblici upućivanja domaćih državljana u inostranstvo

- Kontrola upućivanja u inostranstvo od strane nadležnih organa – posledice koje nastaju usled propusta da se ispoštuju obavezujuće procedure

Cene

Cena kotizacije iznosi 18.720,00 RSD

Svim prijavljenim učesnicima seminara nudimo poseban popust od 20% za nabavku priručnika „Izmene i dopune Zakona o radu”.
Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!